Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέμπη: Ταυτοποιήθηκε μια ακόμη σορός — Ανήκει σε Σύρο επιβάτη

Ταυ­το­ποι­ή­θη­κε το μεση­μέ­ρι ακό­μα μία σορός από το πολύ­νε­κρο δυστύ­χη­μα στα Τέμπη. Σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, ανή­κει σε Σύρο επι­βά­τη της μοι­ραί­ας αμαξοστοιχίας.

Η ταυ­το­ποί­η­ση έγι­νε από δείγ­μα DNA συγ­γε­νή του, καθώς και από προ­σω­πι­κό αντι­κεί­με­νό του.

Σημειώ­νε­ται, ότι οι ταυ­το­ποι­η­μέ­νες σοροί ανέρ­χο­νται πλέ­ον σε 56, ενώ υπάρ­χει μια αγνο­ού­με­νη φοι­τή­τρια που δεν έχει εντοπιστεί.

Σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία, ολο­κλη­ρώ­θη­κε η εργα­στη­ρια­κή εξέ­τα­ση των βιο­λο­γι­κών υλι­κών καθώς και η ανά­λυ­ση των εργα­στη­ρια­κών απο­τε­λε­σμά­των «και τα 108 ληφθέ­ντα δείγ­μα­τα σορών ή σωμα­τι­κών μελών αντι­στοι­χούν στους 56 νεκρούς, ενώ μόνο για μία περί­πτω­ση βιο­λο­γι­κού υλι­κού, που ελή­φθη από συγ­γε­νή αγνο­ού­με­νης, δεν προ­έ­κυ­ψε αντι­στοί­χι­ση καθώς δεν ανευ­ρέ­θη σχε­τι­κό δείγμα».

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο