Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΖΑ & Σια, τα καλύτερα «πλυντήρια» της αντεργατικής πολιτικής της ΝΔ

Απά­ντη­ση στην επί­θε­ση του ΣΥΡΙΖΑ και του εκπρο­σώ­που του στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Πατρέ­ων, με αφορ­μή το θέμα των συμ­βα­σιού­χων εργα­ζό­με­νων, δίνει με άρθρο του ο Μιχά­λης Ανα­στα­σί­ου, Αντι­δή­μαρ­χος του Δήμου Πατρέ­ων και μέλος της Επι­τρο­πής Περιο­χής Δυτι­κής Ελλά­δας του ΚΚΕ.

Συγκε­κρι­μέ­να τονίζει:

«Ο κύριος Ρώρος και ο ΣΥΡΙΖΑ, συνα­γω­νί­ζο­νται πια επά­ξια σε αντι­κομ­μου­νι­σμό και σε συκο­φά­ντη­ση της Δημο­τι­κής Αρχής της Πάτρας, το ”γνω­στό και μη εξαι­ρε­τέο” Νικο­λό­που­λο, ο οποί­ος κοντεύ­ει να ξεμεί­νει από αντι­κεί­με­νο, καθώς του πήραν το ρόλο του ”λαγού”.

Ακό­μα μία φορά, με αφορ­μή το τελευ­ταίο κατά­πτυ­στο κεί­με­νο της ”Ώρας Πατρών”, που αφο­ρά στο θέμα των συμ­βα­σιού­χων, ανα­δει­κνύ­ε­ται η από­λυ­τη στρα­τη­γι­κή ταύ­τι­ση του ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρ­νη­ση, ανα­δει­κνύ­ε­ται ότι η αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ τους, αφο­ρά μόνο σε επι­μέ­ρους ζητή­μα­τα και στό­χο έχει την εναλ­λα­γή στις κυβερ­νη­τι­κές ”καρέ­κλες”. Έφτα­σε στο σημείο να ενο­χλη­θεί, που η Δημο­τι­κή Αρχή διεκ­δι­κεί χρή­μα­τα από την κυβέρ­νη­ση, για να πλη­ρώ­σει τους εργαζόμενους!

Για το θέμα των συμ­βα­σιού­χων, ο Ρώρος λέει συνε­χώς κατά­φω­ρα ψέμα­τα, αφού μιλά­ει αρχι­κά για άρνη­ση του Δημάρ­χου να στη­ρί­ξει τους εργα­ζό­με­νους, τη στιγ­μή που είναι γνω­στή η μονα­δι­κή πανελ­λα­δι­κά στά­ση στή­ρι­ξης των εργα­ζο­μέ­νων, που επι­δει­κνύ­ει η Δημο­τι­κή Αρχή της Πάτρας και έχει σαν απο­τέ­λε­σμα να απο­σπούν παρα­τά­σεις από τα δικα­στή­ρια. Η μονα­δι­κή πανελ­λα­δι­κά στά­ση, να έχει δώσει μέχρι σήμε­ρα 11 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ από ίδιους πόρους, για να πλη­ρώ­νο­νται οι εργα­ζό­με­νοι. Σε κανέ­ναν άλλο Δήμο της χώρας, κανέ­νας Δήμαρ­χος, είτε προ­έρ­χε­ται από τη ΝΔ, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, είτε είναι ”ανε­ξάρ­τη­τος”, δε στη­ρί­ζει τους εργα­ζό­με­νους, είτε στις δικα­στι­κές αίθου­σες, είτε στους δρόμους.

Στο σημείο αυτό, να επα­να­λά­βου­με, ότι όσο είμα­στε Δημο­τι­κή Αρχή, δε θα επι­τρέ­ψου­με να μεί­νει κανέ­νας εργα­ζό­με­νος απλή­ρω­τος, θα κάνου­με ό,τι χρεια­στεί, παρά τα ”όνει­ρα” του κύριου Ρώρου και του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν να συμ­βεί το αντί­θε­το, μόνο και μόνο για να στο­χο­ποι­η­θεί η Δημο­τι­κή Αρχή της Πάτρας. Γι’ αυτό και εκνευ­ρί­ζο­νται με τα αιτή­μα­τα χρη­μα­το­δό­τη­σης προς την κυβέρνηση.

Επι­πλέ­ον, ο κύριος Ρώρος ψεύ­δε­ται όταν λέει ότι ο Δήμαρ­χος υπο­σχό­ταν στους συμ­βα­σιού­χους προ­ε­κλο­γι­κά ότι θα τους μονιμοποιήσει.

Αφε­νός, η Δημο­τι­κή Αρχή της Πάτρας, πάντα έλε­γε στους εργα­ζό­με­νους την αλή­θεια και αυτό που υπο­σχό­ταν –και το έχει κάνει πρά­ξη- είναι ότι θα παλεύ­ει μαζί τους, όπως και με όλους τους εργα­ζό­με­νους και ανέρ­γους της πόλης μας, για μόνι­μη και στα­θε­ρή δουλειά.

Αφε­τέ­ρου, είναι πρό­κλη­ση, να μας κατη­γο­ρεί για ψεύ­τι­κες προ­ε­κλο­γι­κές υπο­σχέ­σεις ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμ­μα που έχει δια­κρι­θεί στο ψέμα και στην παρα­πλά­νη­ση του λαού, που υπο­σχό­ταν ότι θα σκί­σει τα μνη­μό­νια σε μία μέρα, ότι θα ”παί­ζει ντα­ού­λια και θα χορεύ­ουν οι αγο­ρές”, που έστη­σε ολό­κλη­ρο δημο­ψή­φι­σμα, για να υφαρ­πά­ξει τη συναί­νε­ση του λαού στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, το κόμ­μα που που­λά­ει ”αρι­στε­ρο­σύ­νη”, για να συκο­φα­ντή­σει καθε­τί προ­ο­δευ­τι­κό, για να συκο­φα­ντή­σει τους αγώ­νες του ελλη­νι­κού λαού για κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη. Το κόμ­μα που ανέ­βη­κε στην κυβέρ­νη­ση επεν­δύ­ο­ντας στο αντι­μνη­μο­νια­κό αίσθη­μα του λαού και έφε­ρε το Μνη­μό­νιο 3 ”πριν αλέ­κτωρ λαλή­σει τρις”.

Τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη στή­ρι­ξη των συμ­βα­σιού­χων εργα­ζό­με­νων ως κυβέρνηση;
Τίπο­τα.
Οι υπουρ­γοί του, αρνού­νταν κάθε συζή­τη­ση, ακό­μα και για παρά­τα­ση των προ­γραμ­μά­των του ΟΑΕΔ και σε κάθε συνά­ντη­ση με το Δήμαρ­χο Πατρέ­ων, μιλού­σαν για τους νόμους και τις γρα­φές της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, για τους στό­χους των συγκε­κρι­μέ­νων προ­γραμ­μά­των, που δεν είναι να λύσουν τα προ­βλή­μα­τα των Δήμων, ούτε να εξα­σφα­λί­σουν μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά. Μάλι­στα, με μία σει­ρά ”εμβλη­μα­τι­κούς” νόμους, όπως αυτός του Κατρού­γκα­λου, ”πετσό­κο­ψε” άλλη μία φορά τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων της χώρας. Ας μην παρι­στά­νουν λοι­πόν τους εργατοπατέρες!

Τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη στή­ρι­ξη των συμ­βα­σιού­χων εργα­ζό­με­νων, ως αντι­πο­λί­τευ­ση, σε κεντρι­κό πολι­τι­κό επίπεδο;
Τίπο­τα.
Στη Βου­λή, έχει ψηφί­σει πάνω από τα μισά νομο­σχέ­δια που έχει φέρει η κυβέρ­νη­ση, ανά­με­σα στα οποία και 50 άρθρα του αντερ­γα­τι­κού τερα­τουρ­γή­μα­τος που ονο­μά­ζε­ται ”Νόμος Χατζη­δά­κη”. Φυσι­κό είναι, όταν έχεις το ρόλο του ”λαγού”, να βλέ­πεις ”θετι­κά” 50 άρθρα του Χατζη­δά­κη και ταυ­τό­χρο­να να θεω­ρείς ”χρή­σι­μο για το σύστη­μα” τον Πελε­τί­δη. Το βαρέ­λι δεν έχει πάτο…

Τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη στή­ρι­ξη των συμ­βα­σιού­χων εργα­ζό­με­νων, στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της Πάτρας, που εκπρο­σω­πεί­ται από την παρά­τα­ξη του κύριου Ρώρου;
Τίπο­τα.
Δε διεκ­δι­κεί τα 91 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ που θα έπρε­πε να παίρ­νει ο Δήμος Πατρέ­ων και παίρ­νει μόνο 24, δε διεκ­δι­κεί την ανα­δρο­μι­κή επι­στρο­φή των παρα­κρα­τη­θέ­ντων, δε διεκ­δι­κεί μόνι­μες προ­σλή­ψεις, ώστε να καλυ­φθούν οι ανά­γκες του Δήμου και των εργα­ζο­μέ­νων, δεν έχει συμ­με­τά­σχει στις μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις, ώστε να δοθεί μόνι­μη λύση στο πρόβλημα.

Τι κάνει; Πετά­ει το ”μπα­λά­κι” της ευθύ­νης απο­κλει­στι­κά στην αγω­νι­στι­κή Δημο­τι­κή Αρχή της Πάτρας, στη Δημο­τι­κή Αρχή που σημα­το­δο­τεί τη δια­φο­ρε­τι­κή, τη φιλο­λαϊ­κή πολι­τι­κή που πρέ­πει να ασκούν οι Δημο­τι­κές Αρχές, ενώ είναι ”ηλί­ου φαει­νό­τε­ρον” ότι το πρό­βλη­μα της ανερ­γί­ας και της έλλει­ψης μόνι­μης και στα­θε­ρής δου­λειάς εκπο­ρεύ­ε­ται από τους ίδιους τους νόμους του συστή­μα­τος, τις κατευ­θύν­σεις της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, από την πολι­τι­κή που άσκη­σαν και ασκούν όλες οι Κυβερ­νή­σεις (και του ΣΥΡΙΖΑ). Τι καλύ­τε­ρη υπη­ρε­σία να προ­σφέ­ρει κανείς στο σύστη­μα, τι καλύ­τε­ρο ξέπλυ­μα της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής μπο­ρεί να κάνει κανείς;

Ο κύριος Ρώρος και ο ΣΥΡΙΖΑ δια­πρέ­πουν ως ”πλυ­ντή­ριο”! Ξεχνά­νε όμως, το στί­χο του Ρίτσου: ”Σε τού­τα εδώ τα μάρ­μα­ρα, κακιά σκου­ριά δεν πιάνει”.

Υ.Γ. 1: Έχει πια δια­στά­σεις πολι­τι­κής εμμο­νής, η επι­μο­νή του σε κάθε δελ­τίο Τύπου να ανα­φέ­ρει τις λέξεις ΚΚΕ, ”Σύγ­χρο­νη Επο­χή”, κ.τλ. Να τον πλη­ρο­φο­ρή­σου­με, για­τί μπο­ρεί να μην έχει φτά­σει στ’ αυτιά του, ότι γι’ αυτά του τα ψέμα­τα ντρέ­πε­ται κάθε αρι­στε­ρός και προ­ο­δευ­τι­κός άνθρω­πος της Πάτρας, ακό­μα και οι ψηφο­φό­ροι του.

Υ.Γ. 2: Η εμμο­νή του αυτή, προ­δί­δει και την ασχε­το­σύ­νη του πάνω στα οικο­νο­μι­κά μεγέ­θη του Δήμου Πατρέ­ων, καθώς μπαί­νει στη δια­δι­κα­σία να συγκρί­νει είδη παντο­πω­λεί­ου, ξύδι και χυλο­πί­τες, με τα 11 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ που διεκ­δι­κεί ο Δήμος από την κυβέρ­νη­ση, για να πλη­ρώ­σει τους εργα­ζό­με­νους. Γελά­νε και τα μικρά παιδιά…».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο