Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύνταγμα: Μήνυμα αλληλεγγύης στους φοιτητές των ΗΠΑ από τη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας

Μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στους φοι­τη­τές των ΗΠΑ και τις συγκλο­νι­στι­κές τους κινη­το­ποί­η­σεις ενά­ντια στην κατο­χή της Παλαι­στί­νης και την γενο­κτο­νία του λαού της από το κρά­τος — δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ στέλ­νουν φοι­τη­τές που δια­δη­λώ­νουν στο Σύνταγμα.

«Απέ­να­ντι στο όργιο κατα­στο­λή και τις εκα­το­ντά­δες συλ­λή­ψεις στα αμε­ρι­κα­νι­κά πανε­πι­στή­μια απλώ­νου­με το χέρι σε όποιον σηκώ­νε­ται» ακού­γε­ται δυνα­τά από τα μεγά­φω­να της συγκέ­ντρω­σης καταγ­γέλ­λο­ντας την εισβο­λή της αστυ­νο­μί­ας στα Πανεπιστήμια.

Πηγή: 902.gr

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο