Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέλος από σήμερα για το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Google+ που δεν «έπιασε»

Η Google έβα­λε «λου­κέ­το» την Τρί­τη 2 Απρι­λί­ου στην πλατ­φόρ­μα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης Google+, που ποτέ δεν κατά­φε­ρε να προ­σελ­κύ­σει αρκε­τούς χρή­στες και ατύ­χη­σε ως αντα­γω­νι­στής του Facebook. Όλα τα «προ­φίλ» και οι ιστο­σε­λί­δες των χρη­στών του Google+ δια­γρά­φο­νται αυτό­μα­τα από σήμε­ρα, καθώς επί­σης βίντεο και φωτο­γρα­φί­ες που έχουν απο­θη­κευ­θεί στο αντί­στοι­χο «άλμπουμ» του δικτύου.

Η δια­γρα­φή δεν επη­ρε­ά­ζει άλλες υπη­ρε­σί­ες της Google, για παρά­δειγ­μα φωτο­γρα­φί­ες και βίντεο που ο χρή­στης έχει απο­θη­κεύ­σει στο Google Photos. Ο λογα­ρια­σμός Google του χρή­στη, που είναι συν­δε­δε­μέ­νος με υπη­ρε­σί­ες όπως το Gmail, το Maps και το YouTube, θα συνε­χί­σει να δου­λεύ­ει κανο­νι­κά, αλλά ο προ­σω­πι­κός λογα­ρια­σμός Google+, που αφο­ρού­σε μόνο αυτό το κοι­νω­νι­κό δίκτυο, θα δια­γρα­φεί. Η Google έδω­σε ως επί­ση­μη δικαιο­λο­γία για το κλεί­σι­μο του Google+ «τη χαμη­λή χρή­ση του και τις δυσκο­λί­ες να δια­τη­ρη­θεί ένα πετυ­χη­μέ­νο προ­ϊ­όν, που να αντα­πο­κρί­νε­ται στις προσ­δο­κί­ες των χρηστών».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο