Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σώζεται η ανθρωπιά, στα ΠΙΚΠΑ και τα Καρά Τεπέ της κυβέρνησης;

Ενώ δεν υπάρ­χει πλέ­ον άλλη λύση από το ορι­στι­κό κλεί­σι­μο της Μόρια και των άλλων ΚΥΤ των νησιών, με άμε­ση μετα­φο­ρά των προ­σφύ­γων, τηρώ­ντας τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα προς την ηπει­ρω­τι­κή χώρα, εξα­σφα­λί­ζο­ντας ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες ασφά­λειας και υγιει­νής για την προ­σω­ρι­νή τους φιλο­ξε­νία, με δυνα­τό­τη­τα να αιτη­θούν άσυ­λο αφού φτά­σουν στις χώρες τελι­κού προ­ο­ρι­σμού τους, διά­φο­ρες «ελλη­νι­κές & διε­θνείς οργα­νώ­σεις» και επώ­νυ­μα πρό­σω­πα επι­κε­ντρώ­νουν τη δρά­ση τους στην εκεί (επα­να)λει­τουρ­γία κάποιων δομών (ΠΙΚΠΑ και Καρά Τεπέ), κάτι που προ­βλή­θη­κε και από τα ΜΚΔ και τα αστι­κά ΜΜΕ (βλ παρα­κά­τω αναλυτικά).

Και αυτά ενώ ήδη (22-Σεπ) τα κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού στη δομή του Καρά Τεπέ δίνουν και παίρ­νουν, ενώ η ενη­μέ­ρω­ση του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που σχε­τι­κά με τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, που ”φιλο­ξε­νού­νται” εκεί, απο­κά­λυ­ψε πως η υγειο­νο­μι­κή βόμ­βα που υπήρ­χε στη Μόρια όχι μόνο δεν εξου­δε­τε­ρώ­θη­κε, αλλά μετα­φέρ­θη­κε στη νέα δομή και είναι έτοι­μη να εκραγεί.
ℹ️  Πέρα από τους 243 νοσού­ντες — ποσο­στό πάνω από 3% των ελεγ­χθέ­ντων — υπάρ­χουν και 2.334 παι­διά κάτω των 10 ετών που δεν έχουν ελεγ­χθεί, που είναι πολύ πιθα­νόν κάποια από αυτά να είναι φορείς και που κυκλο­φο­ρούν ελεύ­θε­ρα μέσα στη δομή.
Παράλ­λη­λα, η λεσβια­κή κοι­νω­νία, που ήταν ήδη υπερ­κο­ρε­σμέ­νη πριν από τη φωτιά στη Μόρια και που γι’ αυτόν το λόγο είχαν παρ­θεί πρό­σθε­τα μέτρα για το νησί, εξα­κο­λου­θεί να δίνει καθη­με­ρι­νά κρού­σμα­τα, ενώ ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κό είναι το γεγο­νός πως την πρώ­τη μέρα που το κου­δού­νι χτύ­πη­σε στα σχο­λεία του νησιού — παρου­σιά­στη­κε κρού­σμα σε εκπαιδευτικό.
Ολα δεί­χνουν πως η κοι­νω­νία του νησιού κάθε­ται πάνω σε μία υγειο­νο­μι­κή νάρ­κη, έτοι­μη να εκραγεί.ΚΚΕ Λέσβος

Η κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και οι τοπικοί θεσμοί (δήμοι — Περιφέρεια) έχουν τεράστιες ευθύνες γι’ αυτήν την κατάσταση.

Η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Λέσβου του ΚΚΕ καλεί, έστω και τώρα, την ύστα­τη ώρα, να παρ­θούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για να προ­φυ­λά­ξουν από τα χει­ρό­τε­ρα και τη λεσβια­κή κοι­νω­νία και τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, απαι­τώ­ντας:

 • Αμε­ση πρό­σλη­ψη του απα­ραί­τη­του υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού και ενί­σχυ­ση με την υπο­δο­μή που απαι­τεί­ται για να κάνουν όπως πρέ­πει τη δου­λειά τους.
 • Αμε­ση χορή­γη­ση στις υγειο­νο­μι­κές μονά­δες του νησιού επαρ­κών τεστ rapid για να κάνουν επα­να­λαμ­βα­νό­με­νες εξε­τά­σεις σε όλους τους υγειο­νο­μι­κούς, στην εκπαι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα, στους εργα­ζό­με­νους σε μεγά­λους εργα­σια­κούς χώρους του δημό­σιου και του ιδιω­τι­κού τομέα.
 • Επα­να­λαμ­βα­νό­με­νες εξε­τά­σεις σε όλες τις προ­νοια­κές δομές και τις δομές υπερηλίκων».

Θυμί­ζου­με πως στις 17 Σεπτέμ­βρη, εξε­λί­χτη­κε ολό­κλη­ρη αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση για να εξα­να­γκα­στούν σε μετα­κί­νη­ση χιλιά­δες πυρό­πλη­κτοι πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες από τους δρό­μους και τα χωρά­φια προς τον καταυ­λι­σμό του Καρά Τεπέ.
Ετσι, αντί η κυβέρ­νη­ση να δώσει λύση με την ασφα­λή μετα­φο­ρά όλων στην ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα, σε προ­σω­ρι­νές ανθρώ­πι­νες εγκα­τα­στά­σεις, μέχρι να πάρουν τα έγγρα­φά τους και να φύγουν για τις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους, έχει στή­σει ένα νέο «κολα­στή­ριο» στα πρό­τυ­πα της Μόριας.

Σώστε την ανθρωπιά ... ΠΙΚΠΑ Καρά Τεπέ

Παρα­θέ­του­με στη συνέ­χεια την «έκκλη­ση» ‑με τις υπο­γρα­φές των οργα­νώ­σε­ων, ΜηΚυΟ και … «οργα­νώ­σε­ων».

ℹ️  Περισσότερες από 160 ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις, πανεπιστημιακοί και άλλοι φορείς απ’ όλη την Ευρώπη καλούν τις ελληνικές αρχές να ανακαλέσουν την απόφαση να τερματιστεί η λειτουργία των μόνων αξιοπρεπών, εναλλακτικών για τη στέγαση προσφύγων στη Λέσβο.

Οι υπο­γρά­φο­ντες καλού­με τον Υπουρ­γό Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, Νότη Μητα­ρά­κη και τις τοπι­κές αρχές της Λέσβου να απο­σύ­ρουν την από­φα­σή τους για την ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας των εγκα­τα­στά­σε­ων ΠΙΚΠΑ και Καρά Τεπέ για ευά­λω­τους αιτού­ντες άσυ­λο στο νησί. Οι αρχές πρέ­πει όχι μόνο να ανα­κα­λέ­σουν την από­φα­ση να κλεί­σουν αυτές τις εγκα­τα­στά­σεις, αλλά σε και­ρούς μεγά­λης ανά­γκης θα πρέ­πει να ενι­σχύ­σουν περαι­τέ­ρω και να προ­στα­τεύ­σουν όλες τις αξιο­πρε­πείς εναλ­λα­κτι­κές λύσεις για τη στέ­γα­ση και προ­στα­σία των αιτού­ντων άσυλο.

Τα τελευ­ταία πέντε χρό­νια, το ΠΙΚΠΑ και το Καρά Τεπέ έχουν προ­σφέ­ρει προ­στα­σία σε ευά­λω­τα άτο­μα από τις άθλιες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης στο Κέντρο Υπο­δο­χής και Ταυ­το­ποί­η­σης (ΚΥΤ) στη Μόρια, ένας τόπος επι­σφα­λής όπου η υγεία και η ασφά­λεια των κατοί­κων δια­κυ­βεύ­ο­νταν συνε­χώς. Η από­φα­ση να κλεί­σουν αυτές οι εγκα­τα­στά­σεις έρχε­ται λίγες μόνο μέρες έπει­τα από μια κατα­στρο­φι­κή σει­ρά πυρ­κα­γιών που κατέ­στρε­ψαν ολο­σχε­ρώς τον καταυ­λι­σμό στη Μόρια αφή­νο­ντας περισ­σό­τε­ρους από 12.000 ανθρώ­πους χωρίς πρό­σβα­ση σε στέ­γη, φαγη­τό και νερό.

Καθώς ένας νέος καταυ­λι­σμός «έκτα­κτης ανά­γκης» στή­νε­ται στο νησί ο οποί­ος φιλο­ξε­νεί επί του παρό­ντος αστέ­γους ‑πρώ­ην δια­μέ­νο­ντες στη Μόρια, εντο­πί­ζο­νται σημα­ντι­κά κενά στην προ­στα­σία, την υδρο­δό­τη­ση, την ηλε­κτρο­δό­τη­ση, την απο­χέ­τευ­ση και την ασφά­λεια. Για όσο διά­στη­μα οι συν­θή­κες στο νέο ΚΥΤ παρα­μέ­νουν ακα­τάλ­λη­λες για αξιο­πρε­πή δια­βί­ω­ση, θα χρειά­ζο­νται εναλ­λα­κτι­κές λύσεις για την προ­στα­σία των πιο ευά­λω­των. Oι δομές στο ΠΙΚΠΑ και το Καρά Τεπέ θα πρέ­πει με κάθε τρό­πο να συνε­χί­σουν να προ­σφέ­ρουν στέ­γη και προ­στα­σία για τα ασυ­νό­δευ­τα και χωρι­σμέ­να από τους φρο­ντι­στές τους παι­διά, τις μόνες μητέ­ρες, τα θύμα­τα βασα­νι­στη­ρί­ων και κακο­με­τα­χεί­ρι­σης, τους άνδρες και τις γυναί­κες επιζώντες/επιζήσασες βίας λόγω φύλου και σεξουα­λι­κής βίας, καθώς και τα άτο­μα με αναπηρία.

Το ΠΙΚΠΑ, ένας ανοι­χτός, αυτο-δια­χει­ρι­ζό­με­νος χώρος αλλη­λεγ­γύ­ης, παρέ­χει ήδη από το 2012 ουσια­στι­κή βοή­θεια στους πρό­σφυ­γες στη Λέσβο. Το 2016, η Ύπα­τη Αρμο­στεία του ΟΗΕ για τους Πρό­σφυ­γες απέ­νει­με το βρα­βείο Nansen Refugee σε μια εκ των συνι­δρυ­τών του, σε ανα­γνώ­ρι­ση για το σωτή­ριο για την ανθρώ­πι­νη ζωή έργου του, καθώς και για την προ­σφο­ρά κατα­φυ­γί­ου στους πιο ευά­λω­τους κατά τη διάρ­κεια της «προ­σφυ­γι­κής κρί­σης” του 2015. Σήμε­ρα, το ΠΙΚΠΑ φιλο­ξε­νεί ασυ­νό­δευ­τα παι­διά, ανύ­πα­ντρες μητέ­ρες και άτο­μα που έχουν υπο­στεί βασα­νι­στή­ρια ή κακο­με­τα­χεί­ρι­ση καθώς και πολ­λά άτο­μα με αυξη­μέ­νη ευπά­θεια. Οι επι­ζώ­ντες και επι­ζή­σα­σες βασα­νι­στη­ρί­ων και κακο­με­τα­χεί­ρι­σης υπο­φέ­ρουν από χρό­νιο σωμα­τι­κό πόνο, για χρό­νια μετά την κακο­ποί­η­σή τους καθώς και ψυχο­λο­γι­κά συμ­πτώ­μα­τα όπως άγχος, κατά­θλι­ψη, από­συρ­ση και απο­μό­νω­ση, μετα­τραυ­μα­τι­κή δια­τα­ρα­χή στρες (PTSD) κ.λπ. Το ΠΙΚΠΑ προ­σφέ­ρει έναν αξιο­πρε­πή και ασφα­λή χώρο για τους ανθρώ­πους αυτούς, που δια­φο­ρε­τι­κά θα τραυ­μα­τί­ζο­νταν εκ νέου μέσα σε ένα ανα­σφα­λές περιβάλλον.

Το Kαρά Τεπέ, με χωρη­τι­κό­τη­τα άνω των 1000 ατό­μων, υπά­γε­ται στον τοπι­κό Δήμο. Μέχρι σήμε­ρα, προ­σφέ­ρει ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης σε ευά­λω­τους αιτού­ντες άσυ­λο και οικο­γέ­νειες από τη Μόρια, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των μονο­γο­νεϊ­κών οικο­γε­νειών, των ατό­μων με ειδι­κές ανά­γκες και πολ­λών οικο­γε­νειών με προ­βλή­μα­τα υγεί­ας και έχει επαι­νε­θεί για την υπο­δο­μή και την ατμό­σφαι­ρά του που προ­σι­διά­ζει σε μια κοινότητα.

Στην περί­πτω­ση που το ΠΙΚΠΑ και το Καρά Τεπέ στα­μα­τή­σουν να λει­τουρ­γούν, δεν είναι σαφές πού θα μετα­φερ­θούν όσοι φιλο­ξε­νού­νται εκεί. Η μετά­βα­ση στο νέο καταυ­λι­σμό «έκτα­κτης ανά­γκης» θα έθε­τε σε κίν­δυ­νο τη σωμα­τι­κή και ψυχι­κή τους υγεία και θα πρέ­πει να απο­φευ­χθεί με κάθε κόστος. Επι­πλέ­ον, το ΠΙΚΠΑ και το Καρά Τεπέ μπο­ρούν να ανα­λά­βουν και να στη­ρί­ξουν επαρ­κώς τα πιο ευά­λω­τα άτο­μα που κατοι­κούν στο νέο ΚΥΤ της Λέσβου, κάτι που είναι ιδιαι­τέ­ρως σημα­ντι­κό για τα άτο­μα με ειδι­κές ανά­γκες, επί παρα­δείγ­μα­τι, καθώς δεν υπάρ­χουν προ­σβά­σι­μες τουα­λέ­τες στο νέο ΚΥΤ αυτή τη στιγμή.

Προ­τρέ­που­με την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση και τις τοπι­κές αρχές της Λέσβου:

Να ανα­στεί­λουν άμε­σα το κλεί­σι­μο του ΠΙΚΠΑ και του Καρά Τεπέ, και να υπο­στη­ρί­ξουν και να ενι­σχύ­σουν περαι­τέ­ρω την εξαι­ρε­τι­κή συνει­σφο­ρά τους. Ταυ­τό­χρο­να, οι Αρχές θα πρέ­πει να ανα­ζη­τή­σουν λύσεις σύμ­φω­νες με τα πρό­τυ­πα των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των για τη λει­τουρ­γία του νέου καταυ­λι­σμού «έκτα­κτης ανά­γκης» δια­σφα­λί­ζο­ντας τον απώ­τε­ρο στό­χο της στα­θε­ρής απο­συμ­φό­ρη­σης, την ασφά­λεια και την παρο­χή ύδρευ­σης, απο­χέ­τευ­σης και ιατρι­κής βοή­θειας σε όλους τους κατοί­κους, έως ότου όλοι μετα­κι­νη­θούν σε ασφα­λέ­στε­ρες και αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες διαμονής.

Αθή­να, 30 Σεπτεμ­βρί­ου 2020


Πηγή |> Διε­θνής Αμνηστία


Οι υπο­γρά­φο­ντες:

A Buon Diritto Onlus
ActionAid Hellas
Agir Pour la Paix
Anders Wachsen
Are You Syrious (AYS)
Asociación SINGA España
Asociacion pro Derechos Humanos de Andalucia (APDHA)
Association européenne de défense des droits de l’Homme (AEDH)
AΙΤΙΜΑ
Aλλη­λεγ­γύη Λέσβου
AΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πλη­ρο­φό­ρη­σης και Τεκ­μη­ρί­ω­σης για το Ρατσι­σμό, την Οικο­λο­γία, την Ειρή­νη και τη Μη Βία
AΡΣΙΣ – Κοι­νω­νι­κή Οργά­νω­ση Υπο­στή­ρι­ξης Νέων
Barbara Lochbihler, MdEP a.D., Berlin
Basta Violenza alle Frontiere
Be a Robin
Better Days
borderline-europe e.V.
Calais Action Brighton
Casetta Rossa
Catch a Smile asbl
Centre Avec asbl
Centre de formation Bienenberg
Centro di prevenzione psicosociale Nodo Sankara
Changemakers Lab
Choosehumanity
Chorleywood4Refugees
Christian Peacemaker Teams
Christian Peacemaker Teams Netherlands
Church and Peace
Collectif de soutien de l’EHESS aux sans-papiers et aux migrant-es
Collectif pour une terre plus humaine
Collective Aid
Comité de Solidarité avec le Peuple Grèce de Lyon
Coordindora de Barrios
CPT – Aegean Migrant Solidarity
CRIBS International
CRID – Centre de recherche et d’information pour le développement
Defence for Children International
Defence for Children International – Italy
Defence for Children International Greece
Défense des enfants International Belgique
Député Wallon (Belgique)
ΔΙΟΤΙΜΑ
Defensa de Niñas y Niños – Internacional , DNI España
Destination Unknown – DU campaign
Διε­θνής Αμνηστία
Distribute Aid
Doctors Worldwide
Donate4Refugees
Δανι­κό Συμ­βού­λιο για τους Πρό­σφυ­γες (ΔΣΠ)
Δίκτυο για τα Δικαιώ­μα­τα του Παιδιού
ECHO for Refugees
ECHO100PLUS
eipcp. European Institute for Progressive Cultural Policies
ELIX – Conservation Volunteers Greece
Ελλη­νι­κό Παρα­τη­ρη­τή­ριο Συμ­φω­νιών του Ελσίνκι
ENAR – European Network Against Racism
ENOUGH IS ENOUGH – rehabilitate Human Dignity
European Women’s Lobby
Everyday, just a smile
Eλλη­νι­κό Συμ­βού­λιο για τους Πρό­σφυ­γες (ΕΣΠ)
Fenix – Humanitarian Legal Aid
Firetree Philanthropy
Fondation Danielle Mitterrand
foodKIND
FORGE for humanity
Fresh Response
Friends Of Refugees
German Mennonite Peace Committee
Glocal Roots
Griechenland Solidaritätskomitee Köln
Για­τροί του Κόσμου Ελλάδας
Για­τροί Χωρίς Σύνορα
Hello My Friend
Help Refugees / Choose Love
Herts for Refugees
HIAS Ελλάδας
HIGGS
Home Project
Hope and Aid Direct
HuBB – Humans Before Borders
Human Rights Watch
Humanitas, Centre for Global Education and Cooperation
Humanity Now
HumanRights360
Initiative for an alternative mental health
Initiative for the Detainees’ Rights
InterEuropean Human Aid Association
International Centre for Refugees and Asylum Seekers ICERAS
International Federation of Social Workers, European Region (IFSW Europe)
International Rescue Committee
INTERSOS
InterVolve
Iride
Jelscha Dietrich
Jesuit Refugee Service Greece
Κοι­νω­νι­κό Κέντρο Χώρα
Kέντρο Ημέ­ρας Βαβέλ
Κέντρο Ψυχο­κοι­νω­νι­κής Πρό­λη­ψης Nodo Sankara – Ιταλία
La Luna Di Vasilika ONLUS
Latitude Adjustment Podcast
Le Paria
Legal Centre Lesvos
Love Welcomes
Make Mothers Matter
MAMbrella
Medico International
Melissa Network
Mennonite Mission Network
Mennonitisches Friedenszentrum Berlin/Mennonite Peace Center
Migrant Voice
Migrations Libres
MiGreat
Mαζί/Together/معاً
One Family-No Borders
One Happy Family
ONGD CEPAC-IB
Open Cultural Center
Owl’s Watch
Oικο­λο­γι­κή Κίνη­ση Θεσσαλονίκης
Oργά­νω­ση Γη
Pampiraiki Support Initiative for Refugees & Migrants
Parroquia San Carlos Borromeo
Peaceful Borders
People in motion
Pluspunt Netherlands
Pro Asyl
Project Armonia
Protestant Association for Conscientious Objectors and Peace
Rechtsanwältin
Refugee Aid Network Uk
Refugee Compassion
Refugee Education And Learning International
Refugee Law Clinic Berlin e.V.
Refugee Rescue
Refugee Support Europe
Refugee Trauma Initiative
Refugee Youth Service
Refugees International
REFUGYM
RefuNet
Respekt für Griechenland e.V.
RESEAU FOI & JUSTICE AFRIQUE EUROPE ANTENNE FRANCE
Rethinking Refugees – Knowledge and Action
Safe Passage UK
SAO Association for displaced women
Seebruecke Wuppertal
Side by Side Refugees
SolidarityNow
Still I Rise
Stop Precarite
Support Art Workers (Greece)
Συμ­βί­ω­ση-Σχο­λή Πολι­τι­κών Σπου­δών στην Ελλάδα
Συνύ­παρ­ξη και Επι­κοι­νω­νία στο Αιγαίο
Terre des hommes Hellas
Τhalassa of Solidarity
Vasilika Moon
VELOS YOUTH
Verein FAIR.
Voice Of Ezidis
Wiltshire For Refugees
Yoga and Sport For Refugees
Youth organization “Protests”
Yπο­στή­ρι­ξη προ­σφύ­γων στο Αιγαίο (R.S.A.)

Eπί­σης υπο­στη­ρί­ζουν οι:

 • Prof. dr. Ilse Derluyn, Kέντρο Κοι­νω­νι­κής Μελέ­της Μετα­νά­στευ­σης και Προ­σφύ­γων (CESSMIR), Τμή­μα Κοι­νω­νι­κής Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κής Παιδαγωγικής
 • Βασί­λης Παυ­λό­που­λος, Aνα­πλη­ρω­τής Καθη­γη­τής Δια­πο­λι­τι­σμι­κής Ψυχο­λο­γί­ας – ΕΚΠΑ
 • Dr. Antonello D’Elia, Πρό­ε­δρος της Società Italiana di Psichiatria Democratica Onlus
 • Hellen Gerolymatos McDonald, Licensed Clinical Social Worker, MSW, Clinical Associate Professor, University of Illinois, Urbana-Champaign, School of Social Work, U.S.A (Oι από­ψεις ανή­κουν στην ίδια και δεν αντα­να­κλούν οπωσ­δή­πο­τε τις θέσεις του Πανεπιστημίου)
 • Joanna Kato, Επι­κε­φα­λής Επι­τρο­πής Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των και Κοι­νω­νι­κής Ευθύ­νης της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης Θερα­πεί­ας Gestalt (EAGT)
 • Αθη­νά Φρα­γκού­λη, Πρό­ε­δρος του Δ. Συμ­βου­λί­ου της Εται­ρεί­ας Κοι­νω­νι­κής Ψυχια­τρι­κής “Π. Σακελλαρόπουλος”
 • Stephanie Johanssen, Women’s Refugee Commission
 • Dieter Koester, Μέλος του Ευρωκοινοβουλίου
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο