Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σ. Αβραμόπουλος: «Οι τέσσερις περιφερειακοί σύμβουλοι, θα έχουν τη δική τους συμβολή στην ανάδειξη των προβλημάτων»

«Οι τέσ­σε­ρις περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι, εκλεγ­μέ­νοι με τη “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” θα έχουν τη δική τους συμ­βο­λή στην ανά­δει­ξη των προ­βλη­μά­των, στη διεκ­δί­κη­ση λύσε­ων και δια­τύ­πω­ση προ­τά­σε­ων για όλες τις Περι­φε­ρεια­κές Ενό­τη­τες» ανα­φέ­ρει σε δήλω­σή του ο Σωτή­ρης Αβρα­μό­που­λος, επι­κε­φα­λής του συν­δυα­σμού “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση”, σχε­τι­κά με το απο­τέ­λε­σμα των περι­φε­ρεια­κών εκλογών.

Ο κ. Αβρα­μό­που­λος ευχα­ρι­στεί όσες και όσους στή­ρι­ξαν με την ψήφο τους τη “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” στην Κεντρι­κή Μακε­δο­νία στις περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές και ιδιαί­τε­ρα τις νέες και τους νέους που της έδω­σαν την πρώ­τη τους ψήφο. Για τις εκλο­γές της 26ης Μαΐ­ου επι­ση­μαί­νει ότι πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε κλί­μα εθνι­κών εκλο­γών και τεχνη­τής πόλω­σης, ενώ για όσους δεν πήραν την τελι­κή από­φα­ση στή­ρι­ξης της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” τονί­ζει ότι μπο­ρεί να συνα­ντη­θεί μαζί τους το επό­με­νο διά­στη­μα στους αγώ­νες και στις διεκδικήσεις.

«Την επό­με­νη μέρα των εκλο­γών, τα σημα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα, οι μεγά­λες ελλεί­ψεις σε κρί­σι­μα έργα και υπο­δο­μές στην Περι­φέ­ρεια μας, οι επι­κίν­δυ­νοι σχε­δια­σμοί και αντα­γω­νι­σμοί μεγά­λων δυνά­με­ων στην περιο­χή μας, είναι εδώ. Η δύνα­μη που μας έδω­σαν δεκά­δες χιλιά­δες μισθω­τοί του ιδιω­τι­κού και δημό­σιου τομέα, μικροί επαγ­γελ­μα­τί­ες, μικρο­με­σαί­οι αγρό­τες, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι επι­στή­μο­νες, άνερ­γοι, θα κατα­τε­θεί στους αγώ­νες και στη διεκ­δί­κη­ση για να βελ­τιω­θεί η κατά­στα­ση προς όφε­λος αυτής της μεγά­λης κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας, για να αμφι­σβη­τη­θούν οι επι­κίν­δυ­νοι σχε­δια­σμοί και ένας δρό­μος ανά­πτυ­ξης που οδη­γεί σε αδιέ­ξο­δα για τους πολ­λούς και κέρ­δη για τους λίγους» προσθέτει.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο