Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέμπη: Συγκινητική τοιχογραφία: Οι 57 φιγούρες και η δικαίωση στον αγώνα (ΦΩΤΟ)

Στον τόπο του δυστυ­χή­μα­τος δεσπό­ζει από το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το η τοι­χο­γρα­φία που έγι­νε από το Εργα­τι­κό Κέντρο Λάρι­σας σε συνερ­γα­σία με το Εικα­στι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Ελλάδας.

Το έργο απο­τυ­πώ­θη­κε από ομά­δα τοπι­κών καλ­λι­τε­χνών που απο­τε­λού­νταν από τους Εύα Βασ­δέ­κη, Νίκος Γού­λιο, Κίμω­να Δια­μα­ντή, Μαρία — Ελέ­νη Θαλασ­σι­νού, Θανά­ση Καρα­μπά­λιο, Στρά­το Μπόμπολο.

Ο Θανά­σης Καρα­μπά­λιος, που έκα­νε και το σχέ­διο, μας λέει: «Οταν πήγα πριν από έναν μήνα στο μέρος που έγι­νε το δυστύ­χη­μα ήταν μια μέρα συν­νε­φια­σμέ­νη και πήγαι­νε να βρέ­ξει. Το μέρος είχε φωτο­γρα­φί­ες ξεθω­ρια­σμέ­νες, έβλε­πες τρι­γύ­ρω τα σημά­δια από τις πλημ­μύ­ρες. Σου έδι­νε την αίσθη­ση του στοι­χειω­μέ­νου. Το έχουν αυτό τα Τέμπη: Τα παι­διά από το Μακρυ­χώ­ρι, οι οπα­δοί του ΠΑΟΚ, τα άλλα λιγό­τε­ρο γνω­στά ατυ­χή­μα­τα που τα εικο­νο­στά­σια μας υπεν­θυ­μί­ζουν. Και τώρα στο ίδιο μέρος 57 άνθρω­ποι, νέοι στην πλειο­ψη­φία τους, δολο­φο­νή­θη­καν. Θα μπο­ρού­σε να πει κάποιος το μέρος είναι κατα­ρα­μέ­νο… Ομως είναι έτσι; Το κοι­νό στοι­χείο σε όλα τα ατυ­χή­μα­τα ήταν ένα. Δεν πάρ­θη­καν τα σωστά μέτρα ασφα­λεί­ας. Για­τί τα μέτρα αυτά “κοστί­ζουν”. Το θέμα είναι να μειω­θεί το κόστος για να βγά­λου­με ακό­μα πιο πολ­λά κέρ­δη. Ετσι κατέ­λη­ξα στο προ­σχέ­διο που συλ­λο­γι­κά το συζη­τή­σα­με και φτιά­ξα­με. Δεν ήθε­λα καμία σύγκρου­ση τρέ­νων να απει­κο­νι­στεί. Φτιά­ξα­με 57 φιγού­ρες που μοιά­ζουν με πνεύ­μα­τα, που περι­μέ­νουν δικαιο­σύ­νη και ανά­με­σά τους ένα τρέ­νο να τρέ­χει προς το μέλ­λον αδια­φο­ρώ­ντας για τα πάντα εκτός από το κέρδος».

Η Εύα Βασ­δέ­κη προ­σθέ­τει: «Παρα­τη­ρώ­ντας στο τέλος την τοι­χο­γρα­φία, πρό­σε­ξα ότι τα πρό­σω­πα έχουν πάρει την έκφρα­ση της απο­ρί­ας, το “για­τί;” και την έκφρα­ση της θλί­ψης, τόσο νέοι και τόσο άδι­κα! Τα χρώ­μα­τα δεν είναι τυχαία. Το σκού­ρο γκρι σαν καμ­μέ­νη γη, το κόκ­κι­νο που συμ­βο­λί­ζει τη ζωντα­νή πλη­γή και το άσπρο, το χρώ­μα της αθω­ό­τη­τας και της αγνότητας».

Η Μαρία — Ελέ­νη Θαλασ­σι­νού λέει για τη συμ­με­το­χή της στην προ­σπά­θεια: «Η Τέχνη γεν­νή­θη­κε για να απο­τυ­πώ­νει τους αγώ­νες για τη ζωή, δεν έχει ανά­γκη το κέρ­δος, γίνε­ται ένα με τον πόνο, την οργή, την ανα­ζή­τη­ση, την αλλα­γή, τη δικαί­ω­ση. Δικαί­ω­ση για το έγκλη­μα στα Τέμπη. Γρο­θιά στο στο­μά­χι των ισχυρών».

Αντί­στοι­χα ο Στρά­τος Μπό­μπο­λος προ­σθέ­τει: «Χρέ­ος μας ως κοι­νω­νία είναι να δια­τη­ρή­σου­με ζωντα­νή τη μνή­μη τους με όποιο μέσο, τρό­πο ή κόστος χρειαστεί».

 

Πηγή: 902.gr

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο