Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέμπη: Έφοδος στα γραφεία του ΟΣΕ στην Αθήνα για τις πρωτότυπες συνομιλίες

Χωρίς τέλος ο Γολ­γο­θάς των συγ­γε­νών των θυμά­των των Τεμπών, που έχουν ανα­λά­βει ρόλο ερευ­νη­τών προ­κει­μέ­νου να απο­δο­θεί Δικαιο­σύ­νη και να μην συγκα­λυ­φθούν οι ευθύ­νες του πολύ­νε­κρου σιδη­ρο­δρο­μι­κού δυστυ­χή­μα­τος, παρά τις συνε­χείς μεθο­δεύ­σεις της κυβέρ­νη­σης για να μην τιμω­ρη­θούν όλοι οι υπαίτιοι.

Χθες, 13 μήνες μετά την τρα­γω­δία, έγι­νε για πρώ­τη φορά έφο­δος στα γρα­φεία του ΟΣΕ στην Αθή­να, από αστυ­νο­μι­κούς της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, κατό­πιν εντο­λής του ειδι­κού εφέ­τη ανα­κρι­τή Λάρι­σας, Σωτή­ρη Μπα­κα­ΐ­μη, ο οποί­ος χει­ρί­ζε­ται τη δικογραφία.

Σύμ­φω­να με την τοπι­κή εφη­με­ρί­δα «Ελευ­θε­ρία», η αστυ­νο­μία κατά­σχε­σε σκλη­ρούς δίσκους με ηχη­τι­κό και οπτι­κό υλι­κό και τις συνο­μι­λί­ες του προ­φυ­λα­κι­σμέ­νου σταθ­μάρ­χη και των μηχα­νο­δη­γών από το μοι­ραίο βρά­δυ, όταν δεν είχαν περι­συλ­λε­γεί οι σοροί των θυμά­των. Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν πως το υλι­κό θα απο­στα­λεί στη Λάρι­σα, προ­κει­μέ­νου να γίνει αντι­πα­ρα­βο­λή με αυτό που του έχει απο­στα­λεί, προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στώ­σει εάν έχει γίνει αλλοί­ω­ση ή όχι.

Η έφο­δος έρχε­ται μετά το πρό­σφα­τα δημο­σί­ευ­μα του «Βήμα­τος» για την «μοντα­ζιέ­ρα», με σκο­πό να ενι­σχυ­θεί το αφή­γη­μα περί «ανθρώ­πι­νου λάθους», η οποία προ­κά­λε­σε σφο­δρή πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση εντός και εκτός Βου­λής, ενώ παρα­μέ­νει το ερώ­τη­μα ποιος διέρ­ρευ­σε τα χαλ­κευ­μέ­να στοι­χεία στο «Πρώ­το Θέμα».

Σημειώ­νε­ται πως εντός των επό­με­νων 24ωρων ανα­μέ­νε­ται να εξε­τα­στούν τα χώμα­τα, που φέρε­ται να μετα­φέρ­θη­καν με φορ­τη­γά σε οικό­πε­δο εται­ρεί­ας, όπου πετά­χτη­καν υλι­κά από τον τόπο της τρα­γω­δί­ας και όπου παρα­μέ­νουν ακόμα.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, πριν λίγες μέρες έγι­νε γνω­στή η παρα­πά­νω πλη­ρο­φο­ρία χάρη στις προ­σπά­θειας μητέ­ρας ενός εκ των 57 νεκρών. Και σε αυτή την περί­πτω­ση δεν έχει γίνει κάποια έρευ­να για ευρή­μα­τα. Τώρα κλι­μά­κιο της Χημι­κής Υπη­ρε­σί­ας, γρά­φει η «Ελευ­θε­ρία», από κοι­νού με πραγ­μα­το­γνώ­μο­νες και εισαγ­γε­λι­κό λει­τουρ­γό θα προ­χω­ρή­σει σε δειγ­μα­το­λη­πτι­κό έλεγχο.

Πρό­κει­ται για τον έλεγ­χο, που είχε γίνει, πάλι καθυ­στε­ρη­μέ­να, στον τόπο της τρα­γω­δί­ας και στο Κου­λού­ρι, όπου βρί­σκο­νται τα συντρίμ­μια των βαγονιών.

Πηγή: efsyn.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο