Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέλη κυκλοφορίας 2022 ως 31 Δεκέμβρη — Δεν δόθηκε ακόμη παράταση: Προσοχή στα πρόστιμα

Πέρυ­σι, το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών, είχε παρα­τεί­νει την προ­θε­σμία και εξε­τά­ζε­ται επί­σης και για φέτος, αλλά για την ώρα ωστό­σο δεν υπάρ­χει επί­ση­μη ανακοίνωση.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως η μη έγκυ­ρη απο­πλη­ρω­μή των τελών κυκλο­φο­ρί­ας επι­σύ­ρει πρό­στι­μο, το οποίο ισού­ται με το 100% των τελών που ανα­λο­γούν στο όχη­μα και συγκεκριμένα:

 • ίσο με το ποσό των τελών αν το όχη­μα είναι δίκυκλο/ τρί­κυ­κλο ή επι­βα­τι­κό ΙΧ
 • ίσο με το 50% των τελών αν το όχη­μα είναι επι­βα­τι­κό Δ.Χ.
 • μηδε­νι­κό αν τα τέλη κυκλο­φο­ρί­ας είναι λιγό­τε­ρα από 30 ευρώ.

Εάν ιδιο­κτή­της οχή­μα­τος δεν μπο­ρεί να κατα­βά­λει τα τέλη κυκλο­φο­ρί­ας, έχει τη δυνα­τό­τη­τα να το θέσει σε ακι­νη­σία.

Ανοιχτή η πλατφόρμα myCAR

Φέτος, σε αντί­θε­ση με προη­γού­με­νες χρο­νιές, τα ειδο­ποι­η­τή­ρια περι­λαμ­βά­νουν QR Code, με σκο­πό τη διευ­κό­λυν­ση των ιδιο­κτη­τών Ι.Χ. σε ό,τι αφο­ρά την πλη­ρω­μή τους.
Πρα­κτι­κά, σκα­νά­ρο­ντας τον κωδι­κό QR, οι ιδιο­κτή­τες οχή­μα­των θα μπο­ρούν να πλη­ρώ­σουν άμε­σα μέσω web banking και από το κινη­τό τους τηλέ­φω­νο το ποσό που τους ανα­λο­γεί για τα τέλη κυκλο­φο­ρί­ας 2022.
Παράλ­λη­λα, όσοι δεν είναι εξοι­κειω­μέ­νοι με το Δια­δί­κτυο, θα μπο­ρούν να πλη­ρώ­νουν το τίμη­μα των τελών κυκλο­φο­ρί­ας στις τρά­πε­ζες. Επί­σης, θα υπάρ­χει και η δυνα­τό­τη­τα πλη­ρω­μής μέσω web banking, που από φέτος πραγ­μα­το­ποιεί­ται μέσω κωδι­κού RF, για ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη ευκολία.

Αναλυτικά η διαδικασία πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2022

Έκδο­ση ειδοποιητηρίων
Για να λάβε­τε το ειδο­ποι­η­τή­ριο των τελών κυκλο­φο­ρί­ας, ακο­λου­θεί­τε την εξής διαδικασία:

Στο site της ΑΑΔΕ, www.aade.gr, επι­λέ­γε­τε:

- Αν έχε­τε κωδι­κούς στο myTAXISNET:

- Αν δεν έχε­τε κωδι­κούς στο myTAXISNET:

Εκπομπές CO2 – τιμή σε ευρώ ανά μονάδα ρύπου

 • 0–122: 0 ευρώ
 • 123–139: 0,64 ευρώ
 • 140–166: 0,70 ευρώ
 • 167–208: 0,85 ευρώ
 • 209–224: 1,87 ευρώ
 • 225–240: 2,20 ευρώ
 • 241–260: 2,50 ευρώ
 • 261–280: 2,70 ευρώ
 • Πάνω από 281: 2,82 ευρώ

Οι υπό­λοι­ποι ιδιο­κτή­τες οχη­μά­των ανα­μέ­νε­ται να πλη­ρώ­σουν τα ίδια τέλη κυκλο­φο­ρί­ας με την προη­γού­με­νη χρονιά.

Ανα­λυ­τι­κά, οι τιμές των τελών κυκλο­φο­ρί­ας για οχή­μα­τα που είναι αγο­ρα­σμέ­να από το 2006 και μετά έχουν ως εξής:

 • Από 1.072 κ.ε – 1.357 κ.ε ο ιδιο­κτή­της καλεί­ται να πλη­ρώ­σει 135 ευρώ
 • Από 1.358 κ.ε – 1548 κ.ε ο ιδιο­κτή­της καλεί­ται να πλη­ρώ­σει 255 ευρώ
 • Από 1.549 κ.ε – 1.738 κ.ε ο ιδιο­κτή­της καλεί­ται να πλη­ρώ­σει 280 ευρώ
 • Από 1.739 κ.ε – 1.928 κ.ε ο ιδιο­κτή­της καλεί­ται να πλη­ρώ­σει 320 ευρώ
 • Από 1.929 κ.ε – 2.357 κ.ε ο ιδιο­κτή­της καλεί­ται να πλη­ρώ­σει 690 ευρώ
 • Από 4.001 κ.ε και άνω ο ιδιο­κτή­της καλεί­ται να πλη­ρώ­σει 1.380 ευρώ

Τι προβλέπεται για την κατάθεση πινακίδων

Όσοι δεν επι­θυ­μούν να πλη­ρώ­σουν τέλη κυκλο­φο­ρί­ας θα πρέ­πει να κατα­θέ­σουν πινα­κί­δες ηλε­κτρο­νι­κά μέσω της ειδι­κής πλατ­φόρ­μας της AAΔE.

Συγκε­κρι­μέ­να οι ιδιο­κτή­τες με τους κωδι­κούς τους TAXISNet θα πρέ­πει να ακο­λου­θή­σουν τα εξής βήματα:

 • Συν­δέ­ε­στε στην Ενιαία Ψηφια­κή Πύλη της Δημό­σιας Διοί­κη­σης ΑΑΔΕ
 • Μπαί­νε­τε στην εφαρ­μο­γή myCarΒά­ζε­τε τους κωδι­κούς Taxisnet
 • Κατα­χω­ρεί­τε:

α) τον ΤΚ της περιοχής
β) την οδό
γ) τον αριθμό

 • Δηλώ­νε­τε το χώρο στάθ­μευ­σης (ενοι­κια­σμέ­νος ή καταχωρημένος)
 • Υπο­βά­λε­τε την αίτηση
 • Λαμ­βά­νε­τε τον αριθ­μό αίτησης
 • Αφαι­ρεί­τε τις πινα­κί­δες από το όχη­μα και τις κρα­τά­τε σε ασφα­λές μέρος
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο