Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέλος η χρήση μάσκας στα ΜΜΜ – Πού παραμένει υποχρεωτική

Τα έκτα­κτα μέτρα προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγεί­ας από τον κίν­δυ­νο περαι­τέ­ρω δια­σπο­ράς του κορο­νοϊ­ού COVID-19 στο σύνο­λο της Επι­κρά­τειας σε δομές υγεί­ας και κλει­στές δομές κοι­νω­νι­κής φρο­ντί­δας από τη Δευ­τέ­ρα, 27 Μαρ­τί­ου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη M. Δευ­τέ­ρα, 10 Απρι­λί­ου 2023 και ώρα 06:00, ανα­φέ­ρο­νται στο ΦΕΚ που δημο­σιεύ­θη­κε στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερνήσεως.

Στο νέο ΦΕΚ δεν περι­λαμ­βά­νε­ται πλέ­ον η υπο­χρέ­ω­ση χρή­σης μάσκας στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, όπως είχε ανα­κοι­νω­θεί στις 14 Μαρ­τί­ου από το υπουρ­γείο Υγεί­ας, έπει­τα από εισή­γη­ση της επι­τρο­πής των εμπει­ρο­γνω­μό­νων. Αυτό σημαί­νει ότι, από σήμε­ρα και επί­ση­μα, καταρ­γεί­ται η υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας σε μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς και ισχύ­ει μόνο σε δομές υγεί­ας και κλει­στές δομές κοι­νω­νι­κής φροντίδας.

Ειδι­κό­τε­ρα, για νοσο­κο­μεία, κλι­νι­κές, ιατρεία, δια­γνω­στι­κά κέντρα και κέντρα απο­κα­τά­στα­σης προ­βλέ­πε­ται χρή­ση προ­στα­τευ­τι­κής μάσκας από το προ­σω­πι­κό, τους ασθε­νείς και τους επισκέπτες.

Όσον αφο­ρά το ανεμ­βο­λί­α­στο υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό, παρα­μέ­νει η υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας υψη­λής ανα­πνευ­στι­κής προ­στα­σί­ας (FFP2 ή N95 ή ΚΝ95) και η διε­νέρ­γεια δια­γνω­στι­κού ελέγ­χου δύο φορές την εβδο­μά­δα με τη χρή­ση ταχεί­ας ανί­χνευ­σης αντι­γό­νου κορο­νοϊ­ού COVID-19 (rapid test) σε ιδιω­τι­κά δια­γνω­στι­κά εργα­στή­ρια με δική τους δαπά­νη. Στην περί­πτω­ση που το προ­σω­πι­κό αυτό νοσή­σει από COVID-19, για το χρο­νι­κό διά­στη­μα ισχύ­ος του πιστο­ποι­η­τι­κού νόση­σης, υπο­χρε­ού­ται σε διε­νέρ­γεια δια­γνω­στι­κού ελέγ­χου μία φορά την εβδο­μά­δα με τη χρή­ση ταχεί­ας ανί­χνευ­σης αντι­γό­νου κορο­νοϊ­ού COVID-19 (rapid test) σε ιδιω­τι­κά δια­γνω­στι­κά εργα­στή­ριο, με δική τους δαπά­νη. Μετά το πέρας ισχύ­ος του πιστο­ποι­η­τι­κού νόση­σης, το εν λόγω προ­σω­πι­κό υπο­χρε­ού­ται στη διε­νέρ­γεια δια­γνω­στι­κού ελέγ­χου, δυο φορές την εβδο­μά­δα με δική του δαπάνη.

Σε όλες τις ανω­τέ­ρω περι­πτώ­σεις το προ­σω­πι­κό προ­σκο­μί­ζει υπο­χρε­ω­τι­κά το απο­τέ­λε­σμα του δια­γνω­στι­κού ελέγ­χου στον Προϊ­στά­με­νο της δομής που εργάζεται.

Για τους ασθενείς

- Ασθε­νείς που προ­σέρ­χο­νται σε δημό­σια ή ιδιω­τι­κή δομή υγεί­ας για εξέ­τα­ση δεν υπό­κει­νται σε εργα­στη­ρια­κό έλεγ­χο για κορο­νο­ϊό COVID-19.

- Ασθε­νείς που προ­σέρ­χο­νται σε δημό­σια ή ιδιω­τι­κή δομή υγεί­ας για επεμ­βα­τι­κή εξέ­τα­ση ή για εξέ­τα­ση που ενδέ­χε­ται να προ­κα­λέ­σει αερό­λυ­μα υπό­κει­νται σε εργα­στη­ρια­κό έλεγ­χο (PCR ή rapid test) .

- Ασθε­νείς που εισά­γο­νται-νοση­λεύ­ο­νται σε δημό­σια ή ιδιω­τι­κή δομή υγεί­ας υπό­κει­νται σε υπο­χρε­ω­τι­κό εργα­στη­ρια­κό έλεγ­χο ως ακολούθως:

  1. Οι ασθε­νείς που εισά­γο­νται με τακτι­κό εισι­τή­ριο (προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη εισα­γω­γή) προ­σέρ­χο­νται με PCR που διε­νερ­γή­θη­κε έως σαρά­ντα οκτώ (48) ώρες πριν την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη εισα­γω­γή τους.
  2. Οι ασθε­νείς που εισά­γο­νται εκτά­κτως (έκτα­κτη εισα­γω­γή) υπό­κει­νται άμε­σα σε rapid test και παράλ­λη­λα σε PCR την πρώ­τη ημέ­ρα της εισα­γω­γής-νοση­λεί­ας τους.
  3. Και στις δύο ως άνω περι­πτώ­σεις ο έλεγ­χος επα­να­λαμ­βά­νε­ται με rapid test ανά επτά ημέρες.

Για τους συνο­δούς ασθενών

- Οι πλή­ρως εμβο­λια­σμέ­νοι, και οι νοσή­σα­ντες το τελευ­ταίο εξά­μη­νο, συνο­δοί ασθε­νών δεν υπό­κει­νται σε εργα­στη­ρια­κό έλεγ­χο πριν την είσο­δό τους σε δημό­σια ή ιδιω­τι­κή δομή παρο­χής υπη­ρε­σιών πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας υγεί­ας, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των δημό­σιων και ιδιω­τι­κών ιατρείων.

- Οι μη εμβο­λια­σμέ­νοι ή μη νοσή­σα­ντες συνο­δοί ασθε­νών υπό­κει­νται σε εργα­στη­ρια­κό έλεγ­χο (PCR ή rapid test) εντός σαρά­ντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσο­δό τους σε δημό­σια ή ιδιω­τι­κή δομή παρο­χής υπη­ρε­σιών πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας υγεί­ας, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των δημό­σιων και ιδιω­τι­κών ιατρείων.

- Oι συνο­δοί νοση­λευό­με­νων ασθε­νών, ανε­ξαρ­τή­τως της κατά­στα­σης εμβο­λια­σμού ή νόση­σης, υπό­κει­νται σε εργα­στη­ρια­κό έλεγ­χο [PCR εντός εβδο­μή­ντα δύο (72) ωρών ή rapid test εντός σαρά­ντα οκτώ (48) ωρών] πριν την είσο­δό τους σε κάθε άλλη δημό­σια ή ιδιω­τι­κή δομή υγεί­ας. Ο εργα­στη­ρια­κός έλεγ­χος (PCR ή rapid test) επα­να­λαμ­βά­νε­ται ανά τρεις (3) ημέρες.

Στις ανω­τέ­ρω περι­πτώ­σεις, τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εργα­στη­ρια­κών ελέγ­χων επι­βε­βαιώ­νο­νται μέσω της ειδι­κής εφαρ­μο­γής Covid Free GR. Από τις ανω­τέ­ρω υπο­χρε­ώ­σεις εξαι­ρού­νται οι συνο­δοί ασθε­νών που προ­σέρ­χο­νται σε Τμή­μα Επει­γό­ντων Περιστατικών.

Επί­σης στο ΦΕΚ ανα­φέ­ρε­ται η τοποθέτηση/χρήση αλκο­ο­λού­χου δια­λύ­μα­τος περιε­κτι­κό­τη­τας άνω του εβδο­μή­ντα τοις εκα­τό (70%) για την αντι­ση­ψία χεριών και ο εξα­ε­ρι­σμός των χώρων με φυσι­κό ή τεχνη­τό τρόπο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο