Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέρας…

Η είδη­ση πραγ­μα­τι­κά σοκά­ρει. Μια σωμα­τι­κά υγι­ής 28χρονη από την Ολλαν­δία απο­φά­σι­σε να υπο­βλη­θεί σε ευθα­να­σία εξαι­τί­ας ψυχο­λο­γι­κών προ­βλη­μά­των που αντι­με­τω­πί­ζει. Η 28χρονη κάνει χρή­ση της νομο­θε­σί­ας για την «υπο­βοη­θού­με­νη αυτο­κτο­νία» που ισχύ­ει στη χώρα από το 2001 και σε ανάρ­τη­σή της περι­γρά­φει με λεπτο­μέ­ρεια τη δια­δι­κα­σία που θα ακο­λου­θη­θεί, παρου­σία για­τρού στο σπί­τι της.

Το 2022, κατα­γρά­φη­καν 8.720 θάνα­τοι με υπο­βοη­θού­με­νη αυτο­κτο­νία στην Ολλαν­δία, το 5% των συνο­λι­κών θανά­των στη χώρα. Είναι φανε­ρό δηλα­δή ότι το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο λει­τουρ­γεί παρα­κι­νη­τι­κά σε ανθρώ­πους να ξεμπερ­δεύ­ουν μια ώρα αρχύ­τε­ρα από τα προ­βλή­μα­τά τους, τα οποία μπο­ρεί να είναι δια­χει­ρί­σι­μα ή και θεραπεύσιμα.

Το βάρ­βα­ρο αυτό μέτρο δια­φή­μι­σαν με το προ­σω­πι­κό τους παρά­δειγ­μα ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός της Ολλαν­δί­ας και η σύζυ­γός του, που τον περα­σμέ­νο Φλε­βά­ρη έκα­ναν χρή­ση του νόμου. Η «αυτο­διά­θε­ση» και ο «ατο­μι­κός δικαιω­μα­τι­σμός» στις πιο αντι­δρα­στι­κές εκδο­χές τους, με «σπόν­σο­ρα» το ίδιο το κρά­τος, την ώρα που σε όλον τον καπι­τα­λι­στι­κό κόσμο υπο­βαθ­μί­ζε­ται ραγδαία η ανα­γκαία κρα­τι­κή φρο­ντί­δα σε ασθε­νείς, η παρο­χή θερα­πεί­ας, ακό­μα και η στή­ρι­ξη στην αρρώ­στια και στον πόνο.

Τι θα συμ­βεί αν ένας έφη­βος επι­λέ­ξει την «υπο­βοη­θού­με­νη αυτο­κτο­νία» επει­δή δυσκο­λεύ­ε­ται να δια­χει­ρι­στεί τις φυσιο­λο­γι­κές συγκρού­σεις της ηλι­κί­ας του; Τι θα συμ­βεί αν ένας άρρω­στος χάσει για μια στιγ­μή το κου­ρά­γιο του, ενώ η ασθέ­νειά του μπο­ρεί να θερα­πευ­τεί; Το απάν­θρω­πο καπι­τα­λι­στι­κό τέρας τα γυρί­ζει όλα ανά­πο­δα: Το ίδιο κρά­τος που ισο­πε­δώ­νει το δικαί­ω­μα στην δωρε­άν Υγεία, σε αξιο­πρε­πείς μισθούς, στον ελεύ­θε­ρο και ποιο­τι­κό χρό­νο, δεν έχει κανέ­να πρό­βλη­μα να ανα­γνω­ρί­σει το «δικαί­ω­μα» στην αυτο­κτο­νία με κρα­τι­κή βοήθεια!

Πηγή: 902.gr

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο