Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τίμησαν τον Λένιν στην Κόκκινη Πλατεία (ΦΩΤΟ)

Εκα­το­ντά­δες κομ­μου­νι­στές, εργα­ζό­με­νοι, νέοι και νέες αψή­φι­σαν τις πολι­κές θερ­μο­κρα­σί­ες και βρέ­θη­καν σήμε­ρα στην Κόκ­κι­νη Πλα­τεία της Μόσχας για να τιμή­σουν τον Β.Ι. Λένιν στην 98η επέ­τειο από το θάνα­τό του.

Στην εκδή­λω­ση πήραν μέρος, μετα­ξύ άλλων, εκπρό­σω­ποι του ΚΚ της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ), της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας «Λένιν», του Κινή­μα­τος «Παι­διά του Πολέ­μου», η Ένω­ση Σοβιε­τι­κών Αξιω­μα­τι­κών, η Παν­ρω­σι­κή Ένω­ση Γυναι­κών, κ.α.

Στε­φά­νια και λου­λού­δια κατα­τέ­θη­καν στο Μαυ­σω­λείο του Λένιν, καθώς και στους τάφους σημα­ντι­κών μπολ­σε­βί­κων ηγε­τών στο Τεί­χος της Νεκρό­πο­λης του Κρεμλίνου.

Παρό­μοιες εκδη­λώ­σεις οργα­νώ­θη­καν από κομ­μου­νι­στές και άλλες πόλεις σε όλη την ρωσι­κή επικράτεια.

Πηγή: idcommunism.com

Ο Λένιν δεν πέθα­νε ποτέ

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο