Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε σαν σήμερα 2 Δεκεμβρίου;

Σαν σήμε­ρα 2 Δεκεμ­βρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρόσωπα
που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

1409 Ιδρύ­ε­ται το ονο­μα­στό Πανε­πι­στή­μιο της Λειψίας.

1697 Ανοί­γει στο Λον­δί­νο ο Καθε­δρι­κός ναός του Αγί­ου Παύλου.

1804 Ο Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της στέ­φε­ται αυτο­κρά­το­ρας της Γαλ­λί­ας από τον Πάπα Πίο τον 7ο στην Πανα­γία των Παρισίων.

1805 Ο Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της νικά στη Μάχη του Αού­στερ­λιτς τις ενω­μέ­νες δυνά­μεις των Αυστρια­κών και των Ρώσων.

1814 Πέθα­νε ο Ντο­να­τιέν Αλφόνς Φραν­σουά ντε Σαντ, γνω­στό­τε­ρος ως Μαρ­κή­σιος Ντε Σαντ, γάλ­λος αρι­στο­κρά­της και συγ­γρα­φέ­ας τολ­μη­ρών βιβλί­ων, από το όνο­μά του οποί­ου προ­ήλ­θε ο όρος «σαδι­σμός»

1823 Ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζέιμς Μον­ρόε σε ομι­λία του στο Κογκρέ­σο ενα­ντιώ­νε­ται στην ανά­μει­ξη των Ευρω­παί­ων στις υπο­θέ­σεις των Η.Π.Α. και ειση­γεί­ται την αμε­ρι­κα­νι­κή ουδε­τε­ρό­τη­τα στις μελ­λο­ντι­κές ευρω­παϊ­κές δια­μά­χες, θέση γνω­στή ως Δόγ­μα Μον­ρόε. Στην ίδια ομι­λία ανα­γνω­ρί­ζει ότι έχει δημιουρ­γη­θεί ήδη κυρί­αρ­χη ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια και προ­τεί­νει στο Αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο την απο­στο­λή αμε­ρι­κα­νού πρε­σβευ­τή στην Ελλάδα.

1848 Ο Φρα­γκί­σκος Ιωσήφ Α’ στέ­φε­ται αυτο­κρά­το­ρας της Αυστροουγγαρίας.

1851 Ο Ναπο­λέ­ων ο 3ος κατα­λύ­ει με πρα­ξι­κό­πη­μα τη Δεύ­τε­ρη Γαλ­λι­κή Δημο­κρα­τία και γίνε­ται δικτάτορας.

1877 O Γάλ­λος φυσι­κός Λουί Πολ Καγιε­τέ (Louis Paul Cailletet) υγρο­ποιεί το οξυγόνο.

1901 Η Gillette κατο­χυ­ρώ­νει την πρώ­τη ξυρι­στι­κή λεπί­δα μιας χρήσης.

1902 Ολο­κλη­ρώ­νο­νται οι εργα­σί­ες ανα­στή­λω­σης του Παρθενώνα.

1905 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Θίο­ντορ Ρού­σβελτ παρα­κο­λου­θεί αγώ­να αμε­ρι­κά­νι­κου ποδο­σφαί­ρου μετα­ξύ ναυ­τι­κού και στρα­τού (6–6), κατά τον οποίο 11 παί­κτες τραυ­μα­τί­ζο­νται. Ο πρό­ε­δρος απει­λεί να καταρ­γή­σει το σπορ, αν δεν θεσπι­στούν κανό­νες για τη σωμα­τι­κή ασφά­λεια των παικτών.

1908 Νέος αυτο­κρά­το­ρας της Κίνας ενθρο­νί­ζε­ται ο τρί­χρο­νος ανι­ψιός του θανό­ντος αυτο­κρά­το­ρα, ο Που Γι.

1910 Η Καλ­λι­ρόη Παρ­ρέν προ­σκα­λεί εις την οικί­αν της μια μικρή ομά­δα 7 γυναι­κών για την ιδρυ­τι­κή πρά­ξη του Λυκεί­ου των Ελληνίδων.

1915 Ο Άλμπερτ Αϊν­στάιν δημο­σιεύ­ει τη νέα γενι­κή Θεω­ρία της σχετικότητας.

1918 Η Αρμε­νία κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Τουρκία.

1920 Λήγει ο αρμε­νο­τουρ­κι­κός πόλε­μος με τη συν­θή­κη του Αλε­ξα­ντρο­πόλ. Η Συν­θή­κη ανα­γκά­ζει την Αρμε­νία να αφο­πλί­σει το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του στρα­τού της, να επι­στρέ­ψει στην Τουρ­κία περισ­σό­τε­ρο από 50% των προ­πο­λε­μι­κών εδα­φών της και να εγκα­τα­λεί­ψει τις αξιώ­σεις για αρμε­νι­κό κρά­τος κατά το σχέ­διο Ουίλ­σον και τους όρους της Συν­θή­κης των Σεβρών.

1922 Γεν­νή­θη­κε ο θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Ιάκω­βος Καμπανέλλης

kampanellis

1923 Γεν­νή­θη­κε η κορυ­φαία ελλη­νο­α­με­ρι­κά­να υψί­φω­νος και ντί­βα της όπε­ρας, Μαρία Κάλλας

maria kallas

1939 Οι ΗΠΑ κηρύσ­σουν εμπάρ­γκο στην ΕΣΣΔ για την πώλη­ση αερο­πλά­νων και στρα­τη­γι­κών πρώ­των υλών.

1941 Η πεί­να θερί­ζει στην κατο­χι­κή Ελλά­δα και σε συν­δυα­σμό με τις πολύ άσχη­μες και­ρι­κές συν­θή­κες προ­κα­λεί χιλιά­δες θύμα­τα ανά­με­σα στον αστι­κό, κυρί­ως, πλη­θυ­σμό της χώρας. Μέχρι τα μέσα του 1942 οι νεκροί θα φτά­σουν τις 200.000.

1942 Κατά τη διάρ­κεια της γερ­μα­νι­κής κατο­χής, παραι­τεί­ται η κυβέρ­νη­ση Τσο­λά­κο­γλου και ορκί­ζε­ται νέα κυβέρ­νη­ση υπό τον καθη­γη­τή Κων­στα­ντί­νο Λογο­θε­τό­που­λο. Ο νέος πρω­θυ­πουρ­γός σε διάγ­γελ­μά του εκφρά­ζει την ευγνω­μο­σύ­νη του προς τις αρχές κατοχής.

1944 Οι λαϊ­κές συγκε­ντρώ­σεις και δια­δη­λώ­σεις κατά του αφο­πλι­σμού του ΕΛΑΣ συνε­χί­ζο­νται σε όλη την Ελλά­δα με ιδιαί­τε­ρη μαζι­κό­τη­τα και μαχη­τι­κό­τη­τα. Το Υπουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο ‑δίχως πλέ­ον τους ΕΑΜι­κούς αντι­προ­σώ­πους- υπέ­γρα­ψε το Διά­ταγ­μα για τη διά­λυ­ση του ΕΛΑΣ, του ΕΛΑΝ, του ΕΔΕΣ «και πάσης άλλης τυχόν υφι­στά­με­νης οργα­νώ­σε­ως», κηρύσ­σο­ντας ταυ­τό­χρο­να την «επι­στρά­τευ­σιν απά­ντων των εφέ­δρων αξιω­μα­τι­κών και οπλιτών.»
Αντα­πο­κρι­νό­με­νοι στο κάλε­σμα του ΕΑΜ, από νωρίς το πρωί, χιλιά­δες κόσμου άρχι­σαν να συρ­ρέ­ουν στις προ­συ­γκε­ντρώ­σεις που είχαν καθο­ρι­στεί σε κάθε λαϊ­κή συνοι­κία της Αθή­νας και του Πει­ραιά. Σύντο­μα, τα δεκά­δες ρυά­κια λαού συνέ­κλι­ναν σε μια τερά­στια λαο­θά­λασ­σα με κατεύ­θυν­ση την πλα­τεία Συντάγ­μα­τος. Καθώς η κεφα­λή της πορεί­ας πλη­σί­α­ζε την πλα­τεία, οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, που ήταν παρα­ταγ­μέ­νες μπρο­στά στο κτί­ριο του Αρχη­γεί­ου της Αστυ­νο­μί­ας (γωνία Πανε­πι­στη­μί­ου και Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας), άνοι­ξαν πυρ στο άοπλο πλή­θος. Οι πυρο­βο­λι­σμοί πύκνω­σαν από διά­φο­ρες κατευ­θύν­σεις σκορ­πώ­ντας το θάνα­το: 21 νεκροί και 140 τραυ­μα­τί­ες ο απο­λο­γι­σμός της θρα­σύ­δει­λης αυτής επί­θε­σης. Η λαϊ­κή μάζα υπο­χώ­ρη­σε. Οταν όμως κόπα­σαν τα πυρά και δόθη­κε το σήμα από την οργα­νω­τι­κή επι­τρο­πή του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου, ξεχύ­θη­κε και πάλι με ορμή ανα­κα­τα­λαμ­βά­νο­ντας την πλα­τεία. Στις 14.30 το Α’ ΣΣ του ΕΛΑΣ εξέ­δω­σε «Δια­τα­γή επι­χει­ρή­σε­ων» για τον αφο­πλι­σμό των αστυ­νο­μι­κών τμη­μά­των και της Χωρο­φυ­λα­κής, ενώ το ίδιο βρά­δυ τμή­μα­τα της Ορει­νής Ταξιαρ­χί­ας κινή­θη­καν και εγκα­τα­στά­θη­καν στα Παλιά Ανά­κτο­ρα, στο Μετο­χι­κό Ταμείο Στρα­τού και το Πανε­πι­στή­μιο. Ο Βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός Τσόρ­τσιλ, από τη μεριά του, πίε­ζε τον στρα­τη­γό Ουίλ­σον (ανώ­τα­το αρχη­γό των χερ­σαί­ων συμ­μα­χι­κών δυνά­με­ων Μεσο­γεί­ου) να απο­σπά­σει δυνά­μεις από το ιτα­λι­κό μέτω­πο και να τις απο­στεί­λει άμε­σα στην Αθή­να: «Είμαι βέβαιος», τόνι­ζε σε σχε­τι­κό του τηλε­γρά­φη­μα, «ότι βλέ­πε­τε την κατά­στα­ση με στε­νό πνεύ­μα. Κατα­στρο­φή στην Ελλά­δα λόγω ελλεί­ψε­ως λίγων Ταγ­μά­των θα ήταν λυπη­ρό πράγ­μα και θα είχε συνέ­πειες σε μεγά­λη κλίμακα.

1944 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δο­ποιός, Διο­νύ­σης Σαββόπουλος

1944 Πέθα­νε ο Ιτα­λός ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας Φιλίπ­πο Τομά­ζο Μαρι­νέτ­τι, από τους βασι­κούς ιδρυ­τές του ρεύ­μα­τος του φουτουρισμού.

1956 Ένα πλοιά­ριο με το όνο­μα «Γκράν­μα», απο­βι­βά­ζει 82 νέους μαχη­τές-επα­να­στά­τες στις ακτές της Κού­βας, στην Πλά­για Ολο­ρά­δα. Η ομά­δα δέχε­ται επί­θε­ση από μονά­δες του δικτά­το­ρα Μπα­τί­στα και οι περισ­σό­τε­ροι σκο­τώ­νο­νται. Οι ενα­πο­μεί­να­ντες μαχη­τές, γύρω στους 20 άντρες, ανά­με­σά τους ο Φιντέλ Κάστρο και ο Τσε Γκε­βά­ρα, συνε­χί­ζουν και προ­ω­θού­νται στην ορο­σει­ρά Σιέ­ρα Μαέ­στρα. Δυό­μι­σι μήνες αργό­τε­ρα, ο Φιντέλ στη συνέ­ντευ­ξή του στον απε­σταλ­μέ­νο των «Νιου Γιορκ Τάιμς» δηλώ­νει: «Πολε­μά­με επί 79 ημέ­ρες και είμα­στε δυνα­τό­τε­ροι από ποτέ!». Η πορεία για τη νίκη της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης είχε ανοίξει.

granma

1961 Ο Φιντέλ Κάστρο, έπει­τα από δύο χρό­νια παρα­μο­νής στην εξου­σία, δηλώ­νει ότι είναι μαρ­ξι­στής και θα οδη­γή­σει την Κού­βα προς τον κομμουνισμό.

castro epanastasi

1968 Στο χωριό Avola της ΝΑ Σικε­λί­ας, κοντά στις Συρα­κού­σες, μια κινη­το­ποί­η­ση στή­ρι­ξης του αγώ­να των εργα­τών γης για συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις βάφε­ται με αίμα

Avola italy

1971 Οι εμί­ρη­δες του Κόλ­που κηρύσ­σουν την ανε­ξαρ­τη­σία τους από τη Μ. Βρε­τα­νία και δημιουρ­γούν τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμιράτα.

1971 Το σοβιε­τι­κό μη επαν­δρω­μέ­νο δια­στη­μό­πλοιο «Mars 3» προ­σε­δα­φί­ζε­ται για πρώ­τη φορά στον πλα­νή­τη Άρη.

1977 Ο Ιωάν­νης Ζίγδης εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος της ΕΔΗΚ, μετά την πατα­γώ­δη απο­τυ­χία του Γεωρ­γί­ου Μαύ­ρου στις εκλογές.

1977 Δικα­στή­ριο της Πρε­τό­ρια απαλ­λάσ­σει τη νοτιο­α­φρι­κα­νι­κή αστυ­νο­μία από κάθε ευθύ­νη για τη δολο­φο­νία του μαύ­ρου ηγέ­τη Στιβ Μπί­κο, που είχε βρε­θεί νεκρός στο κελί του ύστε­ρα από άγριο ξυλοδαρμό.

mpiko

1979 Ο Νίκος Γκά­λης κάνει το ντε­μπού­το του στο ελλη­νι­κό μπά­σκετ με την ομά­δα του Άρη και σημειώ­νει 30 πόντους σε αγώ­να της ομά­δας του με τον Ηρακλή.

1980 Πέθα­νε η ρεμπέ­τισ­σα, Ρόζα Εσκενάζυ

roza eskenazi

1980 Θεσπί­ζε­ται για τις δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες το πενθήμερο.

1982 Ο σοσια­λι­στής Φελί­πε Γκον­ζά­λες ορκί­ζε­ται πρω­θυ­πουρ­γός της Ισπανίας.

1982 Γίνε­ται στο Σολτ Λέικ Σίτυ των ΗΠΑ η πρώ­τη εμφύ­τευ­ση τεχνη­τής καρ­διάς στον οδο­ντί­α­τρο Μπάρ­νι Κλαρκ.

1985 Υιο­θε­τεί­ται η Ενιαία Πρά­ξη της ΕΟΚ για μία αγο­ρά χωρίς σύνο­ρα. Θα τεθεί σε εφαρ­μο­γή το 1993 με τη συν­θή­κη του Μάαστριχτ.

1990 Διε­ξά­γο­νται οι πρώ­τες εκλο­γές στην προ­σφά­τως επα­νε­νω­θεί­σα Γερ­μα­νία. Επι­κρα­τούν οι Χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­τες του Χέλ­μουτ Κολ και σχη­μα­τί­ζουν κυβέρνηση.

1991 Στη Συρία επα­νε­κλέ­γε­ται πρό­ε­δρος ο Χαφέζ αλ Άσαντ.

1992 Πέντε μικροί μαθη­τές και δύο πιλό­τοι σκο­τώ­νο­νται στο Περού, όταν δύο βομ­βαρ­δι­στι­κά αερο­σκά­φη της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας συγκρού­ο­νται στον αέρα και το ένα απ’ αυτά συντρί­βε­ται κοντά σε σχολείο.

1993 Πέθα­νε σκο­τώ­θη­κε στην Κολομ­βία από ειδι­κές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις ο “βασι­λιάς της κοκα­ΐ­νης”, Πάμπλο Εσκομπάρ.

2001 Η ενερ­γεια­κή εται­ρία Enron, που εδρεύ­ει στο Χιού­στον των ΗΠΑ δηλώ­νει χρεοκοπία.

2007 Ο Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν θριαμ­βεύ­ει στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές με ποσο­στό 62,8%, ενώ η αντι­πο­λί­τευ­ση καταγ­γέλ­λει νοθεία.

2008 Πεθαί­νει η συγ­γρα­φέ­ας Μαρ­γα­ρί­τα Καραπάνου.

2016 Παλ­λαϊ­κή συνο­δεία καθ’ οδόν προς το Σαντιά­γκο ντε Κού­βα: Το «Καρα­βά­νι της Ελευ­θε­ρί­ας», η πομπή με την τέφρα του Φιντέλ Κάστρο, του ιστο­ρι­κού ηγέ­τη της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης που «έφυ­γε» από τη ζωή στις 25 Νοέμ­βρη σε ηλι­κία 90 χρό­νων, βρί­σκε­ται καθ’ οδόν προς την επί­ση­μη τελε­τή της κηδεί­ας στο νεκρο­τα­φείο της Σάντα Ιφι­γέ­νια. Εκα­τομ­μύ­ρια Κου­βα­νοί, κάθε ηλι­κί­ας και ιδιαί­τε­ρα οι νέοι, υπο­δέ­χο­νται τον ηγέ­τη τους στις πόλεις τους για τον τελευ­ταίο χαι­ρε­τι­σμό. Βγαί­νουν στους δρό­μους, τις πλα­τεί­ες, τα μπαλ­κό­νια με τις σημαί­ες της χώρας τους και την υπό­σχε­ση να συνε­χί­ζουν τον αγώ­να για όσα πάλε­ψε ο Κομα­ντά­ντε. Οι επαρ­χί­ες Ματάν­σας, Σιεν­φου­έ­γκος, Βίγια Κλά­ρα, Σάν­κτι Σπί­ρι­τους, Σιέ­γο ντα Αβι­λά, Καμα­γκου­έι είναι η έως τώρα δια­δρο­μή, με τα συν­θή­μα­τα να βγαί­νουν από πολ­λά στό­μα­τα: «Ο Φιντέλ είμα­στε εμείς» και «Λαός ενω­μέ­νος, ποτέ νικη­μέ­νος».

Η πομπή στα­μά­τη­σε στη Σάντα Κλά­ρα και συμ­βο­λι­κά η τεφρο­δό­χος απο­τέ­θη­κε στο μαυ­σω­λείο που βρί­σκο­νται τα οστά του Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα και των συντρό­φων του, που έπε­σαν μαχό­με­νοι στα βου­νά της Βολι­βί­ας. Στο εμβλη­μα­τι­κό αυτό μνη­μείο, χιλιά­δες Κου­βα­νοί, όλη τη νύχτα, περ­νού­σαν για να πουν το «ύστα­το χαίρε».
Η πομπή συνε­χί­ζει το ταξί­δι της, που είναι η αντί­στρο­φη δια­δρο­μή που έκα­νε ο επα­να­στα­τι­κός στρα­τός με επι­κε­φα­λής τον Φιντέλ το Γενά­ρη του 1958, από το Σαντιά­γκο έως την Αβά­να, όταν μπή­κε νικη­τής στις 8 Γενά­ρη _θα γίνει λαϊ­κή συγκέ­ντρω­ση στο Σαντιά­γκο στην Πλα­τεία της Επα­νά­στα­σης «Αντό­νιο Μασέο», όπου θα μιλή­σει ο Πρό­ε­δρος της χώρας και πρώ­τος Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚ Κού­βας, Ραούλ Κάστρο. Την επό­με­νη μέρα θα γίνει η ταφή στο κοι­μη­τή­ριο όπου έχουν ταφεί οι εθνι­κοί ήρω­ες Χοσέ Μαρ­τί και Αντό­νιο Μασέο και όπου βρί­σκο­νται και τα οστά 32 επα­να­στα­τών που έπε­σαν στην επί­θε­ση στις 26 Ιού­λη του 1953 ενά­ντια στους στρα­τώ­νες της Μον­κά­δα στο Σαντιά­γκο, την πρώ­τη ένο­πλη επί­θε­ση στο στρα­τό της δικτα­το­ρί­ας του Φουλ­χέν­σιο Μπα­τί­στα, της οποί­ας ηγή­θη­κε ο Φιντέλ και απο­τέ­λε­σε σημα­ντι­κό σταθ­μό στην πορεία προς τη νίκη της Επανάστασης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο