Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε σαν σήμερα 18 Μαρτίου στον τόπο μας και στον κόσμο;

Σαν σήμερα  🤔 18η Μαρτίου
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

1662 Κυκλο­φο­ρούν στο Παρί­σι οι πρώ­τες άμα­ξες — λεω­φο­ρεία, με θέσεις για οκτώ καθι­στούς επιβάτες.

1844 Γεν­νιέ­ται ο Νικο­λάι Ρίμ­σκι-Κόρ­σα­κοφ, Ρώσος συνθέτης

1844 Στον από­η­χο της Επα­νά­στα­σης της 3ης του Σεπτέμ­βρη του 1843 (κύριο αίτη­μα της οποί­ας ήταν η κατάρ­γη­ση της από­λυ­της μοναρ­χί­ας και η ψήφι­ση Συντάγ­μα­τος) ο Όθω­νας ορκί­ζε­ται ενώ­πιον της Γ’ Εθνο­συ­νέ­λευ­σης ως Συνταγ­μα­τι­κός Βασι­λεύς. Στην ίδια συνε­δρί­α­ση, η Εθνο­συ­νέ­λευ­ση ψηφί­ζει εκλο­γι­κό νόμο, με τον οποίο καθιε­ρω­νό­ταν το δικαί­ω­μα του εκλέ­γειν και εκλέ­γε­σθαι για τους άνδρες που διέ­θε­ταν κινη­τή ή ακί­νη­τη περιουσία.

1844 Γεν­νή­θη­κε ο ποι­η­τής Μικέ­λης Άμβλιχος

mikelis amvlixos

1848 Αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κή επα­νά­στα­ση στα Γερ­μα­νι­κά κρά­τη. Ο λαός του Βερο­λί­νου ξεση­κώ­νε­ται και στή­νει οδο­φράγ­μα­τα, όπου διε­ξά­γο­νται σφο­δρές μάχες με τον στρα­τό. Εκα­το­ντά­δες ήταν οι νεκροί. Στην επα­νά­στα­ση αυτή, που ξέσπα­σε σχε­δόν ταυ­τό­χρο­να σε μια σει­ρά χώρες (Γερ­μα­νία, Ιτα­λία, Γαλ­λία, Ουγ­γα­ρία, κ.α.) η εργα­τι­κή τάξη πήρε δρα­στή­ριο μέρος με τα δικά της αιτή­μα­τα. Στην επα­νά­στα­ση του 1948 ‑1949 στη Γερ­μα­νία μετεί­χαν ενερ­γά τόσο ο Καρλ Μαρξ, όσο και ο Φρί­ντριχ Ένκελς.

1858 Γεν­νή­θη­κε ο Ρού­ντολφ Ντί­ζελ, γερ­μα­νός εφευ­ρέ­της της μηχα­νής συμπιε­σμέ­νης ανά­φλε­ξης, γνω­στή και ως μηχα­νή ντίζελ.

1871 Η Κομ­μού­να του Παρι­σιού. Η εξέ­γερ­ση των εργα­τών του Παρι­σιού που έκα­να «έφο­δο για την κατά­κτη­ση του ουρα­νού». Για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας, η κρα­τι­κή εξου­σία πέρα­σε, αν και για σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα, στα χέρια του προ­λε­τα­ριά­το.  Η Κομ­μού­να που ίδρυ­σαν το 1871 οι εργά­τες του Παρι­σιού έζη­σε μόνο 72 μέρες. Εγκα­θι­δρύ­θη­κε στις 18 Μάρ­τη και ανα­τρά­πη­κε στις 28 Μάη του 1871. Ήταν δύο μήνες όμως που συντά­ρα­ξαν τον κόσμο και η σημα­σία της για τον παρα­πέ­ρα απε­λευ­θε­ρω­τι­κό αγώ­να της εργα­τι­κής τάξης τεράστια.

parisini komouna

1874 Η Χαβάη υπο­γρά­φει συν­θή­κη με τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες Αμε­ρι­κής για τη χορή­γη­ση απο­κλει­στι­κών εμπο­ρι­κών δικαιωμάτων.

1900 Ιδρύ­ε­ται στο Άμστερ­νταμ η ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα του Άγιαξ.

1902 Ο Ιτα­λός τενό­ρος Ενρί­κο Καρού­ζο γίνε­ται ο πρώ­τος καλ­λι­τέ­χνης, που η φωνή του απο­τυ­πώ­νε­ται σε δίσκο γραμμοφώνου.

1913 Δολο­φο­νεί­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο βασι­λιάς Γεώρ­γιος Α’. Δρά­στης ήταν ο Αλέ­ξαν­δρος Σχι­νάς.  Ο ιστο­ρι­κός Γ. Κορ­δά­τος, επι­κα­λού­με­νος συνο­μι­λία που είχε με τον ίδιο τον πρω­το­δί­κη της υπό­θε­σης Β. Καντα­ρέ, ανα­φέ­ρει γύρω από τα αίτια της δολο­φο­νί­ας: «(Ο Β. Καντα­ρές) Είπε ότι στην αρχή, παρ’ όλο το ξύλο που έφα­γε ο Σχι­νάς (σ.σ.: από τους αστυ­νο­μι­κούς), δεν έβγα­λε τσι­μου­διά, αλλά μια — δυο μέρες ύστε­ρα, άρχι­σε να κάνει διά­φο­ρους υπαι­νιγ­μούς. Ενο­χο­ποιού­σε πρά­χτο­ρες Γερ­μα­νούς και μάλι­στα τον Γερ­μα­νό πρε­σβευ­τή. Αλλά δεν προ­χω­ρού­σε, αν και έλε­γε πως υπάρ­χουν και άλλα πιο σπου­δαία, πιο τρα­νά και πιο υψη­λά πρό­σω­πα. […] Ο Σχι­νάς δεν ήταν μανια­κός κι ανι­σόρ­ρο­πος. Ίσα-ίσα τα είχε τετρα­κό­σια και, όπως δια­πι­στώ­θη­κε, έκα­νε ταξί­δια στην Γερ­μα­νία και την Αυστρία. Η δολο­φο­νία οργα­νώ­θη­κε στο Βερο­λί­νο ή στη Βιέν­νη» («Ιστο­ρία της Νεό­τε­ρης Ελλά­δας», 5ος τόμος, σελ. 314).

1914 Πεθαί­νει Τζου­ζέ­πε Μερ­κά­λι, Ιτα­λός ηφαι­στειο­λό­γος, κυρί­ως γνω­στός λόγω της κλί­μα­κας μέτρη­σης της έντα­σης των σει­σμών που δημιούρ­γη­σε. Βρή­κε τρα­γι­κό τέλος το 1914, όταν τυλί­χτη­κε στις φλό­γες παρα­σύ­ρο­ντας μια λάμπα παρα­φί­νης, που βρι­σκό­ταν στο υπνο­δω­μά­τιό του. Εικά­ζε­ται ότι εκεί­νο το βρά­δυ εργα­ζό­ταν μέχρι αργά, όπως άλλω­στε συνή­θι­ζε. Λέγε­ται, μάλι­στα, ότι μία φορά είχε απορ­ρο­φη­θεί τόσο πολύ από την εργα­σία του, οπό­τε όταν και τον βρή­καν το επό­με­νο πρωί στις 11 π.μ. να συνε­χί­ζει να εργά­ζε­ται, αδυ­να­τού­σε να πιστέ­ψει ότι είχε ήδη ξημερώσει.

1921 Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός συντρί­βει το αντε­πα­να­στα­τι­κό κίνη­μα στην Κρο­στάν­δη. Στο κίνη­μα συμ­με­τεί­χαν αγρό­τες, δυσα­ρε­στη­μέ­νοι από την κακή οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση που δημιουρ­γή­θη­κε σε σημα­ντι­κά τμή­μα­τα του πλη­θυ­σμού εξαι­τί­ας των δυσκο­λιών που προ­κά­λε­σε στη χώρα ο πόλε­μος, αλλά και λόγω της συνέ­χι­σης του παρα­κρα­τή­μα­τος, καθώς και εργά­τες που εξα­να­γκά­ζο­νταν από την ένδεια να επι­στρέ­ψουν στην ύπαι­θρο, αλλά και λευ­κο­φρου­ροί που εκμε­ταλ­λεύ­τη­καν την επα­να­στα­τι­κή και πολι­τι­κή απει­ρία των ναυ­τών του στό­λου — προ­ερ­χο­μέ­νων, ως επί το πλεί­στον, από τα δυσα­ρε­στη­μέ­να αγρο­τι­κά στρώ­μα­τα. Οι στα­σια­στές ναύ­τες κατέ­λα­βαν το φρού­ριο της Κρο­στάν­δης με κεντρι­κό σύν­θη­μα: «Ναι στα σοβιέτ — όχι στους μπολ­σε­βί­κους». Τελι­κά, ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός, πολε­μώ­ντας κάτω από δύσκο­λες συν­θή­κες, ανα­κα­τέ­λα­βε το φρούριο.

1922 Ο Μαχά­τμα Γκά­ντι κατα­δι­κά­ζε­ται σε έξι χρό­νια φυλά­κι­ση για πολι­τι­κή ανυ­πα­κοή, από τα οποία θα εκτί­σει μόνο δύο.

1925 Ο Σίφω­νας των τριών πολι­τειών χτυ­πά τις μεσο­δυ­τι­κές πολι­τεί­ες Μιζού­ρι, Ιλι­νόι και Ιντιά­να, σκο­τώ­νο­ντας 695 ανθρώπους.

1926 Ιδρύ­ε­ται η Ακα­δη­μία Αθη­νών, με πρω­το­βου­λία του καθη­γη­τή αστρο­νο­μί­ας, Δημή­τριου Αιγινήτου.

1936 Πέθα­νε ο  πολι­τι­κός, Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος, ο οποί­ος διε­τέ­λε­σε επί πέντε φορές πρωθυπουργός

venizelos

1938 Φτά­νει στον Πει­ραιά από τη Μασ­σα­λία η καρ­διά του ανα­βιω­τή των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων, Βαρό­νου ντε Κου­μπερ­τέν, για να εντα­φια­στεί σύμ­φω­να με την επι­θυ­μία του στην Ολυμπία.

1939 Γεν­νιέ­ται ο συν­θέ­της Γιάν­νης Μαρ­κό­που­λος. Ανά­με­σα στα έργα του: «Οχτροί», «τα Λόγια και τα χρό­νια», «Χίλια μύρια κύμα­τα», «Λέν­γκω», «ο Γίγα­ντας», «Κάτω στης Μαρ­γα­ρί­τας το αλω­νά­κι», «το Καφε­νεί­ον η Ελλάς», «Ο τόπος μας είναι κλει­στός», «Παρα­πο­νε­μέ­να λόγια», «Μιλώ για τα παι­διά μου», κ.α.

Δήλω­ση του Δ. Κου­τσού­μπα για τον Γ. Μαρκόπουλο

“Το σερ­γιά­νι μας στον κόσμο _Ήταν δέκα μέτρα γης”

1940 Χίτλερ και Μου­σο­λί­νι συνα­ντώ­νται στο πέρα­σμα Μπρέ­νερ των Αλπε­ων και συμ­φω­νούν για την είσο­δο της Ιτα­λί­ας στο Β’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

1953 Ένας ακό­μη σει­σμός χτυ­πά τη δυτι­κή Τουρ­κία, σκο­τώ­νο­ντας 265 άτομα.

1962 Η Γαλ­λία και η Αλγε­ρία υπο­γρά­φουν συμ­φω­νία, η οποία τερ­μα­τί­ζει το μετα­ξύ τους πόλε­μο και τα 130 χρό­νια γαλ­λι­κής αποι­κιο­κρα­τί­ας στην Αλγερία.

1964 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός μαθη­μα­τι­κός Νόρ­μπερτ Βίνερ. Ο Ν. Βίνερ ίδρυ­σε την Κυβερ­νη­τι­κή, την επι­στή­μη που μελε­τά τους μηχα­νι­σμούς επι­κοι­νω­νί­ας και ελέγ­χου των μηχα­νών και των έμβιων όντων, στην οποία βασί­ζε­ται η ανά­πτυ­ξη της τεχνη­τής νοημοσύνης.

1965 Ο Σοβιε­τι­κός κοσμο­ναύ­της Αλε­ξέι Λεό­νοφ γίνε­ται ο πρώ­τος άνθρω­πος που «περ­πά­τη­σε» στο Διά­στη­μα. Ο Α. Λεό­νοφ ήταν μέλος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης (ΚΚΣΕ), βρα­βευ­μέ­νος μετα­ξύ άλλων με το παρά­ση­μο «Λένιν» (δις), τον τίτλο του «Ήρωα της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης» (δις), κ.α.

1967 Το Δεξα­με­νό­πλοιο Torrey Canyon, που μετέ­φε­ρε περί τους 120.000 τόνους αργό πετρέ­λαιο, προ­σά­ρα­ξε σε ύφα­λο ανοι­κτά της Κορ­νουά­λης. Από τη διαρ­ροή του φορ­τί­ου που σημειώ­θη­κε επήλ­θε η μεγα­λύ­τε­ρη μέχρι τότε περι­βαλ­λο­ντι­κή κατα­στρο­φή στην ιστο­ρία της Αγγλί­ας. Η πετρε­λαιο­κη­λί­δα που δημιουρ­γή­θη­κε, η πρώ­τη μεγά­λη παγκο­σμί­ως, κάλυ­πτε 270 τετρα­γω­νι­κά μίλια πλήτ­το­ντας 120 μίλια αγγλι­κής ακτο­γραμ­μής και 55 γαλ­λι­κής. Τελι­κά το πλοίο βυθί­στη­κε κατό­πιν βομ­βαρ­δι­σμού από την αγγλι­κή βασι­λι­κή αερο­πο­ρία στις 30 Μαρτίου.

1989 Στην Αίγυ­πτο, στην Πυρα­μί­δα του Χέο­πα, βρί­σκε­ται μία μού­μια 4.400 χρόνων.

1990 Δώδε­κα πίνα­κες αξί­ας 100 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων γίνο­νται λεία δύο ληστών, οι οποί­οι προ­σποιού­νται τους αστυ­νο­μι­κούς. Οι πίνα­κες εκλά­πη­σαν από το Μου­σείο Ισα­βέλ­λα Στιού­αρτ Γκάρ­ντ­νερ στη Βοστό­νη και απο­τε­λούν τη μεγα­λύ­τε­ρη κλο­πή της αμε­ρι­κά­νι­κης ιστορίας.

1991 Ο Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης απο­σύ­ρε­ται από την ηγε­σία του Συνα­σπι­σμού. Τον δια­δέ­χε­ται η Μαρία Δαμανάκη.

1992 Δημο­ψή­φι­σμα που γίνε­ται στη Νοτιο­α­φρι­κα­νι­κή Ένω­ση τάσ­σε­ται υπέρ της κατάρ­γη­σης του καθε­στώ­τος των φυλε­τι­κών δια­κρί­σε­ων, του λεγό­με­νου «Απαρτ­χάιντ».

1996 Πέθα­νε ο νομπε­λί­στας ποι­η­τής, Οδυσ­σέ­ας Ελύ­της.

Οδ Ελύτης Σαν Σήμερα

2001 Εγκαι­νιά­ζο­νται τα τέσ­σε­ρα πρώ­τα τμή­μα­τα της Αττι­κής Οδού, που θα συν­δέ­ει το αερο­δρό­μιο «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος» με την Ελευσίνα.

2012 Ο Ευάγ­γε­λος Βενι­ζέ­λος, του “μαζί τα φάγα­με” εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ

2017 Πέθα­νε ο Τσακ Μπέ­ρι, (Charles Edward Anderson Berry, γενν, 18-Οκτ-1926) αμε­ρι­κα­νός τρα­γου­δο­ποιός  μου­σι­κός του ροκ εντ ρολ και ένας από τους σπου­δαιό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους του είδους. Έγι­νε διά­ση­μος για την ικα­νό­τη­τά του στο παί­ξι­μο κιθά­ρας και κατα­τά­χθη­κε από το περιο­δι­κό Rolling Stone στην 6η θέση ανά­με­σα στους καλύ­τε­ρους κιθα­ρί­στες όλων των επο­χών, ενώ, από το ίδιο περιο­δι­κό, κατα­τά­χθη­κε στην 5η θέση ανά­με­σα στους καλύ­τε­ρους μου­σι­κούς όλων των εποχών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο