Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέμπη: Μεγάλη συγκίνηση στην εκδήλωση των Φοιτητικών Συλλόγων στον τόπο του εγκλήματος

Με την κατά­θε­ση λου­λου­διών στη μνή­μη των αδι­κο­χα­μέ­νων συμ­φοι­τη­τών τους, ξεκί­νη­σε η συγκι­νη­τι­κή εκδή­λω­ση των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων, στα Τέμπη, στο σημείο του εγκλήματος.

Η συγκέ­ντρω­ση «άνοι­ξε» με χαι­ρε­τι­σμό από τον πρό­ε­δρο του Εργα­τι­κού Κέντρου Λάρι­σας, Γιάν­νη Σκο­κα, ο οποί­ος καλω­σό­ρι­σε τους φοι­τη­τές και δήλω­σε πως «δίνου­με υπό­σχε­ση ότι το έγκλη­μα δεν θα ξεχαστεί».

«Το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχα­στεί»: Ένα χρό­νο μετά, οι φοι­τη­τές συγκε­ντρώ­θη­καν στον τόπο του εγκλή­μα­τος, στα Τέμπη, για να τιμή­σουν τους συμ­φοι­τη­τές τους που σκο­τώ­θη­καν στο τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα και για να κάνουν πρά­ξη τη δέσμευ­ση που είχαν δώσει από την πρώ­τη στιγ­μή ότι δεν θα επι­τρέ­ψουν να συγκα­λυ­φθούν οι ένο­χοι και η πολι­τι­κή που προ­κα­λεί εγκλή­μα­τα στο βωμό του κέρδους.

Στο σημείο βρί­σκο­νται αντι­προ­σω­πεί­ες Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων της Θεσ­σα­λί­ας, της Αθή­νας και της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Επί­σης, το «παρών» δίνουν μαθη­τές από την Λάρισα.

Δια­μη­νύ­ουν πως ένα χρό­νο μετά «δεν φεύ­γει ο θυμός, δεν σβή­νει η οργή, είτε με τα κέρ­δη τους είτε με την ζωή».

Το Εργα­τι­κό Κέντρο Λάρι­σας, σε συνερ­γα­σία με το Εικα­στι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Ελλά­δας και με Λαρι­σαί­ους καλ­λι­τέ­χνες, υπο­δέ­χθη­κε τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους δημιουρ­γώ­ντας ένα γκράφιτι.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο