Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέμπη: Φοιτητές ξαναγράφουν τα ονόματα των 57 νεκρών έξω από την Βουλή: «Το αίμα δεν σβήνεται ούτε ξεπλένεται. Ουρλιάζει για Δικαιοσύνη»

Τα ονό­μα­τα των 57 νεκρών του εγκλή­μα­τος των Τεμπών ξανα­γρά­φουν στο Σύνταγ­μα οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας. «Το αίμα δεν σβή­νε­ται ούτε ξεπλέ­νε­ται. Ουρ­λιά­ζει για Δικαιο­σύ­νη», έγρα­ψαν οι φοι­τη­τές μπρο­στά στο μνη­μείο του Άγνω­στου Στρατιώτη.

Τα ονό­μα­τα είχαν γρα­φθεί χθες κατά την διάρ­κεια της μεγα­λειώ­δους πορεί­ας, ενώ το βρά­δυ συνερ­γεία του δήμου Αθή­νας, σε μια απα­ρά­δε­κτη κίνη­ση προ­χώ­ρη­σαν στο σβή­σι­μό τους, προ­κα­λώ­ντας μεγά­λες αντιδράσεις.

Όσον αφο­ρά την ευθύ­νη για την απα­ρά­δε­κτη ενέρ­γεια ‑προ­σβο­λή στη μνή­μη των θυμά­των- που έχει προ­κα­λέ­σει τερά­στια οργή,ο Δ¨ημος ρίχνει την ευθύ­νη στο Φρου­ραρ­χείο της Βου­λής και αυτό στον Δήμο.

Η αντι­δή­μαρ­χος Αθη­ναί­ων έρι­ξε την ευθύ­νη στο φρου­ραρ­χείο της Βου­λής, λέγο­ντας ότι τα ονό­μα­τα σβή­στη­καν με εντο­λή του φρου­ράρ­χου. Απα­ντώ­ντας, πηγές από το φρου­ραρ­χείο ανέ­φε­ραν πως πράγ­μα­τι ο αξιω­μα­τι­κός υπη­ρε­σί­ας ενη­μέ­ρω­σε το συνερ­γείο καθα­ρι­σμού του δήμου, επι­ση­μαί­νο­ντας, ωστό­σο, ότι «η τελι­κή από­φα­ση για τους χώρους εκτός Βου­λής δεν είναι ευθύ­νη του φρουραρχείου».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο