Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τίμησαν τον Άρη Βελουχιώτη: Στεφάνια από τον Δ. Κουτσούμπα και τους γραμματείς των Κομμάτων Ισπανίας, Μεξικού, Τουρκίας

Στε­φά­νια στο άγαλ­μα του Άρη Βελου­χιώ­τη στο κέντρο της Λαμί­ας κατέ­θε­σε πριν λίγο ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κου­τσού­μπας μαζί με τους Άστορ Γκαρ­σία, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, Πάβελ Μπλάν­κο Καμπρέ­ρα, Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚ Μεξι­κού και Κεμάλ Οκου­γιάν, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Τουρ­κί­ας, που επι­σκέ­φτη­καν τη χώρα μας στο πλαί­σιο της 31ης Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής κατα­σκή­νω­σης της ΚΝΕ στις Νηές Μαγνησίας.

Στη λιτή αλλά συγκι­νη­τι­κή εκδή­λω­ση σύντο­μο χαι­ρε­τι­σμό απηύ­θυ­νε ο Δ. Αλε­ξό­που­λος μέλος του ΤΓ Φθιώ­τι­δας του ΚΚΕ.

Η Γραμ­μα­τέ­ας της Οργά­νω­σης Αντριά­να Μπα­φού­τσου πρό­σφε­ρε στον καθέ­να, εκ μέρους της ΚΟ, δώρα ενθύ­μια της επί­σκε­ψής τους, την μπρο­σού­ρα για την 13η μεραρ­χία του ΕΛΑΣ, μια μπλού­ζα με τις μορ­φές του καπε­τάν Ανά­πο­δου και του καπε­τάν Δια­μα­ντή, ένα CD με ανέκ­δο­τα τρα­γού­δια της Ρού­με­λης και της Εύβοιας, αφιε­ρω­μέ­νο στα 70 χρό­νια του ΔΣΕ κι ένα κου­τί παρα­δο­σια­κά γλυ­κά της περιοχής.

Στην αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ συμ­με­τεί­χαν ακό­μη ο Γ. Μαρί­νος και ο Κ. Παρα­σκευάς μέλη του ΠΓ και ο Κ. Παπα­δά­κης μέλος της ΚΕ και ευρωβουλευτής.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο