Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέμπη — Π. Ασλανίδης: Δεν δίνουν καμία πειστική απάντηση γιατί είτε κάποιους καλύπτουν είτε τον εαυτό τους

Καθη­με­ρι­νά δια­τυ­πώ­νουν προς τους αρμο­δί­ους τα αμεί­λι­κτα ερω­τή­μα­τα για την τρα­γω­δία στα Τέμπη οι συγ­γε­νείς των θυμά­των, μα ούτε απα­ντή­σεις παίρ­νουν ούτε βλέ­πουν μια αξιό­πι­στη δια­δι­κα­σία και από τους φορείς της Δικαιο­σύ­νης για την απά­ντη­σή τους. Ένα χρό­νο μετά και τα ερω­τή­μα­τα ζητούν απα­ντή­σεις. Είναι σχε­δόν βέβαιο πλέ­ον ότι «θάφτη­καν» κρί­σι­μα στοι­χεία του εγκλή­μα­τος στα Τέμπη από το μπά­ζω­μα στο χώρο του δυστυ­χή­μα­τος και τη μετα­φο­ρά βαγο­νιών σε οικό­πε­δα ‑του ΟΣΕ αλλά και ενός ιδιώ­τη- ενώ ανα­μέ­νο­νται τα απο­τε­λέ­σμα­τα από τους χημι­κούς ελέγ­χους στα χώμα­τα, ώστε να δια­πι­στω­θεί εάν υπάρ­χουν εύφλε­κτα υλι­κά και γενε­τι­κό υλι­κό των θυμάτων.

O Παύ­λος Ασλα­νί­δης, πατέ­ρας του 26άχρονου Δημή­τρη, δηλώ­νει σε συνέ­ντευ­ξή του στο Documento πως «αν βρε­θούν και πάλι οστά ή DNA στο νέο οικό­πε­δο που ψάχνουν τα ειδι­κά εκπαι­δευ­μέ­να σκυ­λιά, όχι μόνο εγώ, αλλά πολ­λοί σκε­φτό­μα­στε σοβα­ρά το ενδε­χό­με­νο να ζητή­σου­με εκτα­φή των ανθρώ­πων μας. Και φυσι­κά σκε­φτό­μα­στε να μηνύ­σου­με και τις ιατρο­δι­κα­στι­κές αρχές που μάλ­λον έκα­ναν έναν έλεγ­χο copy paste για όλους: “πλή­ρης απαν­θρά­κω­ση, βίαιος θάνα­τος”. Δεν μας είπαν τις συν­θή­κες θανά­του, αν δηλα­δή κάη­καν ζωντα­νοί τόσοι άνθρωποι».

Προ­βλη­μα­τι­σμό προ­κα­λεί και η καταγ­γε­λία του κ. Ασλα­νί­δη πως «η δειγ­μα­το­λη­ψία από τη Χημι­κή Υπη­ρε­σία δεν έγι­νε με τη σωστή μέθο­δο (χρή­ση καρο­τιέ­ρων). Δεν έσκα­ψαν αρκε­τά, πήραν λίγα δείγ­μα­τα και από λίγα σημεία. Είχα­με ζητή­σει από τον ανα­κρι­τή να παρ­θούν νέα δείγ­μα­τα στο Κου­λού­ρι και δεν μας απά­ντη­σαν ποτέ. Το ίδιο θα ζητή­σου­με και τώρα».

Ο ίδιος κρί­νει πως η μετα­φο­ρά από τον της τρα­γω­δί­ας έγι­νε «για να εξα­φα­νί­σουν το ξυλό­λιο και τις άλλες χημι­κές ουσί­ες που βρέ­θη­καν, την αιτία δηλα­δή της έκρη­ξης. Το εντάσ­σω στο πλαί­σιο της συγκά­λυ­ψης. Δεν δίνουν καμία πει­στι­κή απά­ντη­ση για­τί είτε κάποιους καλύ­πτουν είτε τον εαυ­τό τους. Ενα από τα δύο συμ­βαί­νει. Για­τί σίγου­ρα γνώ­ρι­ζαν πως τα βρά­δια γινό­ταν λαθρε­μπό­ριο με τα τρέ­να, κάτι που γνω­ρί­ζει πολύς κόσμος, δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς».

«Μετά την ανα­κά­λυ­ψη και δεύ­τε­ρου οικο­πέ­δου, μετά και τη μήνυ­ση που κάνα­με στον Αγο­ρα­στό, ανα­φέρ­θη­κε από τις εμπλε­κό­με­νες εται­ρεί­ες πως πήγαν υλι­κά και σε δικά τους οικό­πε­δα. Είναι πολύ πιθα­νόν, λοι­πόν, να βρε­θούν κι άλλα μέρη» εκτίμησε.

«Ήταν οι “καθαριστές”, όπως αυτοί που βάζουν οι εγκληματικές οργανώσεις»

Σε ό,τι αφο­ρά το γεγο­νός ότι η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Λάρι­σας έκρι­νε αβά­σι­μη τη μήνυ­σή τους κατά των Χρή­στου Τρια­ντό­που­λου και Ζωής Ράπτη απα­ντά πως ο πρώ­τος είχε μιλή­σει στη Βου­λή, είχε εκδώ­σει δελ­τία Τύπου, είχε βγει σε τόσα ΜΜΕ κι έλε­γε πως έκα­νε την ειδι­κή εκκα­θά­ρι­ση του χώρου. «Ήταν οι “καθα­ρι­στές”, όπως αυτοί που βάζουν οι εγκλη­μα­τι­κές οργα­νώ­σεις να καθα­ρί­σουν. Αυτοί, όμως, ήταν ερα­σι­τέ­χνες, δεν έκα­ναν καλά τη δου­λειά τους» είπε.

«Η κ. εισαγ­γε­λέ­ας δεν τα είδε αυτά;» διε­ρω­τή­θη­κε και σε άλλο σημείο προ­α­νήγ­γει­λε μήνυ­ση κατά της Εισαγ­γε­λί­ας Λάρι­σας, αν βρε­θούν ανθρώ­πι­να υπο­λείμ­μα­τα στον Ευαγ­γε­λι­σμό. Και επέ­κρι­νε ευρύ­τε­ρα τη στά­ση της Δικαιο­σύ­νης αλλά και του υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης τονί­ζο­ντας τα εξής:

«Εδώ ο ανα­κρι­τής εννιά μήνες δεν πήγε στο Κου­λού­ρι να δει στοι­χεία που ήταν αρμο­διό­τη­τά του να ελέγ­ξει. Ο Φλω­ρί­δης τι κάνει; Κάνει παρέμ­βα­ση και δίνει γραμ­μή στον ανα­κρι­τή και την εισαγ­γε­λέα για το πώς πρέ­πει να κινη­θούν. Είναι σαν να τους λέει «μην ασχο­λεί­στε με αυτό». Πιστεύω είναι σε πανι­κό, δεν ξέρουν τι να μας πουν πια».

Σχε­τι­κά με τα περί «μοντα­ζιέ­ρας» των συνο­μι­λιών για να ενι­σχυ­θεί το αφή­γη­μα για το ανθρώ­πι­νο λάθος ο κ. Ασλα­νί­δης ανέ­φε­ρε: «Έβα­λαν τον “αυτο­φω­ρά­κια” τον Τερε­ζά­κη από την πρώ­τη στιγ­μή για να τους ξεπλύ­νει και τον ανα­κά­λυ­ψαν να κάνει τη βρό­μι­κη δου­λειά με τον σκλη­ρό δίσκο… Για­τί δεν μας απα­ντούν ποιος πήγε και πήρε τον σκλη­ρό δίσκο; Ξαφ­νι­κά ύστε­ρα από τρεις μέρες η αστυ­νο­μία έχει δυο στι­κά­κια. Δηλα­δή κάποιος εξα­πά­τη­σε τους πάντες με το μοντα­ρι­σμέ­νο ηχη­τι­κό. Ο Κων­στα­ντί­νος Χρυ­σά­γης, που ήταν υπεύ­θυ­νος για τις ενδο­ε­πι­κοι­νω­νί­ες, πώς βρέ­θη­κε νεκρός σε τροχαίο;»

 

Οι Χαλα­σο­χώ­ρη­δες, Μια πολι­τι­κή σάτι­ρα του Αλέ­ξαν­δρου Παπαδιαμάντη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο