Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε σαν σήμερα 23 Μαρτίου στον κόσμο και στον τόπο μας;

Σαν σήμερα 👀  23η Μαρτίου
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1556 Ο κατα­στρο­φι­κό­τε­ρος σει­σμός στην ανθρώ­πι­νη ιστο­ρία πλήτ­τει την επαρ­χία Σαν­τζί της Κίνας, σκο­τώ­νο­ντας περισ­σό­τε­ρους από 830.000 ανθρώπους.

1749 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος μαθη­μα­τι­κός, φυσι­κός και αστρο­νό­μος Πιερ Σιμόν Λαπλάς, του οποί­ου οι μελέ­τες πάνω στη μηχα­νι­κή του αστρο­νο­μι­κού συστή­μα­τος έδω­σαν τερά­στια ώθη­ση στην έρευ­να του διαστήματος.

1783 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Μαρί Ανρί Μπέιλ, γνω­στό­τε­ρος ως Στα­ντάλ («Το μαύ­ρο και το κόκ­κι­νο» «Το μονα­στή­ρι της Πάρμας»).

1821 Οι Ελλη­νες επα­να­στά­τες κατα­λαμ­βά­νουν την Καλα­μά­τα. Την ίδια μέρα η Μεσ­ση­νια­κή Σύγκλη­τος εκδί­δει την «προει­δο­ποί­η­ση εις τας ευρω­παϊ­κάς αυλάς», με την οποία γνω­στο­ποιεί τον ξεση­κω­μό του γένους των Ελλήνων.

1821 Ενώ σημειώ­νο­νταν οι πρώ­τες επι­τυ­χί­ες των επα­να­στα­τη­μέ­νων στην Ελλά­δα, ο Πατριάρ­χης Γρη­γό­ριος ο Ε΄ αφο­ρί­ζει τον Αλέ­ξαν­δρο Υψη­λά­ντη και τους επα­να­στά­τες της Μολδοβλαχίας.
Στον αφο­ρι­σμό του ο Πατριάρ­χης Γρη­γό­ριος ο Ε΄ χαρα­κτή­ρι­ζε την Επα­νά­στα­ση ως «αχα­ρι­στία […] συνο­δευ­μέ­νη και με πνεύ­μα κακο­ποιόν και απο­στα­τι­κόν ενα­ντί­ον της κοι­νής ημών ευερ­γέ­τι­δος και τρο­φού, κρα­ταιάς και αητ­τή­του βασι­λεί­ας», που «εμφαί­νει και τρό­πον αντί­θε­ον»! Τους δε «ασε­βείς πρω­ταί­τιους», Μ. Σού­τσο και Α. Υψη­λά­ντη, τους κατα­δί­κα­ζε ως «συμπρά­κτο­ρες φιλε­λεύ­θε­ρους», οι οποί­οι, «επι­χεί­ρη­σαν έργον μια­ρόν, θεο­στε­γές και ασύ­νε­τον» και καλού­σε τους πιστούς «να τους μισή­τε και να τους αποστρέφεσθε».
Το κεί­με­νο δια­βά­στη­κε από άμβω­νος σε όλους τους χρι­στια­νι­κούς πλη­θυ­σμούς, κάνο­ντας μεγά­λη ζημιά στην υπό­θε­ση του Αγώ­να (ιδιαί­τε­ρα μετα­ξύ των αγρο­τι­κών πλη­θυ­σμών). Την ίδια στιγ­μή προ­κά­λε­σε την κατα­κραυ­γή σημα­ντι­κού μέρους των κατα­πιε­ζό­με­νων λαών, που μέσα τους έκαι­γε η φλό­γα της Επανάστασης.

Επε­τεια­κή έκθε­ση για τα 200 χρό­νια από την Επα­νά­στα­ση του 1821 στο Μου­σείο Μπενάκη.

1832 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ιμπρε­σιο­νι­στής ζωγρά­φος, Εντουάρ Μανέ.

1839 Κατα­γρά­φε­ται για πρώ­τη φορά η λέξη ΟΚ. Λέγε­ται ότι προ­έρ­χε­ται από την ελλη­νι­κή φρά­ση «Όλα Καλά» που έγρα­φαν οι πρό­γο­νοι μετα­νά­στες, που δού­λευαν στο λιμά­νι, πάνω στα κιβώ­τια με το εμπό­ρευ­μα. Πάντως, η εφη­με­ρί­δα της επο­χής «Boston Morning Post» γρά­φει ότι ο όρος προ­έρ­χε­ται από το ανορ­θό­γρα­φο «Oll Korrect» (αντί για το σωστό All Correct). Μάλ­λον έχει δίκιο, αφού το 1839 δεν ήταν η επο­χή της μετα­νά­στευ­σης στο νέο κόσμο για τους Έλληνες

1842 Πεθαί­νει ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Μαρί Ανρί Μπέιλ (Στα­ντάλ). Έργα του, «Το μαύ­ρο και το κόκ­κι­νο», «Το μονα­στή­ρι της Πάρ­μας», κ.α.

1849: Η Ελί­ζα­μπεθ Μπλάκ­γου­ελ απο­φοι­τά από το Geneva College της Νέας Υόρ­κης και γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα που απο­κτά άδεια εξά­σκη­σης του ιατρι­κού επαγ­γέλ­μα­τος στις ΗΠΑ.

1857 Ο Ελί­σα Οτις δημιουρ­γεί τον πρώ­το ανελ­κυ­στή­ρα, που μπαί­νει σε λει­τουρ­γία στη Νέα Υόρκη.

1858 Εγκαι­νιά­ζε­ται το πρώ­το τραμ στη Φιλα­δέλ­φεια των ΗΠΑ.

1888 Συνέρ­χε­ται για πρώ­τη φορά η αγγλι­κή Φού­τμπολ Λιγκ, η παλαιό­τε­ρη ποδο­σφαι­ρι­κή ένω­ση του κόσμου.

1897: Οι Τούρ­κοι προ­βαί­νουν σε φοβε­ρές σφα­γές και πυρ­πο­λή­σεις χωριών στα Χανιά. Οι βιαιό­τη­τες θα διαρ­κέ­σουν δύο ημέ­ρες και θα επε­κτα­θούν και σε άλλες πόλεις του νησιού. Εκα­τό περί­που επα­να­στά­τες θα συγκε­ντρω­θούν στο Ακρω­τή­ρι απο­φα­σι­σμέ­νοι να διεκ­δι­κή­σουν με κάθε μέσο την Ένω­ση της Κρή­της με την Ελλάδα.

1900 Γεν­νή­θη­κε ο γερ­μα­νο­α­με­ρι­κα­νός ψυχα­να­λυ­τής και κοι­νω­νι­κός φιλό­σο­φος, Εριχ Φρομ

1903 Οι αδερ­φοί Ράιτ κατα­θέ­τουν αίτη­ση ευρε­σι­τε­χνί­ας για την εφεύ­ρε­σή τους «Ιπτά­με­νη Μηχα­νή», δηλα­δή το αεροπλάνο.

1904 Ιδρύ­ε­ται το «Χημι­κόν Εργα­στή­ριον του Υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών», το οποίο αργό­τε­ρα θα μετο­νο­μα­στεί σε «Γενι­κό Χημεί­ον του Κράτους».

1904 Γεν­νή­θη­κε η Joan Crawford (Lucille Fay LeSueur  Τζό­αν Κρό­φορντ πέθα­νε 10 Μαΐ­ου 1977) , Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός του κινη­μα­το­γρά­φου και της τηλε­ό­ρα­σης, που ξεκί­νη­σε την καριέ­ρα της ως χορεύ­τρια και showgirl. Το 1999 το Αμε­ρι­κα­νι­κό Ινστι­τού­το Κινη­μα­το­γρά­φου την κατέ­τα­ξε στην δέκα­τη θέση στην λίστα με τις 25 μεγα­λύ­τε­ρες σταρ του Χόλι­γουντ όλων των εποχών

1910 Γεν­νιέ­ται ο Ιάπω­νας σκη­νο­θέ­της Ακί­ρα Κου­ρο­σά­βα. Ανά­με­σα στις πιο γνω­στές ται­νί­ες του, «Οι επτά Σαμου­ράι», «Όνει­ρα», «Γιο­τζί­μπο», κ.α.

kourosava

1912: Υπο­γρά­φε­ται στη Χάγη η Διε­θνής Συν­θή­κη για το Oπιο. Είναι η πρώ­τη συν­θή­κη για τον έλεγ­χο και την απα­γό­ρευ­ση των ναρκωτικών

1915 Γεν­νή­θη­κε ο Βασί­λι Ζάι­τσεφ, ρώσος στρα­τιω­τι­κός, ίσως ο πιο διά­ση­μος ελεύ­θε­ρος σκο­πευ­τής. (Θαν. 15/12/1991)

vasili zaicev

1918 Το γερ­μα­νι­κό κανό­νι «Βέρ­θα», τελευ­ταίο επί­τευγ­μα του μονο­πω­λια­κού κολοσ­σού «Κρουπ», αρχί­ζει να βομ­βαρ­δί­ζει το Παρί­σι από από­στα­ση 75 μιλί­ων (Α’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος). Ο πόλε­μος μπο­ρεί να στοί­χι­σε εκα­τομ­μύ­ρια ζωές από κάθε ιμπε­ρια­λι­στι­κό στρα­τό­πε­δο, εξα­σφά­λι­σε όμως ταυ­τό­χρο­να και τερά­στια κέρ­δη για τα αντί­στοι­χα μονοπώλια.

1919 Συγκρο­τεί­ται στο Μιλά­νο της Ιτα­λί­ας το φασι­στι­κό κόμ­μα του Μπε­νί­το Μου­σο­λί­νι, που αρχι­κά φέρει την ονο­μα­σία «Πυρή­νες του Αγώ­να» (Fasci de Combattimento). Στην πρώ­τη του από­πει­ρα να εκλε­γεί στο Κοι­νο­βού­λιο, το κόμ­μα του Μου­σο­λί­νι απο­τυγ­χά­νει πατα­γω­δώς. Ωστό­σο η δρά­ση του στη διάρ­κεια των μεγά­λων απερ­για­κών αγώ­νων στην Ιτα­λία το 1920–1921 ενά­ντια στους εργά­τες (με την οργά­νω­ση εκστρα­τειών «τιμω­ρί­ας» κατά απερ­γών, συν­δι­κα­λι­στών, κλπ.) κέρ­δι­σε την εύνοια και την ενερ­γό στή­ρι­ξη των βιο­μη­χά­νων. Έτσι, το 1921 το κόμ­μα μετο­νο­μά­ζε­ται σε Εθνι­κό Φασι­στι­κό Κόμ­μα και τον Οκτώ­βρη του 1922 στον από­η­χο της περι­βό­η­της «Πορεί­ας προς τη Ρώμη» 100.000 μελα­νο­χι­τώ­νων, ο βασι­λιάς Βίκτωρ Εμμα­νου­ήλ Γ’ ορί­ζει τον Μου­σο­λί­νι Πρω­θυ­πουρ­γό, παρα­δί­δο­ντας έτσι την εξου­σία στην ανοι­χτή δικτα­το­ρία του κεφαλαίου.

1922 Γεν­νή­θη­κε ο Ούγκο Τονιά­τσι, το αγα­πη­μέ­νο “τέρας” της ιτα­λι­κής κωμωδίας

1929 Μεγά­λη πυρ­κα­γιά απο­τε­φρώ­νει σχε­δόν τη μισή ελλη­νι­κή συνοι­κία των Ταταύ­λων στην Κωνσταντινούπολη.

1929 Δημο­σιεύ­ε­ται στον Ριζο­σπά­στη τηλε­γρά­φη­μα του Αλβέρ­του Αϊν­στάιν προς την κυβέρ­νη­ση Βενι­ζέ­λου. Ο μεγά­λος επι­στή­μο­νας, που ήταν και μέλος της Επι­τρο­πής Αμύ­νης των Θυμά­των της Λευ­κής (αστι­κής) Τρο­μο­κρα­τί­ας στα Βαλ­κά­νια, δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για την απο­βο­λή φοι­τη­τών από το Πανε­πι­στή­μιο για πολι­τι­κούς λόγους, απαι­τώ­ντας την ελευ­θε­ρία της σκέ­ψης των φοιτητών.

ainstain

1935 Η γερ­μα­νι­κή Βου­λή εγκρί­νει να δοθούν στον Αδόλ­φο Χίτλερ δικτα­το­ρι­κές εξουσίες

“¡Hasta pronto hermanos!”. Στο επα­νι­δείν αδέρ­φια! της Dolores Ibárruri, 80 χρόνια…

1937 Γεν­νή­θη­κε ο ποι­η­τής και στι­χουρ­γός Άκος Δασκαλόπουλος.

1937 Γεν­νή­θη­κε ο  τρα­γου­δι­στής Στα­μά­της Κόκοτας

1937 Έπει­τα από 15 μέρες σκλη­ρών μαχών οι δυνά­μεις της Δημο­κρα­τι­κής Ισπα­νί­ας συντρί­βουν τις υπέρ­τε­ρες δυνά­μεις του στρα­τη­γού Φράν­κο και της φασι­στι­κής Ιτα­λί­ας στη Γκουα­ντα­λα­χά­ρα (Ισπα­νι­κός Εμφύ­λιος). Ο Λαϊ­κός Στρα­τός της Δημο­κρα­τι­κής Ισπα­νί­ας μετρού­σε μόλις 20.000 μαχη­τές ένα­ντι 50.000 του αντι­πά­λου (εκ των οποί­ων οι 35.000 Ιτα­λοί). Ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη ήταν η δια­φο­ρά σε πολε­μι­κό υλι­κό. Σημα­ντι­κή ωστό­σο υπήρ­ξε η συν­δρο­μή των σοβιε­τι­κών αρμά­των μάχης, που παρά το εμπάρ­γκο των αγγλο­γάλ­λων, οι Σοβιε­τι­κοί κατά­φε­ραν να περά­σουν στη Δημο­κρα­τι­κή Ισπα­νία. Σημα­ντι­κή υπήρ­ξε επί­σης η συμ­βο­λή των Διε­θνών Ταξιαρ­χιών, στις οποί­ες πολέ­μη­σαν και πολ­λοί Έλλη­νες εθε­λο­ντές (λόχος «Νίκος Ζαχαριάδης»).

No pasaran! Δε θα περά­σουν: αυτο­βιο­γρα­φία της Ντο­λό­ρες Ιμπά­ρου­ρι “La Pasionaria”

1956 Οι κύπριοι μαθη­τές απέ­χουν από τα μαθή­μα­τά τους, σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τις συλ­λή­ψεις συμ­μα­θη­τών τους που δια­δή­λω­ναν υπέρ της ένω­σης της Κύπρου με την Ελλάδα

1956 Το Πακι­στάν ανα­κη­ρύσ­σε­ται η πρώ­τη Ισλα­μι­κή Δημοκρατία

1964 Πέθα­νε ο μεγά­λος Ούγ­γρος ηθο­ποιός Πίτερ Λόρε (Peter Lorre, γενν. 26 Ιου­νί­ου 1904), γνω­στός για τις ται­νί­ες Ο δρά­κος του Ντί­σελ­ντορφ (M, 1931)
Ο άνθρω­πος που ήξε­ρε πολ­λά (The Man who Knew too Much, 1934), Mad Love (1935), Έγκλη­μα και τιμω­ρία (1935)
Μυστι­κός πρά­κτωρ (1936), Το Γερά­κι της Μάλ­τας (1941), Καζα­μπλάν­κα (1942), Η Μάσκα του Δημη­τρί­ου ( Mask of Dimitrios 1944), Αρσε­νι­κό και παλιά δαντέ­λα (1944) 20.000 λεύ­γες κάτω από τη θάλασ­σα (1954), Το κορά­κι (1963) και πολ­λές ακόμη

1965 Η NASA εκτο­ξεύ­ει το Gemini 3, την πρώ­τη δια­στη­μι­κή πτή­ση των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών με δύο άνδρες (πλή­ρω­μα: Γκας Γκρί­σομ και Τζον Γιανγκ).

1973 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, ανα­κοι­νώ­νει στον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό, μέσω τηλε­ό­ρα­σης και ραδιο­φώ­νου, την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας για επί­ση­μη κατά­παυ­ση του πυρός στο Βιετνάμ

1983 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρίγκαν, ανα­κοι­νώ­νει για πρώ­τη φορά την πρω­το­βου­λία στρα­τη­γι­κής άμυ­νας για την αντι­με­τώ­πι­ση των εχθρι­κών διη­πει­ρω­τι­κών πυραύ­λων. Έμει­νε στην ιστο­ρία ως «Πόλε­μος των Αστρων» και είχε στό­χο να προ­στα­τεύ­σει τις ΗΠΑ από τυχόν σοβιε­τι­κή απειλή.

polemos ton astron

1980 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός, Αλέ­κος Λειβαδίτης

1992 Το φιά­σκο της Λουί­ζης Ριαν­κούρ. Η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία «ακου­μπά» τη «17 Νοέμ­βρη», αλλά τελι­κά τη χάνει.

1998 Η ται­νία του Τζέιμς Κάμε­ρον «Τιτα­νι­κός» απο­σπά 11 βρα­βεία Οσκαρ και ισο­φα­ρί­ζει το ρεκόρ που κατεί­χε η ται­νία «Μπεν Χουρ»

2011 Πέθα­νε η Ελί­ζα­μπεθ Τέι­λορ (Elizabeth Rosemond Taylor, γενν. 27 Φεβρουα­ρί­ου 1932). Ξεκί­νη­σε την καριέ­ρα της ως παι­δί-θαύ­μα το 1943, με την ται­νία Σιω­πη­λός κατή­γο­ρος. Συνέ­χι­σε να γυρί­ζει ται­νί­ες και τη δεκα­ε­τία του 1950 απο­τέ­λε­σε τη μεγα­λύ­τε­ρη σταρ του αμε­ρι­κα­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου. Είχε προ­τα­θεί για βρα­βείο Όσκαρ 5 φορές και το έχει κερ­δί­σει δύο, την πρώ­τη για την ται­νία Ζήσα­με στην αμαρ­τία του 1960 και τη δεύ­τε­ρη για το Ποιος φοβά­ται τη Βιρ­τζί­νια Γουλφ; του 1966. Άλλες αξιό­λο­γες κλα­σι­κές ται­νί­ες της είναι οι Μια θέση στον ήλιο του 1951, Ο γίγας του 1955, Όσα δε σβή­νει ο χρό­νος του 1957, Λυσ­σα­σμέ­νη γάτα του 1958 και Ξαφ­νι­κά, πέρυ­σι το καλο­καί­ρι του 1959.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο