Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τίμησαν τη μνήμη του «Έλληνα Βιετκόνγκ» Κώστα Σαραντίδη

Μια ξεχω­ρι­στή εκδή­λω­ση στη μνή­μη του Κώστα Σαρα­ντί­δη / Βιέτ Κώστας που πριν από έναν χρό­νο έφυ­γε από τη ζωή, διορ­γά­νω­σε η εται­ρία παρα­γω­γής «New Star» υπό την αιγί­δα της πρε­σβεί­ας του Βιετ­νάμ στην Ελλά­δα. Στο πλαί­σιο της εκδή­λω­σης προ­βλή­θη­κε και η ται­νία του Γιάν­νη Τρι­τσι­μπί­δα, «Βιέτ Κώστας. Υπη­κο­ό­της: Ακα­θό­ρι­στος».

O K. Σαρα­ντί­δης βρέ­θη­κε στη Σαϊ­γκόν με τη Λεγε­ώ­να των Ξένων σε ηλι­κία 18 ετών, το 1946, αλλά αυτο­μό­λη­σε για να πολε­μή­σει για 19 χρό­νια στο πλευ­ρό του βιετ­να­μέ­ζι­κου εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού κινή­μα­τος. «Δεν μετά­νιω­σα ποτέ για τίπο­τα. Θεώ­ρη­σα ότι σαν Έλλη­νας έκα­να το καθή­κον μου. Αυτό που δεν μπό­ρε­σα να κάνω για τη δική μου χώρα, το έκα­να για μια άλλη που την ένιω­σα πατρί­δα μου», έχει πει.

Ο σύντρο­φος Κώστας Σαρα­ντί­δης «έζη­σε σε και­ρούς ταρα­χώ­δεις. Γνώ­ρι­σε και βίω­σε στο πετσί του το τι σημαί­νει ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος, ξενι­κή κατο­χή, αδυ­σώ­πη­τη εκμε­τάλ­λευ­ση και αδι­κία και την ίδια ώρα μπό­ρε­σε παλι­κα­ρί­σια» και απο­τε­λεί «ένα σύμ­βο­λο της λαϊ­κής πάλης ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό, για την κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρω­πο, για το σοσια­λι­σμό-κομ­μου­νι­σμό. Αυτόν τον άνθρω­πο και αγω­νι­στή, το ηρω­ι­κό παρά­δειγ­μα γνή­σιας προ­λε­τα­ρια­κής, διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης τιμά το ΚΚΕ και θεω­ρεί πως τα νιά­τα της χώρας μπο­ρούν να διδα­χτούν πολ­λά», σημεί­ω­σε στον χαι­ρε­τι­σμό του ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ο Κ. Σαρα­ντί­δης «ξεχώ­ρι­σε ως σύμ­βο­λο διε­θνι­στι­κής προ­σφο­ράς για­τί έγι­νε ένα με το λαϊ­κό κίνη­μα της χώρας» και πήρε ξεκά­θα­ρη θέση «στο πλευ­ρό του βιετ­να­μέ­ζι­κου απε­λευ­θε­ρω­τι­κού κινή­μα­τος, κόντρα στον γαλ­λι­κό ιμπε­ρια­λι­σμό»«Με την επι­στρο­φή του στην Ελλά­δα στα 1965, ο σ. Κώστας, όταν εργά­στη­κε στην ΠΕΣΙΝΕ, συνέ­βα­λε στη δημιουρ­γία της πρώ­της Οργά­νω­σης του ΚΚΕ στο γαλ­λι­κό μονο­πώ­λιο, όμως η σκέ­ψη του δεν απο­μα­κρυ­νό­ταν και από το λαό του Βιετ­νάμ» πρό­σθε­σε.

Ο Πρέ­σβης του Βιετ­νάμ, Le Hong Truong, ανα­φέρ­θη­κε στην αγά­πη του Κ. Σαρα­ντί­δη για το Βιετ­νάμ, ως τη δεύ­τε­ρη πατρί­δα του και τους στε­νούς δεσμούς του με τον βιετ­να­μέ­ζι­κο λαό που τον τιμά σαν ήρωα.

Όπως αγω­νί­στη­κε για την δίκαιη υπό­θε­ση του βιετ­να­μέ­ζι­κου λαού, ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό, για την υπε­ρά­σπι­ση του εκμε­ταλ­λευό­με­νου, στην ίδια κατεύ­θυν­ση ο Κ. Σαρα­ντί­δης είχε βαθιά φιλία και αλλη­λεγ­γύη με τον κου­βα­νέ­ζι­κο λαό και την επα­νά­στα­σή του, τόνι­σε ο Aramis Fuente Hernandez, Πρέ­σβης της Κού­βας. Εξάλ­λου υπήρ­ξε επί­τι­μος πρό­ε­δρος – μαζί με τον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη – της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής για την απο­νο­μή Νόμπελ Ειρή­νης στους Κου­βα­νούς Διε­θνι­στές Γιατρούς .

Από τη «New Star» την εκδή­λω­ση παρου­σί­α­σε ο καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής, Βελισ­σά­ριος Κοσ­συ­βά­κης, ο οποί­ος παρέ­δω­σε στον Γ. Μαρί­νο, εκ μέρους Επι­τρο­πής για το Νόμπελ της Ειρή­νης στους Κου­βα­νούς Για­τρούς, την πρώ­τη αφί­σα που τυπώ­θη­κε ποτέ με το πρό­σω­πο του Τσε Γκε­βά­ρα, πριν πεθά­νει. Η φωτο­γρα­φία είναι τρα­βηγ­μέ­νη από ομι­λία του Τσε όπου είπε τη χαρα­κτη­ρι­στι­κή φρά­ση «Χρεια­ζό­μα­στε ένα, δυο τρια, χιλιά­δες Βιετ­νάμ».

Σε κλί­μα ιδιαί­τε­ρης συγκί­νη­σης στο βήμα ανέ­βη­καν οι τρεις κόρες του Κ. Σαρα­ντί­δη, Αντω­νία, Φωτει­νή και Ελευ­θε­ρία. Η Φ. Σαρα­ντί­δη μοι­ρά­στη­κε με τους παρευ­ρι­σκό­με­νους, πτυ­χές της προ­σω­πι­κό­τη­τας του πατέ­ρα της, την αγά­πη του για το βιετ­να­μέ­ζι­κο λαό, την καθη­με­ρι­νή του ανα­φο­ρά στο ΚΚΕ. Παρού­σα και η αγα­πη­μέ­νη γυναί­κα του, Αννα Σαραντίδη.

Τη ζωή του Κ. Σαρα­ντί­δη έχει κατα­γρά­ψει σε ένα εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρον ντο­κι­μα­ντέρ, ο σκη­νο­θέ­της και παρα­γω­γός, Γιάν­νης Τρι­τσι­μπί­δας. «Ο Έλλη­νας αντάρ­της του Βιετ­νάμ: Αυτο­μό­λη­σε στο Λαϊ­κό Στρα­τό και πολέ­μη­σε 12 χρό­νια μέσα στη ζού­γκλα, ο Κώστας Σαρα­ντί­δης, εθνι­κός ήρω­ας του Βιετ­νάμ…», ανα­φέ­ρε­ται στην περι­γρα­φή της ταινίας.

Στην εκδή­λω­ση παρα­βρέ­θη­καν επί­σης οι πρέ­σβεις της Ινδο­νη­σί­ας, των Φιλιπ­πί­νων και της Ταϊλάνδης.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο