Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε σαν σήμερα 27η Νοεμβρίου;

Σαν σήμερα 27 Νοεμβρίου -
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. 

🗓️  Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

8 π.Χ. Πέθα­νε ο κορυ­φαί­ος Ρωμαί­ος λυρι­κός ποι­η­τής Κουί­ντος Ορά­τιος Φλά­κος, γνω­στό­τε­ρος ως Ορά­τιος («Ωδές»)

1095 Ο Πάπας Ουρ­βα­νός Β’ κηρύσ­σει την Πρώ­τη Σταυ­ρο­φο­ρία στη Σύνο­δο του Κλερ­μόν στη Γαλλία.

stauroforia

1701 Γεν­νή­θη­κε ο Σου­η­δός αστρο­νό­μος και εφευ­ρέ­της της ομώ­νυ­μης κλί­μα­κας μέτρη­σης της θερ­μο­κρα­σί­ας, Άντερς Κέλσιους

1826 Ο Άγγλος φαρ­μα­κο­ποιός Τζον Γουό­κερ εφευ­ρί­σκει τα σπίρτα.

1895 Πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Αλέ­ξαν­δρος Δου­μάς ο υιός

doumas

1895 Ο Σου­η­δός βιο­μή­χα­νος και εφευ­ρέ­της Άλφρεντ Νόμπελ υπο­γρά­φει τη δια­θή­κη του, με την οποία αφιε­ρώ­νει το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της τερά­στιας περιου­σί­ας του για την απο­νο­μή ετή­σιων επι­στη­μο­νι­κών βρα­βεί­ων που θα φέρουν το επώ­νυ­μό του στη Φυσι­κή, τη Χημεία, τη Φυσιο­λο­γία-Ιατρι­κή, τη Λογο­τε­χνία και την Ειρήνη.

1900 Μεγά­λος αρχαιο­λο­γι­κός θησαυ­ρός ανα­κα­λύ­πτε­ται στα Κύθη­ρα, που χρο­νο­λο­γεί­ται στα 300 π.Χ.

1912 Η Αλβα­νία παρου­σιά­ζει τη νέα σημαία της, το δικέ­φα­λο αετό του Βυζα­ντί­ου σε φόντο κόκκινο.

1912 Ισπα­νία και Γαλ­λία έρχο­νται σε συμ­φω­νία για το ιμπε­ρια­λι­στι­κό μοί­ρα­σμα του Μαρόκου.

1914 Κατα­στρο­φι­κός σει­σμός συγκλο­νί­ζει τη Λευ­κά­δα με 16 νεκρούς. Ακο­λου­θεί τσουνάμι.

1919 Η Βουλ­γα­ρία υπο­γρά­φει με τους Συμ­μά­χους τη Συν­θή­κη του Νεϊ­γύ, η οποία, μετα­ξύ άλλων, καθο­ρί­ζει την πολε­μι­κή απο­ζη­μί­ω­ση και ανα­γνω­ρί­ζει την ανε­ξαρ­τη­σία της Γιουγκοσλαβίας.

1922 Η κυβέρ­νη­ση του Σ. Κρο­κι­δά παραι­τεί­ται και στη θέση της σχη­μα­τί­ζε­ται άλλη με πρω­θυ­πουρ­γό το συνταγ­μα­τάρ­χη Σ. Γονατά.
Η «Επα­να­στα­τι­κή Επι­τρο­πή» (που είχε συγκρο­τη­θεί με στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα την επαύ­ριο της Μικρα­σια­τι­κής Κατα­στρο­φής από βενι­ζε­λι­κούς αξιω­μα­τι­κούς) αυτο­δια­λύ­ε­ται και ο συνταγ­μα­τάρ­χης Ν. Πλα­στή­ρας ανα­κη­ρύσ­σε­ται «Αρχη­γός της Επαναστάσεως».

1922 Καταρ­γεί­ται η ελλη­νι­κή αρμο­στεία στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και ανταλ­λάσ­σο­νται οι πλη­θυ­σμοί Μικράς Ασί­ας και Μακεδονίας.

1928 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός, Αλέ­κος Αλεξανδράκης

alekos alexandrakis

1929 Ιδρύ­ε­ται ειδι­κό σώμα κατα­δί­ω­ξης ληστών στη Χωροφυλακή.

1940 Η «Σιδη­ρά Φρου­ρά» του Ρου­μά­νου φασί­στα ηγέ­τη Ιον Αντο­νέ­σκου εκτε­λεί 60 συνερ­γά­τες του εξό­ρι­στου βασι­λιά Καρό­λου Β’.

1940 Γεν­νή­θη­κε ο κινε­ζι­κής κατα­γω­γής Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, που δια­κρί­θη­κε σε ται­νί­ες καρά­τε, Μπρους Λι (Bruce Lee, πέθα­νε το 1973)

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Γάλ­λοι ναυ­τι­κοί διοι­κη­τές δια­τάσ­σο­νται να βυθί­σουν τα πλοία τους και όλοι συμ­μορ­φώ­νο­νται. Η δια­τα­γή δίνε­ται, καθώς ο γερ­μα­νι­κός στρα­τός, ο οποί­ος είχε κατα­λά­βει το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της νότιας Γαλ­λί­ας, μπαί­νει στην Του­λόν. Συνο­λι­κά βυθί­ζο­νται 10 κατα­δρο­μι­κά, 28 αντι­τορ­πι­λι­κά και 14 υποβρύχια.

Σαν σήμερα 27η Νοέμβρη The Jimi Hendrix Experience

1942 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ρόκερ, Τζί­μι Χέντριξ


1951 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα σκη­νο­θέ­τι­δα του κινη­μα­το­γρά­φου, Κάθριν Μπί­γκε­λο (Kathryn Bigelow _Άγρια Νύχτα, Στην Κόψη του Κύμα­τος, Παρά­ξε­νες Μέρες, Οι Μνή­μες του Νερού, Υπο­βρύ­χιο Κ‑19: Ο Φονιάς, The Hurt Locker, Zero Dark Thirty κά).

1953 Πέθα­νε ο βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας Αμε­ρι­κα­νός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Ευγέ­νιος Ο’ Νιλ («Πόθοι κάτω από τις λεύ­κες», «Το πέν­θος ται­ριά­ζει στην Ηλέκτρα»).

1999 Ο Κάχι Καχια­σβί­λι κατα­κτά τρία χρυ­σά μετάλ­λια στην κατη­γο­ρία των 94 κιλών στο παγκό­σμιο πρω­τά­θλη­μα άρσης βαρών που διε­ξά­γε­ται στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας. Στην ίδια κατη­γο­ρία, ο Λεω­νί­δας Κόκ­κας κατα­κτά ένα αργυ­ρό κι ένα χάλ­κι­νο μετάλλιο.

2005 Στο Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο της Αμιέ­νης, στη Βόρεια Γαλ­λία, ομά­δα για­τρών με επι­κε­φα­λής τον Ζαν Μισέλ Ντι­μπερ­νάρ πραγ­μα­το­ποιεί την πρώ­τη μερι­κή μετα­μό­σχευ­ση προσώπου.

2022 Συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ στον καθη­με­ρι­νό αγώ­να για να γίνει ο λαός πρω­τα­γω­νι­στής των εξελίξεων

  • Κανέ­νας συμ­βι­βα­σμός με το σάπιο σύστη­μα που συν­θλί­βει τις ανά­γκες της μεγά­λης λαϊ­κής πλειο­ψη­φί­ας για τα κέρ­δη μια χού­φτας επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.
  • Λύσεις «από τα πάνω» δεν υπάρ­χουν! ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που τσα­κώ­νο­νται για την κυβερ­νη­τι­κή εναλ­λα­γή, υπη­ρε­τούν την ίδια αντι­λαϊ­κή στρατηγική.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο