Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέμπη: Συνεχίζει την έρευνα ο νέος εφέτης ανακριτής

Ο νέος εφέ­της ανα­κρι­τής ανα­λαμ­βά­νει, επί­ση­μα πλέ­ον, την έρευ­να για την υπό­θε­ση της τρα­γω­δί­ας στα Τέμπη, μετά και τη δια­δι­κα­σία του ορι­σμού του από την Ολο­μέ­λεια Εφε­τών που ολο­κλη­ρώ­θη­κε την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή στη Λάρισα.

Σημειώ­νε­ται, ότι το πεδίο της έρευ­νας ανα­βαθ­μί­ζε­ται καθη­με­ρι­νά, ξεφεύ­γει από τους χει­ρι­σμούς του σταθ­μάρ­χη και μετα­το­πί­ζε­ται και σε άλλα πρό­σω­πα, καθώς σύμ­φω­να με τα στοι­χεία, η υπό­θε­ση είναι πολυσύνθετη.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο εφέ­της ανα­κρι­τής έχει παρα­λά­βει το σύνο­λο της ογκω­δέ­στα­της δικο­γρα­φί­ας, ώστε να τη μελε­τή­σει σε βάθος, καθώς η υπό­θε­ση κρί­νε­ται πολύ­πλο­κη με πολ­λές παρα­μέ­τρους. Στό­χος της δια­δι­κα­σί­ας είναι οι δικα­στι­κές Αρχές να οδη­γη­θούν στα αίτια του δυστυ­χή­μα­τος και να κατα­λο­γι­στούν οι ευθύ­νες στο σύνο­λό τους .

Παράλ­λη­λα, ανα­μέ­νε­ται να περά­σουν από το γρα­φείο του ανα­κρι­τή, ξανά οι τρεις κατη­γο­ρού­με­νοι, δηλα­δή οι δύο σταθ­μάρ­χες και ο επι­θε­ω­ρη­τής, που εις βάρος τους υπάρ­χουν κατη­γο­ρί­ες για την εμπλο­κή τους στην υπό­θε­ση, ώστε ο ανα­κρι­τής να λάβει γνώ­ση όλων των πλη­ρο­φο­ριών που χρειά­ζε­ται και να κατα­νο­ή­σει τι ακρι­βώς συνέ­βη εκεί­νη την μοι­ραία βραδιά.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, πως και στους τρεις κατη­γο­ρού­με­νους ασκή­θη­κε δίω­ξη για τα ίδια, κακουρ­γη­μα­τι­κού και πλημ­με­λη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα, αδι­κή­μα­τα όπως του 59χρονου σταθ­μάρ­χη, που μετά την πολύ­ω­ρη απο­λο­γία του πριν μία εβδο­μά­δα, κρί­θη­κε προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νος στις φυλα­κές Λάρισας.

Αξί­ζει να σημειω­θεί πως το επό­με­νο διά­στη­μα, από την εξέ­λι­ξη της έρευ­νας, είναι πιθα­νό να ασκη­θούν διώ­ξεις και σε άλλα πρόσωπα.

Επί­σης ο εφέ­της ανα­κρι­τής, θα λάβει και τα στοι­χεία των δικα­στι­κών πραγ­μα­το­γνω­μό­νων που ορί­στη­καν από τον προϊ­στά­με­νο της Εισαγ­γε­λί­ας Λάρι­σας Από­στο­λο Τζα­μα­λή. Πρό­κει­ται για εξει­δι­κευ­μέ­νους επι­στή­μο­νες οι οποί­οι έχουν συντά­ξει το πόρι­σμα των ερευ­νών τους και περι­λαμ­βά­νει κρί­σι­μα στοι­χεία για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο