Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σ. Ζαριανόπουλος: Δύναμη κρούσης του κεφαλαίου με μίσος για το λαϊκό κίνημα, τους ξένους εργάτες, τους κομμουνιστές είναι οι φασίστες της Χρυσής Αυγής

Δύνα­μη κρού­σης του κεφα­λαί­ου με μίσος για το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, τους ξένους εργά­τες, τους κομ­μου­νι­στές είναι οι φασί­στες της ΧΑ τόνι­σε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λος στην παρέμ­βα­σή του στη συζή­τη­ση για την «αύξη­ση της νεο­φα­σι­στι­κής βίας στην Ευρώ­πη» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο στις 2-10-2018.

Στην ομι­λία του ανέ­φε­ρε συγκε­κρι­μέ­να τα εξής:

«Επει­δή πολ­λοί, εδώ στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, βρή­καν ευκαι­ρία με τη συζή­τη­ση για τη φασι­στι­κή βία, να επι­τε­θούν στο σοσια­λι­σμό, τον κομ­μου­νι­σμό, θα τους θυμί­σου­με το εξής :

Αν δεν καρ­φω­νό­ταν η κόκ­κι­νη σημαία στο Ράιχ­σταγκ στο τέλος του πολέ­μου, αν δεν υπήρ­χαν τα 20 εκα­τομ­μύ­ρια Σοβιε­τι­κοί νεκροί και η πάλη των λαών κατά του φασι­σμού, σήμε­ρα δεν θα ήσα­σταν εδώ, δεν θα μπο­ρού­σα­τε καν να μιλήσετε.

Οι προ­σχε­δια­σμέ­νες δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις της ναζι­στι­κής XA στην Ελλά­δα και αντί­στοι­χων ναζι­στι­κών ταγ­μά­των εφό­δου σε Ελλά­δα και Ευρώ­πη τεκ­μη­ριώ­νουν τον ναζι­στι­κό άρα εγκλη­μα­τι­κό χαρα­κτή­ρα τους.

Με χυδαίο αντι­κομ­μου­νι­σμό, με μίσος για το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, τους ξένους εργά­τες, τους κομ­μου­νι­στές απο­τε­λούν δύνα­μη κρού­σης του κεφαλαίου.

Πέντε χρό­νια μετά τη δολο­φο­νία του αντι­φα­σί­στα Φύσ­σα και τα άλλα εγκλή­μα­τά τους η δίκη της ΧΑ ακό­μα δεν έχει ολο­κλη­ρω­θεί και οι ναζι­στές κυκλο­φο­ρούν ελεύθεροι.

Απο­θρα­σύ­νο­νται απ’ την εξί­σω­ση φασι­σμού — κομ­μου­νι­σμού, την επί­ση­μη αντι­κομ­μου­νι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία και πρα­κτι­κή της ΕΕ, που στη­ρί­ζει νοσταλ­γούς του Χίτλερ όπως στην Ουκρα­νία και άλλες χώρες.

Εκτρέ­φο­νται από την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, εκμε­ταλ­λευό­με­νοι τη δίκαιη λαϊ­κή αγα­νά­κτη­ση. Ενθαρ­ρύ­νο­νται από τμή­μα­τα του κεφα­λαί­ου, δια­συν­δέ­ο­νται με τμή­μα­τα του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού και ειδι­κά των δυνά­με­ων κατα­στο­λής, με μαφιό­ζι­κα κυκλώματα.

Η απά­ντη­ση είναι απο­μό­νω­ση από το λαό και πάλη για την ανα­τρο­πή του συστή­μα­τος που τους γεν­νά και τους θρέφει».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο