Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέμπη: «Μιλάμε για ξυλόλιο, θέλουμε να το ερευνήσουμε» — Τι λέει ο δικηγόρος των οικογενειών

«Είναι φανε­ρό ότι ανε­φλέ­γη κάτι που ήταν υγρό και εύφλε­κτο, η έκρη­ξη ήταν πολύ μεγά­λη», είπε ο δικη­γό­ρος οικο­γε­νειών των θυμά­των των Τεμπών, Γιάν­νης Μαρακάκης.

Το ξυλό­λιο που βρέ­θη­κε από τεχνι­κούς συμ­βού­λους των οικο­γε­νειών των θυμά­των σε από­στα­ση 100 μέτρων από το σημείο της σύγκρου­σης των δύο τρέ­νων, στα Τέμπη, βάζει με τον πιο εμφα­τι­κό τρό­πο στον δημό­σιο διά­λο­γο ο Γιάν­νης Μαρακάκης.

«Μιλά­με για ξυλό­λιο, καθώς έχου­με επι­κε­ντρω­θεί στο ζήτη­μα του φορ­τί­ου και της έκρη­ξης. Βρέ­θη­κε αφού είχε γίνει η αφαί­ρε­ση αυτού του λοφί­σκου. Το βρή­καν οι τεχνι­κοί σύμ­βου­λοι των οικο­γε­νειών των θυμά­των, σε από­στα­ση 100 μέτρων και σκά­βο­ντας λίγο, το βρή­καν σε βάθος 10 εκα­το­στών», είπε ο εκ των δικη­γό­ρων των οικο­γε­νειών των 57 θυμά­των.

Ο Γιάν­νης Μαρα­κά­κης τονί­ζει πως η απο­μά­κρυν­ση 300 κυβι­κών χώμα­τος από το «σημείο μηδέν» δημιουρ­γεί τερά­στιο πρό­βλη­μα. «Το θέμα αυτό το μάθα­με και προ­έ­κυ­ψε από έρευ­να για άλλη υπό­θε­ση που θα συσχε­τι­στεί με την υπό­θε­ση των Τεμπών. Ένα κυβι­κό χώμα να είχα­με από αυτό το σημείο, τα στοι­χεία και τα ευρή­μα­τα που θα είχα­με, θα είχαν τερά­στια δια­φο­ρά σε σχέ­ση με ότι ξέρου­με σήμε­ρα» και προ­σέ­θε­σε ότι «είναι φανε­ρό ότι ανε­φλέ­γη κάτι που ήταν υγρό και εύφλε­κτο, η έκρη­ξη ήταν πολύ μεγά­λη και οι φλό­γες ξεπέ­ρα­σαν το ύψος της γέφυρας».

«Τις πρώ­τες τρεις ημέ­ρες δόθη­κε σε εργο­λά­βο εντο­λή να απο­μα­κρύ­νει χώμα από το σημείο της τρα­γω­δί­ας. Ο ίδιος καταγ­γέλ­λει ότι πήρε οδη­γία από την Πυρο­σβε­στι­κή να μην την μετα­φέ­ρει στο Κου­λού­ρι, στην περιο­χή όπου θα βρί­σκο­νταν τα άλλα ευρή­μα­τα το χώμα αυτό, διό­τι χαρα­κτη­ρί­στη­κε ως μη χρή­σι­μο για την έρευ­να. Πήρε εντο­λή να μετα­φέ­ρει σε άλλο χώρο και εν τέλει πήγε σε ιδιω­τι­κό οικό­πε­δο», είπε στον ΑΝΤ1 ο Γιάν­νης Μαρακάκης.

Συνε­χί­ζο­ντας τις απο­κα­λύ­ψεις που έκα­νε την Πέμ­πτη στην εκπο­μπή «Το Πρω­ι­νό» του ΑΝΤ1 ο Δημή­τρης Πλα­κιάς, μητέ­ρας της Ανα­στα­σί­ας και θεί­ος των δίδυ­μων κορι­τσιών από την Καλα­μπά­κα που έχα­σαν την ζωή τους στο δυστύ­χη­μα, ο κ. Μαρα­κά­κης είπε «Ο εργο­λά­βος υπο­λό­γι­σε την ποσό­τη­τα και βάσει της εκτί­μη­σης του αυτής πλη­ρώ­θη­κε, ότι μετα­φέρ­θη­καν 300 κυβι­κά μέτρα χώμα­τος, μια μεγά­λη ποσό­τη­τα. Ο ίδιος στην κατά­θε­ση του ανα­φέ­ρει ότι έλα­βε εντο­λή από την Πυρο­σβε­στι­κή να μετα­φέ­ρει το χώμα. Οι τεχνι­κοί σύμ­βου­λοι των οικο­γε­νειών πήγαν δηλα­δή σε έναν τελεί­ως αλλοιω­μέ­νο χώρο, όπου δεν υπήρ­χαν πολ­λά στοι­χεία που θα μπο­ρού­σαν να διαφωτίσουν»

Κατα­λή­γο­ντας ο Γιάν­νης Μαρα­κά­κης πρό­σθε­σε: «Από τα πρώ­τα λεπτά που δόθη­κε πρό­σβα­ση στα συντρίμ­μια στους τεχνι­κούς συμ­βού­λους μας βρέ­θη­κε βιο­λο­γι­κό υλι­κό, βρέ­θη­καν ανθρώ­πι­να μέλη, πως μπο­ρού­με να λέμε ότι έγι­νε σοβα­ρή έρευνα;».

Πηγή: iEidiseis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο