Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέσσερα τα θύματα της επίθεσης στη Βιέννη — Το προφίλ του δράστη

Το τέταρ­το πρό­σω­πο που έχα­σε τηγ ζωή του στη χθε­σι­νή επί­θε­ση στη Βιέν­νη είναι γυναί­κα, μετέ­δω­σε το δίκτυο ORF TV, αυξά­νο­ντας τον απο­λο­γι­σμό των νεκρών σε τέσ­σε­ρις πολί­τες, δύο άνδρες και δύο γυναί­κες, επι­πλέ­ον ενός δρά­στη, ο οποί­ος έπε­σε νεκρός από τα πυρά αστυ­νο­μι­κών. Νεκρός είναι και ο δρά­στης της επίθεσης

Το προφίλ του δράστη

Σύμ­φω­να με συντά­κτη της αυστρια­κής εφη­με­ρί­δας Falter, Φλό­ριαν Κλενκ, ο δρά­στης που έπε­σε νεκρός ήταν 20 ετών, γεν­νη­μέ­νος και μεγα­λω­μέ­νος στη Βιέννη.

Ο Κουρ­τίν Σ., όπως φέρε­ται να ονο­μά­ζε­ται, είχε αλβα­νι­κές ρίζες αλλά οι γονείς του κατά­γο­νταν από τη Βόρεια Μακε­δο­νία, ανα­φέ­ρει στο Twitter η ίδια πηγή, χωρίς ωστό­σο να ανα­φέ­ρει λεπτο­μέ­ρειες για την πηγή αυτών των πληροφοριών.

Η αστυ­νο­μία δεν πίστευε ότι ήταν ικα­νός να σχε­διά­σει μια επί­θε­ση στη Βιέν­νη, πρό­σθε­σε ο Κλενκ.

Ο δρά­στης ήταν γνω­στός στις εγχώ­ριες υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών καθώς ανή­κε σε ομά­δα 90 ισλα­μι­στών που επι­θυ­μού­σαν να ταξι­δέ­ψουν στη Συρία, σύμ­φω­να με την ίδια πηγή.

Τα νεότερα στοιχεία

Η χθε­σι­νο­βρα­δι­νή τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση στο κέντρο της Βιέν­νης δια­πρά­χθη­κε από του­λά­χι­στον έναν «ισλα­μι­στή», ο οποί­ος έπε­σε νεκρός από πυρά της αστυ­νο­μί­ας κατά την ανταλ­λα­γή πυρο­βο­λι­σμών και «συνι­στά προ­σπά­θεια απο­δυ­νά­μω­σης της δημο­κρα­τι­κής μας κοι­νω­νί­ας, κάτι που δεν πρό­κει­ται να απο­δε­χθού­με επ’ ουδε­νί», δήλω­σε ο Αυστρια­κός υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Καρλ Νέχα­μερ, παρου­σιά­ζο­ντας σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου στις 06:00 (στις 07:00 ώρα Ελλά­δας) τα νεό­τε­ρα στοι­χεία της έρευ­νας που διενεργείται.

Ο δρά­στης, «συμπα­θών» του Ισλα­μι­κού Κρά­τους, φόρα­γε ζώνη που έμοια­ζε να περιέ­χει εκρη­κτι­κά, η οποία όμως απο­δεί­χθη­κε πως ήταν ομοί­ω­μα, και ήταν εφο­δια­σμέ­νος με αυτό­μα­το του­φέ­κι, ενώ ερευ­νά­ται το περι­βάλ­λον του, αλλά δεν είναι δυνα­τό να δοθούν περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες, για να μην παρα­κω­λυ­θεί της αστυνομίας.

Δεν μπο­ρεί να απο­κλει­στεί ότι υπήρ­χαν και άλλοι δρά­στες, είπε ο υπουρ­γός, ενώ στην ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα της αστυ­νο­μί­ας έχουν μετα­φορ­τω­θεί από αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες πάνω από 20.000 βίντεο, τα οποία σχε­τί­ζο­νται με την επί­θε­ση, το 20% των οποί­ων έχει αξιο­λο­γη­θεί ανέ­φε­ρε ο υπουρ­γός Εσωτερικών.

Ο δρά­στης «εξου­δε­τε­ρώ­θη­κε» στις 20:09 τοπι­κή ώρα (21:09 ώρα Ελλά­δας) δήλω­σε ο πρό­ε­δρος της αστυ­νο­μί­ας της Βιέν­νης Γκέρ­χαρντ Πιουρ­στλ, στην κοι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου το πρωί, ενώ, σύμ­φω­να με τον γενι­κό διευ­θυ­ντή δημό­σιας ασφά­λειας, Φραντς Ρουφ, οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις άνοι­ξαν χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μικρή ποσό­τη­τα εκρη­κτι­κής ύλης το δια­μέ­ρι­σμα του δράστη.

Οι έρευ­νες βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη για να προσ­διο­ρι­στεί εάν υπάρ­χουν περισ­σό­τε­ροι δρά­στες, είπε ο υπουρ­γός. Πολ­λά θύμα­τα εξα­κο­λου­θούν να βρί­σκο­νται στο νοσο­κο­μείο ή είναι σε κατά­στα­ση σοκ, δήλω­σε ο Πιουρστλ.

«Εάν έχε­τε τη δυνα­τό­τη­τα, μεί­νε­τε σπί­τι — στην περί­πτω­ση που δεν χρειά­ζε­ται να φύγε­τε από το σπί­τι για επαγ­γελ­μα­τι­κούς λόγους», υπάρ­χει επί του παρό­ντος αυξη­μέ­νη παρα­κο­λού­θη­ση του δημό­σιου χώρου, ανέ­φε­ρε ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών και κάλε­σε τους ανθρώ­πους να απο­φύ­γουν σήμε­ρα το κέντρο της Βιέν­νης, ενώ δεν θα είναι υπο­χρε­ω­τι­κή η προ­σέ­λευ­ση των παι­διών στα σχολεία.

Τη στιγ­μή της επί­θε­σης, οι δρό­μοι στο κέντρο της Βιέν­νης ήταν γεμά­τοι κόσμο που, λόγω και της σχε­τι­κά υψη­λής θερ­μο­κρα­σί­ας για την επο­χή, ήθε­λε να βγει την παρα­μο­νή πριν από το δεύ­τε­ρο lockdown που τέθη­κε σε ισχύ τα μεσά­νυ­χτα στην Αυστρία για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού, ενώ, σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία, η επί­θε­ση δια­πρά­χθη­κε αρχι­κά σε έξι σημεία σε άμε­ση γειτ­νί­α­ση με την οδό στην οποία βρί­σκε­ται η Εβραϊ­κή Συνα­γω­γή της Βιέννης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο