Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύντομα η εκκίνηση μια αντεπίθεσης, δηλώνει ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων της Ουκρανίας

Ο διοι­κη­τής των χερ­σαί­ων δυνά­με­ων της Ουκρα­νί­ας, Ολε­ξά­ντερ Σίρ­σκι (Oleksandr Sirsky), δήλω­σε ότι οι δυνά­μεις του θα ξεκι­νή­σουν σύντο­μα αντεπίθεση.

Ο Σίρ­σκι είπε ότι τα μέλη της ρωσι­κής παρα­στρα­τιω­τι­κής ομά­δας Βάγκνερ, που βρί­σκο­νταν στην πρώ­τη γραμ­μή των ρωσι­κών δυνά­με­ων στην Ουκρα­νία, «ξεμέ­νουν από δυνά­μεις», ανα­φέ­ρει ο Guardian.

«Θα εκμε­ταλ­λευ­τού­με αυτή την ευκαι­ρία πολύ γρή­γο­ρα, όπως κάνα­με πριν στην περιο­χή του Κιέ­βου, του Χάρ­κο­βο και του Κου­πιάνσκ», είπε ο Σίρ­σκι, σύμ­φω­να με το Tanjug.

Πηγή: ertnews.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο