Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέσσερις δοκιμές εμβολίων αντι-Covid για το 2020 στην Κούβα

Η κρατική εταιρεία βιοτεχνολογίας BioCubaFarma στοχεύει στον εμβολιασμό όλου του πληθυσμού κατά του Covid-19 έως το 2021.

Η BioCubaFarma (εδρεύ­ει στην Αβά­να), ανα­κοί­νω­σε την Κυρια­κή ότι υπάρ­χουν ήδη τέσ­σε­ρα εμβό­λια κατά του Covid-19 που θα συμ­με­τά­σχουν σε κλι­νι­κές δοκι­μές πριν από το τέλος του τρέ­χο­ντος έτους.

Gracias Cuba por salvar vidas

Η ανα­κοί­νω­ση έγι­νε από τον πρό­ε­δρο της Eduardo Martínez, ακρι­βώς την ημέ­ρα κατά την οποία πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε ότι το Κέντρο Γενε­τι­κής Μηχα­νι­κής και Βιο­τε­χνο­λο­γί­ας (Centro de Ingeniería Genética y BiotecnologíaCIGB) παρέ­δω­σε τον τεχνι­κό φάκε­λο του πρώ­του υπο­ψη­φί­ου εμβο­λί­ου κατά του Covid-19 στο Κέντρο Κρα­τι­κού Ελέγ­χου Φαρ­μά­κων, Εξο­πλι­σμού & Ιατρι­κών Συσκευών (Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos — Cecmed).

Είναι το τρί­το από τα υπο­ψή­φια εμβό­λια της Κού­βας (αν και τα προη­γού­με­να, τα Soberana 01–02, παρή­χθη­σαν από το ινστι­τού­το εμβο­λί­ων (Instituto Finlay de Vacunas ‑IFV), στην Αβάνα.
Η παρά­δο­ση του αρχεί­ου με τα απο­τε­λέ­σμα­τα της προ­κλι­νι­κής φάσης είναι απα­ραί­τη­τη για το αίτη­μα έγκρι­σης κλι­νι­κών δοκι­μών σε ανθρώ­πους, σύμ­φω­να με πηγές της BioCubaFarma.

biocubafarma

Επί­σης προ­έ­κυ­ψε ότι τα προ­κα­ταρ­κτι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα του πρώ­του υπο­ψή­φιου κου­βα­νι­κού εμβο­λί­ου κατά του Covid-19, Sovereign 01, είναι «ενθαρ­ρυ­ντι­κά» επει­δή «δεν παρα­τη­ρή­θη­καν ανε­πι­θύ­μη­τες ενέρ­γειες ή σοβα­ρές επιπτώσεις».
Ωστό­σο, η γενι­κή συμπε­ρι­φο­ρά της ανά­λυ­σης και η επε­ξερ­γα­σία των δειγ­μά­των δεν έχει ακό­μη αξιο­λο­γη­θεί για να δού­με ένα ανα­με­νό­με­νο απο­τέ­λε­σμα, σχε­τι­κά με ποιο ήταν το επί­πε­δο παρα­γω­γής αντισωμάτων.

ℹ️  Ο Διευ­θυ­ντής Έρευ­νας του IFV, Dagmar García Rivera, επι­βε­βαί­ω­σε σε μια ανάρ­τη­ση στο Twitter ότι η φάση Ι των κλι­νι­κών δοκι­μών του Soberana 02, το μονα­δι­κό συζυ­γές σχέ­διο εμβο­λί­ου κατά αυτής της παν­δη­μί­ας, ξεκι­νά τη Δευ­τέ­ρα μετά την έγκρι­ση του Cecmed την προη­γού­με­νη εβδομάδα.
ℹ️  Από την πλευ­ρά του, ο Eduardo Martínez Díaz είπε ότι η στρα­τη­γι­κή των εθνι­κών εμβο­λί­ων κατά του Covid-19 «πηγαί­νει καλά» και υπο­σχέ­θη­κε ότι το 2021 ο κου­βα­νι­κός πλη­θυ­σμός «θα ανο­σο­ποι­η­θεί ένα­ντι αυτού του ιού».

«Οι Κου­βα­νοί μπο­ρούν να εμπι­στεύ­ο­νται τους επι­στή­μο­νες που έχουν δεσμευ­τεί για την πατρί­δα», συμπλή­ρω­σε.

🇨🇺  🇨🇺

Οι προ­σπά­θειες της χώρας της Καραϊ­βι­κής είναι τερά­στιες εάν ληφθεί υπό­ψη ο (μικρός) όγκος του ΑΕγχΠ της χώρας σε συν­δυα­σμό με την  αυξα­νό­με­νη εχθρό­τη­τα (εμπάρ­γκο και συνε­χή μέτρα εκφο­βι­σμού) της κυβέρ­νη­σης των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών ενα­ντί­ον της Αβά­νας, αυξη­μέ­νες ακό­μη και εν μέσω της παν­δη­μί­ας Covid-19.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο