Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σ. Ζαριανόπουλος: Το Ισραήλ είναι κράτος-δολοφόνος — Ο παλαιστινιακός λαός θα νικήσει

«Ερώ­τη­ση: Για­τί σκο­τώ­νε­τε Παλαιστίνιους;

Απά­ντη­ση: Για­τί δεν μπο­ρού­με να τους βάλου­με όλους φυλακή.

Όχι δεν πρό­κει­ται για παρα­λή­ρη­μα κάποιου φανα­τι­κού Ισραη­λι­νού έποι­κου. Είναι η επί­ση­μη δήλω­ση της εκπρο­σώ­που του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών του Ισρα­ήλ. Άρα λοι­πόν, ναι ή όχι, Το Ισα­ρα­ήλ είναι κρά­τος δολο­φό­νος ή όχι;

Μόνο το τελευ­ταίο διά­στη­μα δολο­φό­νη­σε πάνω από εκα­τό και μικρά παι­διά, τραυ­μά­τι­σε πάνω από δέκα χιλιά­δες άοπλους δια­δη­λω­τές που δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για τη μετα­κί­νη­ση της αμε­ρι­κά­νι­κης πρε­σβεί­ας στην Ιερουσαλήμ.

Ανα­κοί­νω­σε άλλους δια­κό­σιους εποι­κι­σμούς, επε­κτί­νει το άθλιο τοί­χος και στη θάλασ­σα μετα­τρέ­πο­ντας τη Γάζα στο μεγα­λύ­τε­ρο στρα­τό­πε­δο συγκέντρωσης.

Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και κυβερ­νή­σεις που επε­κτεί­νουν τις σχέ­σεις τους με το Ισρα­ήλ όπως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην Ελλά­δα, αρνού­με­νοι να ανα­θε­ω­ρή­σουν το παλαι­στι­νια­κό κρά­τος, καλώ­ντας σε αυτο­συ­γκρά­τη­ση θύτες και θύμα­τα, εξι­σώ­νο­ντάς τους. Χύνο­ντας κρο­κο­δεί­λια δάκρυα για τη δυσα­νά­λο­γη βία, ουσια­στι­κά νομι­μο­ποιούν την ισραη­λι­νή βαρβαρότητα.

Εβδο­μή­ντα  χρό­νια θυσιών δεν γονά­τι­σαν τον παλαι­στι­νια­κό λαό που συνε­χί­ζει να παλεύ­ει για ενιαίο ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ και είναι σίγου­ρο ότι ο παλαι­στι­νια­κός λαός θα νικήσει».

Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λος, ευρω­βου­λεύ­της του ΚΚΕ  μιλώ­ντας στο Ευρωκοινοβούλιο

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο