Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ: Συνεχώς αυξάνονται η μερική και η εκ περιτροπής απασχόληση

Στο 54,3% του συνό­λου των προ­σλή­ψε­ων έφτα­σαν το μήνα Ιού­λη 2017 οι προ­σλή­ψεις μερι­κής και εκ περι­τρο­πής απα­σχό­λη­σης, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του συστή­μα­τος «Εργά­νη» που ανα­κοι­νώ­θη­καν σήμε­ρα από το υπουρ­γείο Εργασίας.

Συγκε­κρι­μέ­να, σε σύνο­λο 225.856 νέων προ­σλή­ψε­ων, οι 122.555 (ποσο­στό 54,3%) ήταν με συμ­βά­σεις μερι­κής απα­σχό­λη­σης και εκ περι­τρο­πής εργα­σί­ας. Απ’ αυτές, οι 89.712 (39,72%) ήταν μερι­κής απα­σχό­λη­σης και οι 32.843 (14,54%) εκ περι­τρο­πής εργασίας.

Οι υπό­λοι­πες 103.301 συμ­βά­σεις (45,74%) ήταν πλή­ρους απα­σχό­λη­σης, ωστό­σο ένα μέρος και από αυτές είναι συμ­βά­σεις ορι­σμέ­νου χρό­νου, δηλα­δή έχουν ημε­ρο­μη­νία λήξης. Ενδει­κτι­κό είναι το στοι­χείο που δεί­χνει ότι τον Ιού­λη του 2017 έλη­ξαν 90.457 συμ­βά­σεις ορι­σμέ­νου χρό­νου, αριθ­μός που αυξά­νε­ται συνε­χώς, χρό­νο με το χρό­νο (το 2013 ήταν 40.348).

Επι­πλέ­ον, τον ίδιο μήνα, 4.043 συμ­βά­σεις πλή­ρους απα­σχό­λη­σης μετα­τρά­πη­καν κυρί­ως σε συμ­βά­σεις μερι­κής απα­σχό­λη­σης, αλλά και εκ περιτροπής.

Έτσι, το όποιο θετι­κό ισο­ζύ­γιο (περισ­σό­τε­ρες προ­σλή­ψεις από απο­λύ­σεις), που για το μήνα Ιού­λη είναι 7.242, έχει ως βασι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά την κυριαρ­χία των ευέ­λι­κτων και προ­σω­ρι­νών μορ­φών απα­σχό­λη­σης, αλλά και τη μεγά­λη μεί­ω­ση των μισθών, με άλλα λόγια την έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης των εργαζομένων.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο