Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέμπη: Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στελέχους ΟΣΕ και πολιτικών προσώπων από τραυματία

Μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά που στρέ­φε­ται κατά παντός υπευ­θύ­νου του ΟΣΕ και εμπλε­κό­με­νων εται­ριών αλλά και κατά πολι­τι­κών προ­σώ­πων που έχουν την επο­πτεία του Οργα­νι­σμού κατέ­θε­σαν στην Εισαγ­γε­λία πρω­το­δι­κών της Αθή­νας οι συνή­γο­ροι τραυ­μα­τία στο δυστύ­χη­μα στα Τέμπη διεκ­δι­κώ­ντας την πλή­ρη διε­ρεύ­νη­ση της υπόθεσης.

Η ανα­φο­ρά κατα­τέ­θη­κε από τους δικη­γό­ρους Θεό­δω­ρο Μαντά και Λου­κά Απο­στο­λί­δη οι οποί­οι προ­σέ­φυ­γαν στην Εισαγ­γε­λία της Αθή­νας, με την επι­φύ­λα­ξη να δηλώ­σουν και παρά­στα­ση προς υπο­στή­ρι­ξη της κατη­γο­ρί­ας στο πλαί­σιο της κυρί­ας ανά­κρι­σης που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη στην Λάρισα.

Στην ανα­φο­ρά επι­ση­μαί­νε­ται, μετα­ξύ άλλων, ότι ζητεί­ται η πλή­ρης διε­ρεύ­νη­ση “με την τέλε­ση πλη­θώ­ρας ποι­νι­κών αδι­κη­μά­των, τελε­σθέ­ντων εξ οιου­δή­πο­τε υπαι­τί­ου, φυσι­κού ή ηθι­κού αυτουρ­γού και συμ­με­τό­χου, με πρά­ξεις ή δια παρα­λεί­ψε­ως, ανε­ξαρ­τή­τως της θέσε­ως τους, είτε στην ιεραρ­χία των διοι­κή­σε­ων του τρι­χο­το­μη­μέ­νου ΟΣΕ, είτε στα πολι­τι­κά πρό­σω­πα που έχουν την ευθύ­νη και την επο­πτεία του, αφε­νός σε βάρος της εντο­λέ­ως μας και αφε­τέ­ρου εις βάρος των επι­βα­τών του μοι­ραί­ου τραί­νου “Intercity 62”.

Όπως εκτι­μά­ται η ανα­φο­ρά είναι πιθα­νό να δια­βι­βα­στεί στην Βου­λή ως αρμό­διας να κρί­νει αν και πως θα ανα­ζη­τη­θούν ενδε­χό­με­νες ποι­νι­κές ευθύ­νες πολι­τι­κών προσώπων.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο