Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τάτσι — Μίτσι — Κότσι

Επι­μέ­λεια Ομά­δα ¡H.lV.S! //  

Την επι­τά­χυν­ση των απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σεων ζήτη­σαν από την κυβέρ­νη­ση οι εκπρό­σω­ποι των δανει­στών εκφρά­ζο­ντας τη «δυσα­ρέ­σκειά» τους για καθυ­στε­ρή­σεις και ζητώ­ντας παρέμ­βα­ση Τσα­κα­λώ­του για να εκλεί­ψουν οι «ανα­σχε­τι­κοί» παράγοντες.

Από την άλλη η κυβέρ­νη­ση δίνει μεγά­λο βάρος στις απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σεις καθώς «κρί­νε­ται μεί­ζον θέμα για τις αγο­ρές»  (|> ΣΣ στις οποί­ες «επι­θυ­μεί σύντο­μα να βγει με 5ετές ομό­λο­γο»). Γνω­ρί­ζει δε ότι «η θετι­κή επί­δρα­ση των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων είναι πολυ­διά­στα­τη και περι­λαμ­βά­νει, εκτός από την αύξη­ση των δημο­σί­ων εσό­δων και την επα­κό­λου­θη μεί­ω­ση του δημο­σί­ου χρέ­ους, τα ανα­πτυ­ξια­κά οφέ­λη από την τόνω­ση της οικο­νο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, τη βελ­τί­ω­ση του επεν­δυ­τι­κού κλί­μα­τος, την εισα­γω­γή τεχνο­λο­γιών και και­νο­το­μί­ας, καθώς και την ενί­σχυ­ση του αντα­γω­νι­σμού μέσω του ανοίγ­μα­τος συγκε­κρι­μέ­νων αγο­ρών προς όφε­λος των καταναλωτών»

ependuseis1

Σύμ­φω­να με τον Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2019, ο στό­χος εσό­δων από απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σεις για το 2019 ανέρ­χε­ται σε 1,5 δισ €, με «μεγά­λα πρό­τζεκτ» ανοι­χτά για το 2019 ως εξής:

«Ελ. Βενιζέλος»

Πρώ­το και κατε­πεί­γον μέλη­μα η ψήφι­ση της σύμ­βα­σης για την 20ετή επέ­κτα­ση της παρα­χώ­ρη­σης του αερο­δρο­μί­ου «Ελ. Βενι­ζέ­λος» καθώς το τίμη­μα των  ~1,1 δισ.  €  που έχει συμ­φω­νή­σει να δώσει η ΔΑΑ  ανα­προ­σαρ­μό­ζε­ται κάθε ημέ­ρα ‑από 1ης Ιανουα­ρί­ου, κατά 330.000 € (ΣΣ. |> πρό­κει­ται για τη γνω­στή, «σύμπρα­ξη» Δημο­σί­ου & Ιδιω­τι­κού τομέα [ΣΔΙΤ] εται­ρεία «Διε­θνής Αερο­λι­μέ­νας Αθη­νών  Α.Ε. » ‑1996 «Σύμ­βα­ση Ανά­πτυ­ξης Αερο­δρο­μί­ου»). Έτσι το ΚΥΣΟΙΠ (Κυβερ­νη­τι­κό Συμ­βού­λιο Οικο­νο­μι­κής Πολι­τι­κής) εξου­σιο­δό­τη­σε τον υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών να υπο­γρά­ψει τη σχε­τι­κή σύμ­βα­ση η οποία ανα­μέ­νε­ται να κατα­τε­θεί τις επό­με­νες μέρες στη Βου­λή προ­κει­μέ­νου να περιο­ρι­στεί το καπέ­λο καθυ­στέ­ρη­σης (12 εκατ. €), ενώ το ΤΑΙΠΕΔ θέλει να ολο­κλη­ρω­θούν οι δια­δι­κα­σί­ες για να προ­χω­ρή­σει στη συνέ­χεια στη πώλη­ση του 30% των μετο­χών της ΔΑΑ ΑΕ: Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες υπάρ­χει έντο­νο ενδια­φέ­ρον από πολ­λούς ξένους επεν­δυ­τές, δεδο­μέ­νης και της δυνα­μι­κής που παρου­σιά­ζει ο του­ρι­σμός τα τελευ­ταία χρό­νια. Πηγές της αγο­ράς εκτι­μούν πως η συγκε­κρι­μέ­νη απο­κρα­τι­κο­ποί­η­ση μπο­ρεί να απο­φέ­ρει 600 με 700 εκατ. € στα «κρα­τι­κά ταμεία» (δηλ. στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους).

ΕΛΠΕ

Προ­χω­ρά­ει κανο­νι­κά το ξεπού­λη­μα με μικρή καθυ­στέ­ρη­ση για το πλειο­ψη­φι­κό πακέ­το (50,1%) των Ελλη­νι­κών Πετρε­λαί­ων ΑΕ (20% από το ΤΑΙΠΕΔ και 30,1% από την Paneuropean), που απο­τε­λεί μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σεις που σχε­διά­ζο­νται για φέτος. Μετά από τις συμπρά­ξεις που σχη­μα­τί­στη­καν από τους δύο συμ­με­τέ­χο­ντες, (Glencore – Carlyle και Vitol – Sonatrach) οι δεσμευ­τι­κές προ­σφο­ρές ανα­μέ­νε­ται να κατα­τε­θούν προς τον Μάρ­τιο – Απρίλιο.

Λιμάνια

Εδώ τα μαγει­ρέ­μα­τα δεν τελεί­ω­σαν έτσι παρα­τη­ρού­νται καθυ­στε­ρή­σεις στην «αξιο­ποί­η­ση» των 10 περι­φε­ρεια­κών λιμέ­νων (Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, Βόλου, Ελευ­σί­νας, Ηγου­με­νί­τσας, Ηρα­κλεί­ου, Καβά­λας, Κέρ­κυ­ρας, Λαυ­ρί­ου, Πάτρας, Ραφή­νας)» που ελέγ­χει το ΤΑΙΠΕΔ. Το Ταμείο έχει ήδη ετοι­μά­σει τους πρώ­τους δια­γω­νι­σμούς και περι­μέ­νει την ψήφι­ση του  νόμου του υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας που αλλά­ζει το θεσμι­κό πλαί­σιο λει­τουρ­γί­ας των λιμέ­νων, για να προ­χω­ρή­σει στις επι­μέ­ρους παρα­χω­ρή­σεις. Η αρχή θα γίνει με την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και την Καβά­λα και το Ταμείο φέρε­ται να εξε­τά­ζει το ενδε­χό­με­νο να εφαρ­μό­σουν το μοντέ­λο που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε για τα περι­φε­ρεια­κά αερο­δρό­μια έτσι ώστε οι δύο δια­γω­νι­σμοί να τρέ­ξουν παράλ­λη­λα και οι υπο­ψή­φιοι «επεν­δυ­τές» θα μπο­ρούν αν θέλουν να διεκ­δι­κή­σουν και τους δύο εμπο­ρευ­μα­τι­κούς σταθ­μούς ταυτόχρονα.

Ελληνικό

Μέσα στο 2019 σχε­διά­ζε­ται να μπουν μπουλ­ντό­ζες στο Ελλη­νι­κό, και για να γίνει αυτό θα πρέ­πει να προ­χω­ρή­σει ο δια­γω­νι­σμός για την άδεια του καζί­νο (ΣΣ |> προ­ο­ρι­ζό­ταν για τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βριο αλλά έχει καθυ­στε­ρή­σει κυρί­ως για­τί εκκρε­μούν κάποιες άδειες για να ολο­κλη­ρω­θεί η «πολε­ο­δο­μι­κή ωρί­μαν­ση» του ακι­νή­του). Η ανά­δει­ξη του προ­τι­μη­τέ­ου επεν­δυ­τή ανα­μέ­νε­ται  στα τέλη του πρώ­του 3/μηνου 2019, οπό­τε, μέχρι τον Ιού­νιο, οι πρώ­τες μπουλ­ντό­ζες θα μπουν θριαμ­βευ­τι­κά στο πάλαι ποτέ αερο­δρό­μιο του Ελλη­νι­κού με μετα­βί­βα­ση των μετο­χών που θα φέρει στα ταμεία 300 εκατ. € (1η δόση, από τα συνο­λι­κά ‑ανα­με­νό­με­να, 915 εκατ. € του τιμήματος).

Εγνατία Οδός

Και βέβαια υπάρ­χει το μεγά­λο φιλέ­το που έχει να κάνει με την Εγνα­τία. Και ακρι­βώς επει­δή παί­ζο­νται χοντρά παι­χνί­δια (πχ. το ποιος θα ανα­λά­βει την λεγό­με­νη «βαριά συντή­ρη­ση» και ανα­βάθ­μι­ση του αυτο­κι­νη­το­δρό­μου, που από μόνη της κοστί­ζει ‑άρα χασού­ρα για τον «επεν­δυ­τή, αρκε­τές εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια €), ανα­μέ­νο­νται καθυ­στε­ρή­σεις στην απο­φα­σι­σμέ­νη του­λά­χι­στον από το 2014 παρα­χώ­ρη­σή της Εγνα­τί­ας Οδού, …γκρι­νιά­ζουν οι «Θεσμοί» έχου­με και εσω­τε­ρι­κές τρι­βές μετα­ξύ ΤΑΙΠΕΔ, ΥΠΥπδ κλπ.

 ependuseis2

Στη ρότα ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας

Θα στα­θού­με κάπως ανα­λυ­τι­κά στο θέμα «Εγνα­τία» για­τί απο­τε­λεί δια­χρο­νι­κό σημείο γρα­φής, ανα­φο­ρι­κά με τη δια­χεί­ρι­ση της περιου­σί­ας του ελλη­νι­κού λαού από του­λά­χι­στον δέκα -«μονο­κα­ομ­μα­τι­κές» και «πολυ­κομ­μα­τι­κές» αστι­κές κυβερνήσεις.

Καταρ­χήν όπως είναι γνω­στό, η δια­χεί­ρι­ση του δημό­σιου ‑κατ’ ευφη­μι­σμό χρή­μα­τος γίνε­ται από «δημό­σιες» Ανώ­νυ­μες Εται­ρεί­ες (εδώ οι …169 πιο γνω­στές το 2014 ‑όπου έχουν προ­στε­θεί άλλες 50 του­λά­χι­στον ‑βλ & εδώ)

Το σωτή­ριον έτος 1995 ιδρύ­θη­κε η “εται­ρεία του Δημο­σί­ου «Εγνα­τία Οδός Α.Ε.»” με σκο­πό να εκτε­λέ­σει το έργο (που σχε­δια­ζό­ταν πάνω από 25 χρό­νια). Οι εργα­σί­ες που ξεκί­νη­σαν το 1997 και συνε­χί­στη­καν ως το 2009 δημιουρ­γώ­ντας έναν ολο­κλη­ρω­μέ­νο αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο ευρω­παϊ­κών προ­δια­γρα­φών, κόστι­σαν 6,5 δισ. €, που πλή­ρω­σε στο 100% ο ελλη­νι­κός λαός, ενώ η «Εγνα­τία Α.Ε.» πήρε δάνεια 1,1 δισ από ευρω­παϊ­κές τρά­πε­ζες που σχε­δόν εξο­φλή­θη­καν ‑το 2013 έμε­ναν 200 εκατ. , δηλ συνο­λι­κά 7,4 δις βγή­καν από την τσέ­πη μας. Αρχι­κά ο δρό­μος ήταν ελεύ­θε­ρος και από κάποια στιγ­μή και μετά δημιουρ­γή­θη­καν οι πρώ­τοι 7 συμ­βα­τι­κοί σταθ­μοί διο­δί­ων (αρχι­κά με χαμη­λό αντί­τι­μο ~30% των άλλων αυτοκινητόδρομων)

Στη συνέ­χεια το αμαρ­τω­λό   ΤΑΙΠΕΔ ανα­λαμ­βά­νει τη διοί­κη­ση της «ΑΕ», προ­χω­ρώ­ντας σε «προ­κή­ρυ­ξη εκδή­λω­σης ενδια­φέ­ρο­ντος για την παρα­χώ­ρη­ση της Εγνα­τί­ας Οδού και των κάθε­των αξό­νων».με από­φα­ση άμε­σης εγκα­τά­στα­σης 12 έως 17 νέων σταθ­μών διο­δί­ων κατά μήκος του άξο­να με εισπρα­κτι­κό σύστη­μα το λεγό­με­νο «πυκνών σταθ­μών διο­δί­ων», που σημαί­νει ότι στα ~670km από την Ηγου­με­νί­τσα μέχρι τον Έβρο εισπρα­κτι­κές μπά­ρες ανά ~25 χιλιό­με­τρα…) με στό­χο αφ’ ενός μεν να εκτι­νά­ξει τα έσο­δα του μελ­λο­ντι­κού ιδιώ­τη, αφ’ ετέ­ρου δε να τον απαλ­λά­ξει από το κόστος εγκα­τά­στα­σης των νέων σταθ­μών και συστη­μά­των είσπρα­ξης διο­δί­ων, το οποίο λίγο πριν απ’ την από­πει­ρα ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης θα φορ­τω­θεί το Δημόσιο.

Για να δώσου­με μια εικό­να των οικο­νο­μι­κών παρα­μέ­τρων: οι 7 συμ­βα­τι­κοί σταθ­μοί (2013–14) με 15,6€ χρέ­ω­ση (0,023€/km) αντι­στοι­χού­σαν σε έσο­δα 60.000.000€/έτος, 2πλάσια από τα έξο­δα λει­τουρ­γί­ας και «ελα­φράς συντή­ρη­σης» (ΣΣ |> αφο­ρά τα ~10 πρώ­τα χρό­νια, που δεν ξεπερ­νούν τα 30 εκατ. € και πρέ­πει να γίνε­ται προ­γραμ­μα­τι­σμέ­να και σχο­λα­στι­κά, για­τί αλλιώς μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε πραγ­μα­τι­κή κατάρ­ρευ­ση των υπο­δο­μών και στη συνέ­χεια της λει­τουρ­γί­ας του ίδιου του οδι­κού άξονα).

ependuseis3

Σήμε­ρα μιλά­με για πάνω από 30 σταθ­μούς διο­δί­ων (ΣΣ |>λει­τουρ­γούν ήδη 19, με κόστος διέ­λευ­σης 40,93€ (!!) ‑μετά και τις νέες αυξή­σεις από 1–1‑2019 και είναι υπό κατα­σκευή άλλοι 10–12 και αυτά τα νού­με­ρα αφο­ρούν τους «μετω­πι­κούς», μαζί με την άλλη αμαρ­τία, τους πλευ­ρι­κούς γίνο­νται 38–40 !), ταυ­τό­χρο­να σύμ­φω­να με τις εκτι­μή­σεις του ΤΑΙΠΕΔ (που βγή­καν στη δημο­σιό­τη­τα πριν λίγες μέρες μετά το ραντε­βού του Σπίρ­τζη με τους «θεσμούς», μέσω επι­λε­κτι­κής δια­νο­μής non paper), το κόστος της συντή­ρη­σης του αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου, «για να καλύ­πτει τα αυστη­ρά διε­θνή standards οδι­κής ασφά­λειας»«απαι­τεί παρεμ­βά­σεις (σε οδό­στρω­μα, στη­θαία ασφα­λεί­ας, γεφύ­ρια, σήραγ­γες) που υπο­λο­γί­ζο­νται στα 6 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ» (!!)  Πρό­κει­ται δηλ για ποσό αντί­στοι­χο με αυτό που δαπά­νη­σε το ελλη­νι­κό κρά­τος και πλή­ρω­σε αδρά ο λαός, από τα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του ’90 για να κατα­σκευα­στεί όλος ο αυτο­κι­νη­τό­δρο­μος, με λίγα λόγια θα πρέ­πει να «χαρί­σου­με» το δρό­μο στους ιδιώ­τες ένα­ντι πινα­κί­ου φακής για να τον «ξανα­φτιά­ξουν» από την αρχή και να τον «ανα­βαθ­μί­σουν».

Θυμί­ζου­με ότι μόλις πριν 1,5 μήνα το υπουρ­γείο Υπο­δο­μών είχε υπο­λο­γί­σει το κόστος της βαριάς συντή­ρη­σης της Εγνα­τί­ας και της πιστο­ποί­η­σης 33 σηράγ­γων σε περί­που 1 δις ευρώ (μόνο).

Omada

Επι­κοι­νω­νία [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο