Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων

Σύντο­μα θα κατα­τε­θεί στη Βου­λή το νομο­σχέ­διο για τον περιο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων, όπως ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, μιλώ­ντας στη συζή­τη­ση του κρα­τι­κού προϋπολογισμού.

«Οι δρό­μοι θα πάψουν να είναι κλει­στοί ασυλ­λό­γι­στα, απροει­δο­ποί­η­τα και μοι­ρο­λα­τρι­κά», ανέ­φε­ρε ο Μ. Χρυ­σο­χοί­δης, καθώς η κυβέρ­νη­ση εμφα­νί­ζε­ται απο­φα­σι­σμέ­νη να κλι­μα­κώ­σει τις προ­σπά­θειες περιο­ρι­σμού της λαϊ­κής δια­μαρ­τυ­ρί­ας, προ­κει­μέ­νου να θωρα­κί­σει την πολι­τι­κή στή­ρι­ξης του κεφαλαίου.

Ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη επέ­μει­νε στο δόγ­μα «νόμος και τάξη» με πρό­σχη­μα τα διά­φο­ρα «άβα­τα» και δήλω­σε πως «έχου­με πολ­λή δου­λειά, δεν πρό­κει­ται να στα­μα­τή­σου­με έως ότου καθα­ρί­σου­με τις πόλεις από την εγκληματικότητα».

Σε μια προ­σπά­θεια να υπο­βαθ­μί­σει τα φαι­νό­με­να αστυ­νο­μι­κής αυθαι­ρε­σί­ας και κατα­στο­λής που πλη­θαί­νουν το τελευ­ταίο διά­στη­μα, έκα­νε λόγο για «μεμο­νω­μέ­νες περι­πτώ­σεις» και υπέ­δει­ξε το Συνή­γο­ρο του Πολί­τη τάχα ως «πρό­σθε­το εχέγ­γυο προ­ά­σπι­σης των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των» απέ­να­ντι σε τέτοιου είδους κρούσματα.

Κλι­μά­κω­ση της κατα­στο­λής προ­α­νήγ­γει­λε και εις βάρος των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, λέγο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά πως «ο Έβρος σε λίγο θα είναι απο­λύ­τως κλειστός».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο