Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέσσερα βιβλία για το καλοκαίρι

Τέσ­σε­ρα βιβλία από τις εκδό­σεις Ατέ­χνως για το καλοκαίρι:

banner aggoules

Φώτης Αγγουλές, προλετάριος ποιητής, πιστός στην ιδεολογία και στην τάξη του

Με τη χρή­ση τεκ­μη­ρί­ων και μαρ­τυ­ριών σκια­γρα­φεί­ται η προ­σω­πι­κό­τη­τα του Φώτη Αγγου­λές. Είναι ταυ­τό­χρο­να μια προ­σπά­θεια να ιδω­θεί το έργο του υπό το πρί­σμα των ιστο­ρι­κών συν­θη­κών της επο­χής του και της ηρω­ι­κής πορεία του λαϊ­κού κινή­μα­τος, καθο­ρι­στι­κοί παρά­γο­ντες για τη δια­μόρ­φω­ση της ιδε­ο­λο­γί­ας του και της ποί­η­σής του

BANNER panosΠάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί

Για­τί το ερώ­τη­μα έρχε­ται και επα­νέρ­χε­ται στο στό­μα του Έλλη­να μετανάστη;

Μια εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νη και ανα­λυ­τι­κή περι­γρα­φή των Σου­η­δών από έναν Έλλη­να που έζη­σε και χρό­νια μαζί τους και τους επι­σκέ­πτε­ται τακτικά.

 

 

banner skliros aprilisΣκληρός Απρίλης, του 2020 μ.Χ.

Διη­γή­μα­τα και ποι­ή­μα­τα από τις ημέ­ρες του εγκλει­σμού λόγω κορω­νοϊ­ού. Σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο οι συγ­γρα­φείς και οι ποι­η­τές μας έγρα­ψαν, κατέ­γρα­ψαν και περιέ­γρα­ψαν τις ημέ­ρες της καρα­ντί­νας λόγω κορω­νοϊ­ού. Η συλ­λο­γή απει­κο­νί­ζει όσα βιώ­σα­με, νιώ­σα­με, και σκε­φτή­κα­με όλοι μας.

 

aginota bannerΤ’ αγίνωτα)

Τ’ αγί­νω­τα και γινω­μέ­να από την εμπει­ρία, τα βιώ­μα­τα και τα δρώ­με­να της επο­χή.  Ο ποι­η­τι­κός αυτός μόχθος κατα­γραμ­μέ­νος στις σελί­δες της έκδο­σης, ανα­δει­κνύ­ει τη Γεωρ­γία Καλα­μπο­κά σε μιαν αξιό­λο­γη και πολύ πρω­τό­τυ­πη ποι­ή­τρια για τα δρώ­με­να της εποχής.

 

Μπορείτε να τα βρείτε:

Κεντρι­κή διά­θε­ση: Τσι­γα­ρί­δας ΑΕ — 210.2717521

Επί­σης:

Αθή­να: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ — Ε.ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Χαρι­λά­ου Τρι­κού­πη 11 Α

Αθή­να: Εναλ­λα­κτι­κό Βιβλιο­πω­λείο — Θεμι­στο­κλέ­ους 37 — 210 380 2644

Θεσ­σα­λο­νί­κη: Ακυ­βέρ­νη­τες Πολι­τεί­ες — Αλ. Σβώ­λου 28 — 2310 273207

Κεντρι­κή διά­θε­ση για την Κύπρο: Βιβλιο­πω­λείο Περι­διά­βα­ση  (Τηλ:24 645646, 99545635)

Μπο­ρεί­τε επί­σης να αγο­ρά­σε­τε και να δια­βά­σε­τε τα βιβλία ψηφια­κά ΕΔΩ (σε χαμη­λό­τε­ρες τιμές)

Μπο­ρεί­τε να το παραγ­γεί­λε­τε και να μερι­μνή­σου­με να το παρα­λά­βε­τε στο χώρο που θα μας υπο­δεί­ξε­τε, χωρίς επιβάρυνση
Παραγ­γε­λί­ες: [email protected]
📱 6979795057

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο