Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέμπη — Μηνυτήρια αναφορά: Διαγραφή 11 λεπτών στη συνομιλία σταθμάρχη με τον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας

Μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά κατέ­θε­σε ο δικη­γό­ρος της οικο­γέ­νειας του αδι­κο­χα­μέ­νου μηχα­νο­δη­γού της επι­βα­τι­κής αμα­ξο­στοι­χί­ας στο έγκλη­μα των Τεμπών.

Η μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά κατα­τέ­θη­κε ενώ­πιον της εισαγ­γε­λί­ας Λάρι­σας και κάνει λόγο για «αλλοί­ω­ση κρί­σι­μων απο­δει­κτι­κών στοι­χεί­ων» και συγκε­κρι­μέ­να δια­γρα­φή 11 λεπτών από τις συνο­μι­λί­ες μετα­ξύ μηχα­νο­δη­γού και σταθ­μάρ­χη Λάρι­σας, λίγο πριν τη σιδη­ρο­δρο­μι­κή σύγκρουση.

Η μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά κατα­τέ­θη­κε κατά παντός υπευ­θύ­νου και αφο­ρά την «αλλοί­ω­ση απο­δει­κτι­κού υλι­κού και την ανεύ­ρε­ση των φυσι­κών και ηθι­κών αυτουρ­γών των καταγ­γελ­λό­με­νων στη μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά, πράξεων».

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του νομι­κού γρα­φεί­ου «καθί­στα­ται προ­φα­νές ότι κάποιοι ενερ­γώ­ντας κατ’ εντο­λή ετέ­ρων επε­νέ­βη­σαν στo κατα­γρα­φι­κό αρχείο με τις συνο­μι­λί­ες και διέ­γρα­ψαν το 11λεπτο μετα­ξύ του χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος από 22:56:54 έως και 23:07:24 για λόγους που όλοι πλέ­ον αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε και οι οποί­οι πρέ­πει να απο­τε­λέ­σουν αντι­κεί­με­νο διερεύνηση».

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση, ο μηχα­νο­δη­γός «στα­μά­τη­σε όταν αντι­λή­φθη­κε ότι αλλά­ζει ξαφ­νι­κά γραμ­μή από την άνο­δο στην κάθο­δο και προ­φα­νέ­στα­τα στα­μά­τη­σε προ­κει­μέ­νου να ενη­με­ρώ­σει το σταθ­μάρ­χη Λάρι­σας και να λάβει σαφείς εντολές».

«Με βάση τα ανω­τέ­ρω γεγο­νό­τα […] προ­κύ­πτει μετά βεβαιό­τη­τας ότι κάποιοι με εντο­λή έτε­ρων προ­σώ­πων αλλοί­ω­σαν κρί­σι­μα απο­δει­κτι­κά στοι­χεία για την απο­κά­λυ­ψη της αλή­θειας. Επε­νέ­βη­σαν χωρίς δικαί­ω­μα και κατά παρά­βα­ση των τεθει­μέ­νων καθη­κό­ντων τους σε κατα­γρα­φι­κό μηχά­νη­μα του ΟΣΕ και σε ψηφια­κό υλι­κό που απο­τύ­πω­νε το σύνο­λο των δια­λό­γων όλων των εμπλε­κό­με­νων προ­σώ­πων και απέ­κο­ψαν συγκε­κρι­μέ­νες συνο­μι­λί­ες και επο­μέ­νως αλλοιώ­νο­ντας με από­λυ­το δόλο κρί­σι­μο απο­δει­κτι­κό υλι­κό ποι­νι­κής, κακουρ­γη­μα­τι­κής φύσε­ως δικο­γρα­φί­ας», επι­ση­μαί­νε­ται χαρακτηριστικά.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο