Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Ν. Παππά αποφάσισε η Βουλή

Τη σύστα­ση προ­α­να­κρι­τι­κής επι­τρο­πής για τον Νίκο Παπ­πά απο­φά­σι­σε κατά πλειο­ψη­φία η Ολο­μέ­λεια της Βου­λής με 187 ψήφους «υπέρ», 85 «κατά» και 16 «παρών». Συνο­λι­κά ψήφι­σαν 289 βου­λευ­τές. Βρέ­θη­κε 288 έγκυ­ρα ψηφο­δέλ­τια και ένα άκυρο.

Ο πρώ­ην υπουρ­γός και νυν βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ με αφορ­μή την υπό­θε­ση Καλο­γρί­τσα κατη­γο­ρεί­ται για δωρο­λη­ψία και παρά­βα­ση καθήκοντος.

Στην μυστι­κή ψηφο­φο­ρία ψήφι­σαν 289 βου­λευ­τές. Βρέ­θη­καν 288 έγκυ­ρα ψηφο­δέλ­τια και 1 άκυ­ρο. «Υπέρ» ψήφι­σαν 187 βου­λευ­τές, 85 «κατά» και 16 «παρών» Από την ψηφο­φο­ρία απεί­χαν οι 9 βου­λευ­τές του ΜέΡΑ 25.

Βάσει του Κανο­νι­σμού της Βου­λής, στην ψηφο­φο­ρία δεν μετεί­χε ο βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Παπ­πάς κατά του οποί­ου στρέ­φε­ται η πρό­τα­ση άσκη­σης δίωξης.

ΝΔ, Κίνη­μα Αλλα­γής και Ελλη­νι­κή Λύση είχαν ταχθεί “υπέρ” της πρό­τα­σης για τη σύστα­ση επι­τρο­πής που θα εξε­τά­σει τυχόν ποι­νι­κές ευθύ­νες του πρώ­ην υπουρ­γού Ν. Παπ­πά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δηλώ­σει πως θα κατα­ψη­φί­σει την πρό­τα­ση ενώ το ΚΚΕ ότι θα ταχθεί με το “παρών» . Ο γραμ­μα­τέ­ας του ΜέΡΑ25 Γ. Βαρου­φά­κης είχε αναγ­γεί­λει την απο­χή του κόμ­μα­τος από την ψηφο­φο­ρία όσο και από τις εργα­σί­ες της Επιτροπής .

Το ΚΚΕ ψήφι­σε «παρών» θεω­ρώ­ντας ότι από τα μέχρι τώρα στοι­χεία δεν τεκ­μη­ριώ­νε­ται η πρό­τα­ση της ΝΔ για προ­α­να­κρι­τι­κή και ζήτη­σε να συστα­θεί μια εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή για να διε­ρευ­νη­θούν όλες οι πτυ­χές της υπό­θε­σης και οι ευθύ­νες που απορ­ρέ­ουν για πολι­τι­κά πρό­σω­πα και πρώ­ην υπουργούς.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο