Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέμπη: Νέα καταγγελία — «Τρία 24ωρα μετά απομακρύνθηκαν 300 κυβικά χώμα»

Σε μια απο­κά­λυ­ψη που προ­κα­λεί έκπλη­ξη και ενι­σχύ­ει τις υπο­ψί­ες (σχε­δόν βεβαιό­τη­τα) συγκά­λυ­ψης του εγκλή­μα­τος στα Τέμπη προ­χώ­ρη­σε ο δικη­γό­ρος οικο­γε­νειών θυμά­των των Τεμπών, Γιάν­νης Μαρακάκης.

Σύμ­φω­να με τα όσα είπε στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό OPEN, υπάρ­χει άλλη δικο­γρα­φία, η οποία θα συσχε­τι­στεί με αυτή που αφο­ρά στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα, σύμ­φω­να με την οποία το τρί­το 24ωρο μετά το συμ­βάν, δόθη­κε εντο­λή σε εργο­λά­βο να μετα­φέ­ρει 300 κυβι­κά χώμα, επί του οποί­ου κατέ­λη­ξαν τα πρώ­τα βαγόνια.

Το χώμα μετα­φέρ­θη­κε, σύμ­φω­να με τα όσα είπε ο δικη­γό­ρος, σε ιδιω­τι­κό οικό­πε­δο και όχι στο Κου­λού­ρι, μαζί με τα υπό­λοι­πα βαγό­νια από την εμπο­ρι­κή αμα­ξο­στοι­χία. Το χώμα χαρα­κτη­ρί­στη­κε «άχρη­στο», ενώ «μπο­ρεί να είχε μέσα υλι­κά που προ­κά­λε­σαν την έκρη­ξη, ανθρώ­πι­να μέλη ή άλλα απο­δει­κτι­κά στοι­χεία», όπως τόνισε.

«Ο εργο­λά­βος δεν φαί­νε­ται να έχει κάποια ευθύ­νη, ήρθε και κατέ­θε­σε αυτά. Λέει ότι πήρε εντο­λή από αξιω­μα­τι­κό της Πυρο­σβε­στι­κής. Ενώ το πρω­τό­κολ­λο έλε­γε πώς ό,τι μετα­κι­νεί­ται από το σημείο του δυστυ­χή­μα­τος μετα­φέ­ρε­ται με αστυ­νο­μι­κή συνο­δεία και με πρω­τό­κολ­λο παρά­δο­σης – παρα­λα­βής στο Κου­λού­ρι, έχου­με έναν χώρο που θα έπρε­πε να είναι σφρα­γι­σμέ­νος ακό­μα και σήμε­ρα – είτε από βλα­κεία, είτε από άλλους λόγους – έχει απο­μα­κρυν­θεί. Η κατά­θε­ση αυτή έγι­νε πριν μερι­κές μέρες. Δεν έγι­νε στο πλαί­σιο της ανά­κρι­σης που αφο­ρά στο δυστύ­χη­μα. Είναι σε άλλη δικο­γρα­φία. Υπάρ­χουν φωτο­γρα­φί­ες που απει­κο­νί­ζο­νται στε­λέ­χη των εται­ρειών που κατη­γο­ρού­νται να είναι μέσα στον χώρο. Δεν έγι­νε σφρά­γι­ση. Έγι­νε ολο­κλή­ρω­ση μιας δια­δι­κα­σί­ας σε 3 μέρες», είπε ο Γιάν­νης Μαρακάκης.

«Δεν υπάρχει μεταφραστής στο ελληνικό προξενείο, στο Λονδίνο»

Ο Γιάν­νης Μαρα­κά­κης κατήγ­γει­λε επί­σης ότι το υλι­κό από τα κατα­γρα­φι­κά έχει στα­λεί στη Βρε­τα­νία και στην προ­μη­θεύ­τρια εται­ρεία, ωστό­σο, το θέμα έχει «κολ­λή­σει» επει­δή δεν υπάρ­χει μετα­φρα­στής στο ελλη­νι­κό προ­ξε­νείο στο Λον­δί­νο, με την καθυ­στέ­ρη­ση να φτά­νει ήδη τη μία εβδομάδα.

Όπως πρό­σθε­σε, το υλι­κό έχει στα­λεί και η βρε­τα­νι­κή εται­ρεία έχει πει πως «σε επτά εργά­σι­μες θα σας απα­ντή­σου­με», ωστό­σο, οι μέρες αυτές πέρασαν.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο