Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τίμησαν τον ήρωα της Κύπρου, λοχία Κώστα Δρόσο

Για την ηρω­ι­κή του δρά­ση κατά την τούρ­κι­κη εισβο­λή στην Κύπρο το καλο­καί­ρι του 1974, όπου υπη­ρε­τού­σε τη στρα­τιω­τι­κή του θητεία ως έφε­δρος λοχί­ας και πήρε μέρος στις μάχες ως αρχη­γός πλη­ρώ­μα­τος άρμα­τος μάχης, τιμή­θη­κε και βρα­βεύ­θη­κε ο Κώστας Δρό­σος, στέ­λε­χος του ΚΚΕ, από τον Σύλ­λο­γο των «εν Αθή­ναις Αρτο­τι­νών». Η εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Κυρια­κή 27 Αυγού­στου στην Αρτο­τί­να Φωκίδας.

Στην εκδή­λω­ση, παρευ­ρέ­θη­καν και τίμη­σαν τον Κ. Δρό­σο αντι­προ­σω­πεία της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Φωκί­δας του ΚΚΕ, καθώς και δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» των Δήμων Δωρί­δας και Δελ­φών.

Κατά την ομι­λία του, ο Κ. Δρό­σος τόνι­σε πως 43 χρό­νια μετά ο κυπρια­κός λαός βιώ­νει ακό­μη τις συνέ­πειες της εισβο­λής. Στη φλε­γό­με­νη ευρύ­τε­ρη περιο­χή έχουν συγκε­ντρω­θεί τερά­στιες στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις των ιμπε­ρια­λι­στι­κών χωρών ΕΕ — ΗΠΑ — Ρωσί­ας — Κίνας που αντα­γω­νί­ζο­νται μετα­ξύ τους στην υπε­ρά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων των πολυ­ε­θνι­κών τους. Τα παζά­ρια που γίνο­νται σήμε­ρα για την πολυ­πό­θη­τη λύση του Κυπρια­κού δεν προ­οιω­νί­ζουν τίπο­τε το θετι­κό για τον κυπρια­κό και τον ελλη­νι­κό λαό».

Τέλος κάλε­σε τον κόσμο, ειδι­κό­τε­ρα τους νέους που βρί­σκο­νταν στην πλα­τεία του χωριού, να μην μένουν αδιά­φο­ροι παρα­κο­λου­θώ­ντας απα­θείς τις εξελίξεις…

Πηγή: 902.gr

Η επι­στρο­φή των 17, ο ήρω­ας της Κύπρου που τους περί­με­νε και οι υμνη­τές της χούντας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο