Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύσκεψη ΚΚΕ στον Περισσό — Δ. Κουτσούμπας: Οταν υπάρχει δυνατό ΚΚΕ καμιά αστική κυβέρνηση δεν είναι παντοδύναμη

«Κάνα­με το βήμα, σκε­φτεί­τε τι θα γίνει αν κάνου­με το άλμα. Πάμε να το κατα­φέ­ρου­με. Μπο­ρού­με!» τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στην ομι­λία του σε σύσκε­ψη που διορ­γά­νω­σε η Κεντρι­κή επι­τρο­πή του Κόμ­μα­τος στην έδρα της στον Περισσό.

Συμ­με­τεί­χαν όλοι οι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές του ΚΚΕ στην Αττι­κή, στε­λέ­χη του Κόμ­μα­τος και άλλοι αγω­νι­στές που συμπο­ρεύ­τη­καν με το ΚΚΕ στη μάχη των εκλογών.

«Προ­χω­ρά­με, λοι­πόν, δυνα­μι­κά. Δεν εφη­συ­χά­ζου­με με τα όσα πετύ­χα­με. Ξέρου­με ότι πολύ περισ­σό­τε­ροι στρέ­φουν τώρα τα βλέμ­μα­τά τους και τις ελπί­δες τους προς το ΚΚΕ» σημεί­ω­σε ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και υπο­γράμ­μι­σε ότι «αυτό που μετρά­ει στις 25 Ιού­νη είναι πόσο δυνα­τό θα βγει το ΚΚΕ, το μόνο κόμ­μα που με συνέ­πεια, στα­θε­ρό­τη­τα και μαχη­τι­κό­τη­τα μπο­ρεί να κάνει πραγ­μα­τι­κή μαχη­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και τη στρα­τη­γι­κή που αυτή θα εφαρμόσει.»

Οπως είπε «το ΚΚΕ πολέ­μη­σε στην πρά­ξη την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης Μητσο­τά­κη και οι δυνά­μεις του δεν αθροί­ζο­νται με αυτούς που ψήφι­ζαν δεκά­δες αντι­λαϊ­κούς νόμους της» πρό­σθε­σε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα θα κατα­λά­βουν τα “υπουρ­γεία αντι­πο­λί­τευ­σης” στην επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ» και τόνι­σε πως «καμιά αστι­κή κυβέρ­νη­ση, όσους βου­λευ­τές κι αν έχει, δεν είναι παντο­δύ­να­μη, όταν υπάρ­χει εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, όταν υπάρ­χει δυνα­τό ΚΚΕ!». Κάλε­σε «όσους σκέ­φτη­καν να ψηφί­σουν KKE, αλλά τελευ­ταία στιγ­μή δίστα­σαν, να το κάνουν τώρα».

Στη σύσκε­ψη παρευ­ρέ­θη­κε πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ, σύσ­σω­μη η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα που εξε­λέ­γη στις 21 Μάη, οι υπο­ψή­φιοι Επι­κρα­τεί­ας και όλων των εκλο­γι­κών περι­φε­ρειών της Αττι­κής, καθώς και άνθρω­ποι από διά­φο­ρους άλλους χώρους. Παρευ­ρέ­θη­κε επί­σης αντι­προ­σω­πεία του ΚΣ της ΚΝΕ με επι­κε­φα­λής τον Γραμ­μα­τέα του, Θοδω­ρή Κωτσαντή.

Ανά­με­σα σε άλλους δια­κρί­να­με από τους χώρους των εργα­ζο­μέ­νων και συν­δι­κα­λι­στών: Από τον Επι­σι­τι­σμό τον Δημή­τρη Ζώνα, από το Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό τους Αντώ­νη Καβ­βα­δία και Μαρία Παρέ­ντη, από την Υγεία τους Νίκο Καλο­γε­ρή, Αλε­ξάν­δρα Κάντα, Ξένια Κόχυ­λα, Αγγε­λι­κή Παπα­δά­του, Ελευ­θε­ρία Παπου­τσι­δά­κη και Αλε­ξάν­δρα Τσι­ρο­γιάν­νη, από το Δημό­σιο και τους ΟΤΑ τους Βασί­λης Γκι­τά­κο, Θεο­δώ­ρα Καρα­γιαν­νί­δου, Βασί­λη Πετρό­που­λο, Βασί­λη Σαλ­τέ­ρη και Μάκη Τσε­λέ­ντη, από τους μηχα­νι­κούς τον Χρή­στο Κασ­σί­μη, από τους ΕΒΕ τους Τάσο Καυ­κα­λέ­το και Κώστα Παπα­σω­τη­ρί­ου, από τις Μετα­φο­ρές τον Βασί­λη Λαγο­νί­κα, από τη μετα­ποί­η­ση τον Βασί­λη Παπα­γε­ωρ­γί­ου, από το Φάρ­μα­κο την Ρεβ­βέ­κα Στρα­τού­λη κ.ά.

Από πανε­πι­στη­μια­κούς και ερευ­νη­τές: Τους Νίκο Γελα­δά, Ζωή Γεωρ­γιά­δου, Ελέ­νη Ευαγ­γέ­λου, Βασί­λη Ζου­μπουρ­λή, Πανα­γιώ­τη Ηλία, Δημή­τρη Καλ­λέρ­γη, Θανά­ση Μανιά­τη, Περ­σε­φό­νη Μεγα­λο­φώ­νου, Αννα Λάζου, Γιάν­νη Μηλιό, Κώστα Μπου­ντό­λο, Γιώρ­γο Οικο­νο­μά­κη, Νίκο Παπα­λε­ξί­ου, Γιώρ­γο Ρού­ση, Σπύ­ρο Τζό­κα, Κώστα Τρια­ντα­φύλ­λου, Βαγ­γέ­λη Χρι­στο­φό­ρου, Εύη Χρο­νο­πού­λου, Αλέ­ξαν­δρο Χρύ­ση κ.ά.

Από τον χώρο των καλ­λι­τε­χνών και ευρύ­τε­ρα του Πολι­τι­σμού: Τους Ελέ­νη Γερα­σι­μί­δου, Λίλα Καφα­ντά­ρη, Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, Παύ­λο Ορκό­που­λο, Γιάν­νη Παπα­ζα­χα­ριά­κη, Θανά­ση Παπα­δά, Κώστα Τρια­ντα­φυλ­λί­δη, Διο­νύ­ση Τσα­κνή, Δημή­τρη Τζου­μά­κη κ.ά.

Από δημο­σιο­γρά­φους: Τους Νίκο Αγγε­λί­δη, Μανώ­λη Για­κου­μι­δά­κη, Βασί­λη Καλα­μα­ρά, Θύμιο Καλα­μού­κη, Ιωάν­να Κολο­βού, Μιχά­λη Λεά­νη, Χρή­στο Μέμ­μο, Πανα­γιώ­τα Μπί­τσι­κα, Εύα Νικο­λα­ΐ­δου, Αντώ­νη Παπαρ­γύ­ρη, Αλε­ξάν­δρα Φωτά­κη κ.ά.

Από τις Ενο­πλες Δυνά­μεις: Τους Γιάν­νη Αγγε­λου, Κώστα Γιαν­νά­κο, Σάβ­βα Θεο­δω­ρή, Αλέ­ξαν­δρο Κορω­νά­κο, Γιάν­νη Ντου­νια­δά­κη, Γιώρ­γο Παπα­κων­στα­ντί­νου, Τρια­ντά­φυλ­λο Φωτιά­δη κ.ά.

Από τον χώρο του Αθλη­τι­σμού: Τους Κώστα Λιμα­ρά­κη, Βίκυ Μανιά­τη, Γιώρ­γο Πομά­σκι κ.ά.

Επί­σης παρευ­ρέ­θη­καν οι πρώ­ην δήμαρ­χοι και εκ νέου υπο­ψή­φιοι δήμαρ­χοι Και­σα­ρια­νής, Ηλί­ας Στα­μέ­λος, και Χαϊ­δα­ρί­ου, Μιχά­λης Σελέκος.

Επι­πλέ­ον: Η Αση­μί­να Ξυρο­τύ­ρη και η Βίκη Αρά­πη, πρώ­ην βου­λευ­τές, ο Χάρης Παπα­μάρ­γα­ρης, οικο­νο­μο­λό­γος, πρώ­ην υπουρ­γός, η Ναυ­σι­κά Γερα­μά­νη, η Μαριά­να Κατρά­κη, ο Σταύ­ρος Κιβω­τί­δης και η Αννα Λεο­τσά­κου από τον Σύλ­λο­γο Οικο­γέ­νειας του ΚΕΘΕΑ «Νόστος», ο Αλκης Παπα­δή­μας, συντα­ξιού­χος εκπαι­δευ­τι­κός, ο Κώστας Παπα­δό­που­λος, πρώ­ην επι­κε­φα­λής δημο­τι­κής παρά­τα­ξης, ο Βαγ­γέ­λης Χωρα­φάς, ανα­λυ­τής, κ.ά.

Η ομιλία του Δ. Κουτσούμπα

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο