Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σ. Λαβρόφ: Η Δύση βρίσκεται σε «πολεμική μέθη» — «Είμαστε έτοιμοι για κάθε εξέλιξη των γεγονότων»

Η Δύση «επι­θυ­μεί πολύ κάποια πραγ­μα­τι­κή προ­βο­κά­τσια» στην Ουκρα­νία, υπο­στή­ρι­ξε ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ, δηλώ­νο­ντας στη ρωσι­κή Κρα­τι­κή Δού­μα (κάτω Βου­λή) ότι «οι δυτι­κοί μας συνά­δελ­φοι βρί­σκο­νται, χωρίς υπερ­βο­λή, σε ένα είδος πολε­μι­κής μέθης. Μόνο γι’ αυτό μιλούν: θα τιμω­ρή­σου­με εάν επι­τε­θεί­τε, θα τιμω­ρή­σου­με, θα σώσου­με την Ουκρα­νία κ.ο.κ.».

Μιλώ­ντας σε ειδι­κή ακρό­α­ση για τη ρωσι­κή εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή στην ολο­μέ­λεια της ρωσι­κής κάτω Βου­λής, ο Σ. Λαβρόφ είπε ότι η απο­μά­κρυν­ση δυτι­κών διπλω­μα­τών από το Κίε­βο το «μόνο» που κάνει είναι να «ενι­σχύ­ει την υστε­ρία», τη στιγ­μή που οι ίδιοι οι Ουκρα­νοί πολι­τι­κοί ήδη καλούν σε ηρε­μία, «αλλά η Δύση δεν θέλει να ηρε­μή­σουν ούτε αυτοί, ούτε η ίδια» και με τη «σου­ρε­α­λι­στι­κή τους συμπε­ρι­φο­ρά» οι δυτι­κές χώρες επι­διώ­κουν είτε «να παρα­συρ­θεί το Κίε­βο σε μια στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση στο Ντον­μπάς» (σ.σ.: οι ρωσό­φω­νες επαρ­χί­ες της ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας), είτε «να θάψουν τις συμ­φω­νί­ες του Μινσκ» για τη διευ­θέ­τη­ση της σύγκρου­σης στην περιο­χή, για τις οποί­ες «η Μόσχα συνε­χί­ζει να επι­μέ­νει ότι δεν υφί­στα­ται εναλλακτική».

Η Μόσχα, δήλω­σε ο Ρώσος υπουρ­γός, «είναι έτοι­μη για κάθε εξέ­λι­ξη των γεγο­νό­των» και υπεν­θύ­μι­σε ότι «ποτέ δεν επι­τε­θή­κα­με σε κανέ­ναν, πάντο­τε δεχό­μα­σταν επί­θε­ση και πάντο­τε εκεί­νοι που το έκα­ναν εισέ­πρατ­ταν αυτό που τους άξιζε».

Ανα­φε­ρό­με­νος στην απαί­τη­ση της Μόσχας να της παρα­σχε­θούν «εγγυ­ή­σεις ασφά­λειας», λίγο προ­τού οι ΗΠΑ παρα­δώ­σουν επι­σή­μως στο ρωσι­κό ΥΠΕΞ τις γρα­πτές απα­ντή­σεις τους στις ρωσι­κές προ­τά­σεις, ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών επα­νέ­λα­βε ότι η Ρωσία δεν θα συμ­φω­νή­σει με μια δια­δι­κα­σία «ατε­λεί­ω­των συζη­τή­σε­ων», ούτε με την επι­δί­ω­ξη της ΕΕ να εντα­χθεί στη συζή­τη­ση, αλλά «εάν δεν υπάρ­ξει εποι­κο­δο­μη­τι­κή απά­ντη­ση και η Δύση συνε­χί­σει την επι­θε­τι­κή της γραμ­μή, τότε η Μόσχα, όπως επα­νει­λημ­μέ­νως έχει δηλώ­σει ο πρό­ε­δρος (σ.σ. της Ρωσί­ας Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν), θα λάβει τα ανα­γκαία απα­ντη­τι­κά μέτρα».

«Η ασφά­λεια της Ρωσί­ας και των πολι­τών της είναι αδιαμ­φι­σβή­τη­τη προ­τε­ραιό­τη­τα και θα κατο­χυ­ρω­θεί αξιό­πι­στα υπό οποιεσ­δή­πο­τε συν­θή­κες», επέ­μει­νε ο Σερ­γκέι Λαβρόφ, εκτι­μώ­ντας ότι «οι καθο­δη­γού­με­νες από τις ΗΠΑ δυτι­κές χώρες προ­σπα­θούν να αντι­με­τω­πί­σουν την αντι­κει­με­νι­κή πορεία της ιστο­ρί­ας, επι­διώ­κουν να εξα­σφα­λί­σουν για τον εαυ­τό τους μονο­με­ρές προ­βά­δι­σμα», ενώ «όσους σκέ­φτο­νται δια­φο­ρε­τι­κά και ακο­λου­θούν ανε­ξάρ­τη­τη πολι­τι­κή, πρω­τί­στως τη χώρα μας και τη ΛΔ Κίνας, προ­σπα­θούν, όπως λένε, να τους τιμω­ρή­σουν με κάθε είδους ακα­τάλ­λη­λα εργα­λεία με τη μορ­φή κάθε είδους κυρώ­σε­ων, δαι­μο­νο­ποί­η­ση στο πεδίο των ΜΜΕ, προ­βο­κά­τσιες των μυστι­κών υπη­ρε­σιών και πολ­λά άλλα».

«Η Δύση δεν είναι έτοι­μη να απο­δε­χθεί τον υπό δια­μόρ­φω­ση πολυ­πο­λι­κό κόσμο», έκρι­νε ο Ρώσος υπουρ­γός και εκτί­μη­σε ότι «είναι όλο και λιγό­τε­ροι όσοι επι­θυ­μούν να θυσιά­σουν τα θεμε­λιώ­δη εθνι­κά τους συμ­φέ­ρο­ντα, να βγά­λουν, όπως λέμε, τα κάστα­να από τη φωτιά». Ερω­τη­θείς για τις δηλώ­σεις του ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ, ο Σερ­γκέι Λαβρόφ απά­ντη­σε ότι «εδώ και και­ρό δεν εξε­τά­ζω καν τις δηλώ­σεις του, κατά τη γνώ­μη μου έχει χάσει την επα­φή με την πραγματικότητα».

Ο Ρώσος υπουρ­γός είπε ότι στις πρό­σφα­τες τηλε­φω­νι­κές συνο­μι­λί­ες του Β. Πού­τιν με τους προ­έ­δρους της Κού­βας, της Βενε­ζου­έ­λας και της Νικα­ρά­γουας συμ­φω­νή­θη­κε η εμβά­θυν­ση «της στρα­τη­γι­κής εται­ρι­κής σχέ­σης σε όλους τους τομείς χωρίς εξαί­ρε­ση», αλλά και ότι βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη με τις γει­το­νι­κές χώρες της Ρωσί­ας συζη­τή­σεις ώστε τα βιο­λο­γι­κά εργα­στή­ρια, που τελούν υπό τον έλεγ­χο των ΗΠΑ «να λει­τουρ­γούν υπό καθε­στώς δια­φά­νειας, χωρίς κανέ­ναν ξένο στρατιωτικό».

Ο Σερ­γκέι Λαβρόφ υπο­στή­ρι­ξε ακό­μη πως «επι­διώ­κου­με να μειώ­σου­με την εξάρ­τη­ση από το δολά­ριο και οι Αμε­ρι­κα­νοί μας βοη­θούν δρα­στή­ρια σε αυτό, διό­τι κάνουν σχε­δόν παν το δυνα­τό, ώστε να υπο­νο­μεύ­σουν την εμπι­στο­σύ­νη προς το νόμι­σμα αυτό, να το κατα­στή­σουν επι­κίν­δυ­νο για τις διε­θνείς συναλ­λα­γές — όχι μόνο για τη Ρωσία, αλλά για κάθε χώρα του κόσμου».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο