Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τάϊσε τον πύθωνα ζωντανό κουνέλι και το ανέβασε στο Tik Tok

Την οργή δεκά­δων χρη­στών του δια­δι­κτύ­ου προ­κά­λε­σε ένας άνδρας ο οποί­ος στις 26 Αυγού­στου δημο­σί­ευ­σε στο Tik Tok βίντεο στο οποίο φαί­νε­ται ένας μεγά­λος κίτρι­νος πύθω­νας να σκο­τώ­νει ενα κουνέλι.

Όπως ανα­φέ­ρει σε δημο­σί­ευ­μά του το zoosos.gr, απα­ντώ­ντας στις αντι­δρά­σεις ο δημιουρ­γός του βίντεο ισχυ­ρί­στη­κε ότι το κου­νέ­λι πήγαι­νε για σφά­ξι­μο και δεν ήταν αγο­ρα­σμέ­νο από pet shop. Όσο για τον πύθω­να, εξή­γη­σε ότι τον έχει εννιά χρό­νια και τον έχει μεγαλώσει.

Το ερώ­τη­μα, ωστό­σο, που τίθε­ται είναι κατά πόσο επι­τρέ­πε­ται κάποιος να βασα­νί­ζει ζώα μέχρι θανά­του, ανε­βά­ζο­ντας μάλι­στα το θέα­μα στο δια­δί­κτυο. Διό­τι ακό­μη και στην περί­πτω­ση του πύθω­να, ένα μεγά­λου μεγέ­θους εξω­τι­κό ερπε­τό που δυστυ­χώς πωλεί­ται σε κατα­στή­μα­τα, το δια­μέ­ρι­σμα ή σπί­τι δεν απο­τε­λεί το φυσι­κό του περιβάλλον.

Πηγή: zoosos.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο