Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύνταγμα Μακρυγιάννη 1944: Όταν οι Ταγματασφαλίτες βαφτίζονται «ήρωες»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό της ιδε­ο­λο­γι­κής ηγε­μο­νί­ας της αστι­κής τάξης στη μετα­πο­λε­μι­κή Ελλά­δα υπήρ­ξε η διαιώ­νι­ση ιστο­ρι­κών μύθων. Ολό­κλη­ρες γενιές γαλου­χή­θη­καν με σωρεία ψευ­δε­πί­γρα­φων αστι­κών αφη­γη­μά­των, όπως για τον «εθνάρ­χη Βενι­ζέ­λο», το «Όχι» που (τάχα) είπε ο Μετα­ξάς, την υπο­τι­θέ­με­νη «εθνι­κή ομο­ψυ­χία» στον πόλε­μο του ’40, την «κομ­μου­νι­στι­κή ανταρ­σία» των Δεκεμ­βρια­νών, τον «συμ­μο­ρι­το­πό­λε­μο», το «παι­δο­μά­ζω­μα» κλπ.

Ανε­ξάρ­τη­τα από τις επι μέρους οπτι­κές και τα μεθο­δο­λο­γι­κά εργα­λεία για την ανά­λυ­ση των ιστο­ρι­κών γεγο­νό­των, η αστι­κή ιστο­ριο­γρα­φία έχει έναν κοι­νό παρο­νο­μα­στή: Την σκό­πι­μη παρα­χά­ρα­ξη των γεγο­νό­των και την αυθαί­ρε­τη εξα­γω­γή συμπε­ρα­σμά­των με γνώ­μο­να τον αντικομμουνισμό.

Τα θυμη­θή­κα­με αυτά με αφορ­μή την επέ­τειο της ταξι­κής σύγκρου­σης του Δεκέμ­βρη 1944 και τις πρό­σφα­τες νοσταλ­γι­κές ανα­φο­ρές βου­λευ­τών της ΝΔ στο Σύνταγ­μα της Χωρο­φυ­λα­κής Μακρυ­γιάν­νη. Εξέ­φρα­σαν μάλι­στα την λύπη τους που φέτος, λόγω της παν­δη­μί­ας, δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το καθιε­ρω­μέ­νο εδώ και δεκα­ε­τί­ες «μνη­μό­συ­νο» για τους πεσό­ντες χωροφύλακες.

Διό­λου παρά­ξε­νο για την Δεξιά και την ακρο­δε­ξιά να πραγ­μα­το­ποιούν τέτοιου είδους πολι­τι­κά μνη­μό­συ­να. Άλλω­στε, η μοί­ρα του εγκλη­μα­τία είναι να επι­στρέ­φει πάντα στον τόπο του εγκλή­μα­τος. Διό­τι αν κάτι είναι βέβαιο, πιστο­ποι­η­μέ­νο από την ίδια την ιστο­ρία, αυτό είναι πως οι νεκροί του Μακρυ­γιάν­νη και του Δεκέμ­βρη υπήρ­ξαν θύμα­τα της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής της αστι­κής τάξης και των ιμπε­ρια­λι­στών συμ­μά­χων της. Αυτοί είναι που φέρουν ολο­κλη­ρω­τι­κά την ευθύ­νη για τις ανθρώ­πι­νες απώ­λειες, τις κατα­στρο­φές και τα δει­νά που δοκί­μα­σε ο λαός μας το Δεκέμ­βρη του ’44 αλλά και στα χρό­νια που ακολούθησαν.

Ας πάμε, όμως, να δού­με ποιοί πραγ­μα­τι­κά ήταν οι «ήρω­ες» της χωρο­φυ­λα­κής Μακρυ­γιάν­νη και για ποιά ιδα­νι­κά και σκο­πούς έδω­σαν τη ζωή τους. Ποιοί ήταν αυτοί που κάθε χρό­νο τιμού­νται από τη ΝΔ, τους ναζι­στές-εγκλη­μα­τί­ες της Χρυ­σής Αυγής και διά­φο­ρες ακρο­δε­ξιές οργανώσεις;

dekembris 44Η απά­ντη­ση σε αυτό βρί­σκε­ται στην αξιο­ποί­η­ση των προ­δο­τι­κών Ταγ­μά­των Ασφα­λεί­ας από την ντό­πια αστι­κή τάξη και τους Άγγλους συμ­μά­χους της, κατά την περί­ο­δο απο­χώ­ρη­σης των Γερ­μα­νών. Πλη­θώ­ρα ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών εξο­πλί­στη­καν και εγκα­τα­στά­θη­καν σε δια­σκορ­πι­σμέ­να κτί­ρια του κέντρου της Αθή­νας όπως, μετα­ξύ άλλων, στη Σχο­λή Ευελ­πί­δων, στου Μακρυ­γιάν­νη, στο ξενο­δο­χείο «Μετρό­πο­λις» στα χαυ­τεία, κλπ. Όσο, λοι­πόν, πλη­σί­α­ζε η σύγκρου­ση του Δεκέμ­βρη, οι φρου­ρές αυτές ενι­σχύ­ο­νταν με νέες δυνά­μεις ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών και άλλων δοσί­λο­γων από την επαρχία.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι, με την απο­χώ­ρη­ση των Γερ­μα­νών, χιλιά­δες ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες που είχαν κατά τη διάρ­κεια της Κατο­χής συλ­λη­φθεί από τον ΕΛΑΣ, απο­φυ­λα­κί­στη­καν έπει­τα από παρέμ­βα­ση των Άγγλων. Αφού φορού­σαν τις νέες τους στο­λές και εξο­πλί­ζο­νταν, οι πρώ­ην συνερ­γά­τες των Ναζί μετα­τρέ­πο­νταν εν μία νυχτί σε… χωρο­φύ­λα­κες και στρα­τιώ­τες (βλέ­πε Ταξιαρ­χία Ρίμι­νι, Ιερός Λόχος, κλπ), έτοι­μοι να πολε­μή­σουν και πάλι ενά­ντια στον ΕΛΑΣ υπό τις δια­τα­γές του Γ. Παπαν­δρέ­ου και του Σκόμπυ.

Στην πλειο­ψη­φία τους, οι «ήρω­ες» και οι «πατριώ­τες» του περί­φη­μου Συντάγ­μα­τος Μακρυ­γιάν­νη δεν ήταν τίπο­τα περισ­σό­τε­ρο από πρώ­ην ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες που κατέ­δω­σαν και δολο­φό­νη­σαν χιλιά­δες έλλη­νες αγω­νι­στές, που λεη­λά­τη­σαν, βία­σαν, πήραν μέρος σε εκτε­λε­στι­κά απο­σπά­σμα­τα υπη­ρε­τώ­ντας πιστά τους Ναζί κατα­κτη­τές της χώρας. Ήταν οι ίδιοι εγκλη­μα­τί­ες που με την απο­χώ­ρη­ση των Γερ­μα­νών ιμπε­ρια­λι­στών πέρα­σαν στην υπη­ρε­σία των Άγγλων ιμπε­ρια­λι­στών του σφα­γέα Τσόρ­τσιλ και της ντό­πιας αστι­κής τάξης. Για τέτοιου είδους “πατριω­τι­σμό” μιλάμε…

Για τους χωρο­φύ­λα­κες του Μακρυ­γιάν­νη γρά­φει σχε­τι­κά ο καθη­γη­τής Σύγ­χρο­νης Ιστο­ρί­ας του ΑΠΘ Γ. Μαργαρίτης:

«Η Χωρο­φυ­λα­κή στου Μακρυ­γιάν­νη περιε­λάμ­βα­νε σε σημα­ντι­κό ποσο­στό «πρό­σφυ­γες» από την επαρ­χία, ανθρώ­πους δηλα­δή που είχαν κάθε λόγο να απο­φύ­γουν την κυριαρ­χία του ΕΑΜ και πιθα­νό­τα­τα την τιμω­ρία που το τελευ­ταίο προ­ό­ρι­ζε γι’ αυτούς. Ακό­μη χει­ρό­τε­ρη ήταν η θέση των στε­λε­χών και των οπλι­τών της Αθή­νας που για πολ­λούς μήνες μετεί­χαν ενερ­γά στις φοβε­ρές εκστρα­τεί­ες ενά­ντια στις αθη­ναϊ­κές συνοι­κί­ες, στα μπλό­κα, στις εκτε­λέ­σεις, στα βασα­νι­στή­ρια και στους ξυλο­δαρ­μούς. Για όλους αυτούς η προ­σφο­ρά του ΕΛΑΣ «να πάνε σπί­τια τους» πολύ μικρή σημα­σία είχε. Βρί­σκο­νταν στου Μακρυ­γιάν­νη ακρι­βώς επει­δή δεν μπο­ρού­σαν να πάνε στα σπί­τια τους, στις συνοι­κί­ες της Αθή­νας και του Πει­ραιά ή στην επαρ­χία. Εκεί ήταν γνω­στοί και συχνά η Νέμε­ση τους παρα­μό­νευε. Ταυ­τό­χρο­να το ποσο­στό των αξιω­μα­τι­κών ήταν κατα­θλι­πτι­κό στη μονά­δα καθώς η σχέ­ση ξεπερ­νού­σε το ένα προς τέσ­σε­ρα ως προς τους οπλί­τες, χωρίς να υπο­λο­γι­στεί μάλι­στα το ποσο­στό των υπα­ξιω­μα­τι­κών-ενω­μο­ταρ­χών ανά­με­σα στους τελευ­ταί­ους. Ενας ενω­μο­τάρ­χης ασκώ­ντας την εξου­σία του πιο «προ­σω­πι­κά» είχε στο γενι­κό κλί­μα της επο­χής περισ­σό­τε­ρα ίσως να φοβη­θεί από έναν ταγ­μα­τάρ­χη. Να μην ξεχνά­με ότι οι Χωρο­φύ­λα­κες του Δεκεμ­βρί­ου 1944 ήσαν μικρό μόνο τμή­μα της συνο­λι­κής δύνα­μης του σώμα­τος στη διάρ­κεια της κατο­χι­κής περιό­δου. Το γεγο­νός ότι παρέ­με­ναν κάτω από τις σημαί­ες αντί να περι­μέ­νουν ήρε­μα την εξο­μά­λυν­ση οφει­λό­ταν είτε στον φανα­τι­σμό τους είτε στις πρά­ξεις και στα έργα τους στη διάρ­κεια της προη­γού­με­νης περιό­δου. Τις περισ­σό­τε­ρες φορές μάλι­στα αυτά τα δύο ταυ­τί­ζο­νταν» («Το Βήμα», 24 Νοέμ­βρη 2008).

Αρκε­τά χρό­νια αργό­τε­ρα, το 1976, ο υφυ­πουρ­γός Στρα­τιω­τι­κών την περί­ο­δο των Δεκεμ­βρια­νών Λεω­νί­δας Σπα­ής απο­κά­λυ­ψε πως ο αριθ­μός των Ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών που επι­στρα­τεύ­τη­καν από την αστι­κή κυβέρ­νη­ση ήταν 12.000 άνδρες:

leonidas spais

Λεω­νί­δας Σπαής.

«Τους ντύ­σα­με και τους εξο­πλί­σα­με – αφού τους πήρα­με από τα στρα­τό­πε­δα συγκε­ντρώ­σε­ως, κυρί­ως στο Γου­δί- στο κτί­ριο των Παλαιών Ανα­κτό­ρων, την σημε­ρι­νή Βου­λή. Εκεί στα υπό­γεια υπήρ­χαν απο­θή­κες ιμα­τι­σμού και οπλι­σμού. Δημιουρ­γή­θη­καν νέα Τάγ­μα­τα Εθνο­φυ­λα­κής και έτσι κατορ­θώ­θη­κε μια ισορ­ρο­πία δυνά­με­ων. Δεν είναι αλή­θεια ότι δεν χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν Τάγ­μα­τα Ασφα­λεί­ας στα Δεκεμ­βρια­νά, όπως τότε και αργό­τε­ρα ισχυ­ρί­ζο­νταν Άγγλοι και Έλλη­νες. Χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν οι μισοί περί­που από όσους είχαν συλ­λη­φθή και αυτή είναι η αλή­θεια, που την απο­κα­λύ­πτω σήμε­ρα» (Λεω­νί­δας Σπα­ής, «Λάθη-Πάθη-Τάφοι: Δεκέμ­βρη ’ 44», Πολι­τι­κά Θέματα,τεύχος 125ο, Αθή­να, 1976).

Για ποιά «ιδα­νι­κά» και ποιά «πατρί­δα» αγω­νί­στη­καν οι χωρο­φύ­λα­κες-ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες του Δεκέμ­βρη, όπως υπο­στη­ρί­ζουν σήμε­ρα οι Γεωρ­γιά­δης, Πλεύ­ρης, Μπο­γδά­νος, κ.α;

Τι «ιδα­νι­κά» είχαν άνθρω­ποι όπως ο κατο­χι­κός διοι­κη­τής Αστυ­νο­μί­ας Πόλε­ως Αθη­νών Άγγε­λος Έβερτ, ή ο Ανώ­τα­τος Στρα­τιω­τι­κός Διοι­κη­τής Αττι­κής υπο­στρά­τη­γος Α. Σπα­νό­που­λος που επί επο­χής Ράλ­λη πρω­το­στά­τη­σε στην δημιουρ­γία Ταγ­μά­των Ασφα­λεί­ας στη Β. Ελλάδα;

Τι είδους «πατριω­τι­σμό» εξέ­φρα­ζαν άτο­μα όπως ο δια­βό­η­τος διοι­κη­τής της Ειδι­κής Ασφά­λειας – συνερ­γά­της των SS — Αλέξ. Λάμπου και ο διοι­κη­τής των Ταγ­μά­των Ασφα­λεί­ας Πλυτζανόπουλος;

Ανά­με­σα στους χιλιά­δες, πράγ­μα­τι, υπήρ­ξαν και άνθρω­ποι τίμιοι που παρα­σύρ­θη­καν, λιπο­ψύ­χη­σαν ή έπε­σαν θύμα­τα της αντι­κομ­μου­νι­στι­κής προ­πα­γάν­δας. Δεν αγω­νι­στή­καν όμως για κανέ­να υψη­λό ιδα­νι­κό και για καμιά λευ­τε­ριά και καμιά πατρί­δα – όπως θέλουν ορι­σμέ­νοι να μας πεί­σουν – αλλά, αντί­θε­τα, θυσιά­στη­καν μάταια πολε­μώ­ντας κάτω από ξένες σημαί­ες για τα συμ­φέ­ρο­ντα και τις επι­διώ­ξεις της αστι­κής τάξης και των ιμπε­ρια­λι­στών συμ­μά­χων της.

Δεκέμ­βρης 1944: Δόξα και τιμή στους αγω­νι­στές του ΕΛΑΣ

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας (Phd) Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master of Arts) στις διπλωματικές σπουδές (Παρίσι) και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις (Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα μέσα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο