Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέμπη: Συζητήθηκε η πρώτη αγωγή συγγενών θύματος — «Στην εμπορική αμαξοστοιχία υπήρχε εύφλεκτη ύλη»

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε ενώ­πιον του μονο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου η συζή­τη­ση της πρώ­της αγω­γής συγ­γε­νών θύμα­τος του πολύ­νε­κρου τρα­γι­κού σιδη­ρο­δρο­μι­κού δυστυ­χή­μα­τος στα Τέμπη.

Η προ­σφυ­γή αφο­ρά στην απώ­λεια της ζωής του ελεγ­κτή της επι­βα­τι­κής αμα­ξο­στοι­χί­ας, του οποί­ου οι συγ­γε­νείς έχουν στρα­φεί κατά του ΟΣΕ και της Hellinic Train διεκ­δι­κώ­ντας απο­ζη­μί­ω­ση που συνο­λι­κά φθά­νει το 1 εκα­τομ­μύ­ριο ευρώ για την βλά­βη και την οδύ­νη που υπέ­στη­σαν από τον χαμό του δικού τους ανθρώπου.

Η δια­δι­κα­σία ξεκί­νη­σε μετά από δια­κο­πή που είχε δοθεί την 1η Μαρ­τί­ου κατό­πιν αιτή­μα­τος των δικη­γό­ρων των δύο εται­ρειών οι οποί­οι επα­νήλ­θαν και σήμε­ρα στο αίτη­μα ανα­βο­λής της δίκης μέχρι την ολο­κλή­ρω­ση της ποι­νι­κής έρευ­νας για την τρα­γω­δία. Η θέση των ενα­γο­μέ­νων είναι πως δεν έχουν την υπαι­τιό­τη­τα που περι­γρά­φε­ται στην αγω­γή, καθώς το δυστύ­χη­μα αφο­ρά συνυ­παι­τιό­τη­τα του σταθ­μάρ­χη και δύο μηχανοδηγών.

Το δικα­στή­ριο δεν δέχθη­κε το αίτη­μα ανα­βο­λής και έτσι η συζή­τη­ση προ­χώ­ρη­σε με την κατά­θε­ση του πραγ­μα­το­γνώ­μο­να, από­φοι­τος Σχο­λής μηχα­νο­λό­γων Εργο­δη­γών, Επα­μει­νών­δα Μπού­ρα. Ο μάρ­τυ­ρας, που κατέ­θε­σε ως τεχνι­κός σύμ­βου­λος από την πλευ­ρά των ενα­γό­ντων, δήλω­σε στο δικα­στή­ριο πως τα λάθη του σταθ­μάρ­χη δεν θα είχαν αυτήν την κατά­λη­ξη αν «υπήρ­χε το σύστη­μα της σύμ­βα­σης 717». Κατά τον μάρ­τυ­ρα το δυστύ­χη­μα δεν θα γινό­ταν, καθώς «το σύστη­μα ανα­γνω­ρί­ζει τυχόν ανθρώ­πι­να λάθη».

Ανέ­φε­ρε επί­σης πως η έκρη­ξη μετά την μοι­ραία σύγκρου­ση των δύο τρέ­νων οφεί­λε­ται σε εκρη­κτι­κή ύλη, ενώ τόνι­σε πως από τις απο­μα­γνη­το­φω­νη­μέ­νες συνο­μι­λί­ες των οποί­ων έλα­βε γνώ­ση, προ­κύ­πτει ένα κενό 10 λεπτών και 30 δευ­τε­ρο­λέ­πτων σε χρό­νο που η επι­βα­τι­κή αμα­ξο­στοι­χία φεύ­γει από την Λάρι­σα. Τόνι­σε δε πως οι κανό­νες εφαρ­μό­στη­καν μέχρι την Λάρι­σα, «από εκεί και πέρα δεν εφαρ­μό­στη­κε τίποτα».

Σύμ­φω­να με τον μάρ­τυ­ρα, ο σταθ­μάρ­χης της Λάρι­σας «δεν ενερ­γο­ποί­η­σε την αυτό­μα­τη χάρα­ξη ως όφει­λε», ενώ η αμα­ξο­στοι­χία intercity 62 έφυ­γε από την Λάρι­σα «χωρίς να έχει λάβει αλλα­γή με τηλε­γρά­φη­μα, μπή­κε στην γραμ­μή καθό­δου. Χωρίς να εφαρ­μο­στεί ο γενι­κός κανο­νι­σμός. Ο μηχα­νο­δη­γός είναι υπο­χρε­ω­μέ­νος να ακι­νη­το­ποι­ή­σει την αμαξοστοιχία».

Κατό­πιν ερω­τή­σε­ων της προ­έ­δρου ο κ. Μπού­ρας είπε πως στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση ο σταθ­μάρ­χης Λάρι­σας «δεν ενερ­γο­ποί­η­σε την αυτό­μα­τη χάρα­ξη ως όφει­λε» και επε­σή­μα­νε ότι «πιστεύω ότι ο σταθ­μάρ­χης είχε ξεχά­σει να επα­να­φέ­ρει το κλει­δί στην κανο­νι­κή του θέση. Από ότι γνω­ρί­ζω είχε τοπο­θε­τη­θεί στη θέση αυτή πριν ένα μήνα».

Πρό­ε­δρος : Ξέρε­τε τι προ­κά­λε­σε έκρηξη;

Μάρ­τυ­ρας : Είμαι σίγου­ρος ότι στην εμπο­ρι­κή αμα­ξο­στοι­χία κάποια εύφλε­κτη ύλη υπήρ­ξε. Δεν γνω­ρί­ζω ποια. Πρέ­πει να συνε­χι­στούν οι ανα­λύ­σεις να δού­με το υλικό.

Πρό­ε­δρος : Ποιος όφει­λε να κάνει απο­κα­τά­στα­ση των βλα­βών που υπήρχαν;

Μάρ­τυ­ρας : Ο ΟΣΕ.

Πρό­ε­δρος : Όταν δεν υπάρ­χουν αυτο­μα­το­ποι­η­μέ­να συστή­μα­τα πως εφαρ­μό­ζε­ται η ασφάλεια;

Μάρ­τυ­ρας : Χειροκίνητα.

Ανα­φε­ρό­με­νος στο κενό που εμφα­νί­ζε­ται στις απο­μα­γνη­το­φω­νή­σεις, ο μάρ­τυ­ρας τόνι­σε: «Υπάρ­χει ένα κενό, από τη στιγ­μή που φεύ­γει το τρέ­νο (από Λάρι­σα) και παρα­βιά­ζει το φωτό­ση­μο. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι στις απο­μα­γνη­το­φω­νή­σεις. Από εκεί δεν υπάρ­χει καμία απο­μα­γνη­το­φώ­νη­ση. Δεν ξέρω εάν έχει γίνει (συνο­μι­λία). Δεν υπάρ­χει καμ­μία συνο­μι­λία εκεί. Δεν υπάρ­χει στις απο­μα­γνη­το­φω­νή­σεις που έλα­βα εγώ γνώση».

Απα­ντώ­ντας σε ρωτή­σεις των δικη­γό­ρων των ενα­γο­μέ­νων εται­ριών για το θέμα αυτό, ο πραγ­μα­το­γνώ­μο­νας είπε ότι δεν γνω­ρί­ζει εάν έγι­νε εξαρ­χής κατά­σχε­ση των συνο­μι­λιών. Πρό­σθε­σε δε πως «θα έπρε­πε να γίνει. Δεν ξέρω εάν έχει γίνει».

Το δικα­στή­ριο θα εκδώ­σει την από­φα­σή του, το επό­με­νο διάστημα.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο