Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε σαν σήμερα 28η Νοέμβρη;

Σαν σήμερα 💥  28 Νοεμβρίου
τα σημαντικότερα γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε__

1443 Ο ήρω­ας των Αλβα­νών, Γεώρ­γιος Καστριώ­της, Σκε­ντέρ­μπε­ης για τους Αλβα­νούς, κηρύσ­σει την παρά­τολ­μη επα­νά­στα­σή του κατά της Οθω­μα­νι­κής αυτοκρατορίας.

1520 Ο Φερ­δι­νάν­δος Μαγ­γε­λά­νος, περ­νώ­ντας από τον πορ­θμό που σήμε­ρα φέρει το όνο­μά του, γίνε­ται ο πρώ­τος Ευρω­παί­ος εξε­ρευ­νη­τής που φτά­νει στον Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό μέσω του Ατλα­ντι­κού Ωκεανού.

1567 Η πρώ­τη γρα­πτή μαρ­τυ­ρία για την εισα­γω­γή πατά­τας στην Ευρώ­πη είναι μία από­δει­ξη ενός εξα­γω­γέα πατά­τας από τα Κανά­ρια Νησιά προς έναν έμπο­ρο της Αμβέρσας.

 

1582 Ο θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας Ουί­λιαμ Σαίξ­πηρ σε ηλι­κία 18 ετών παντρεύ­ε­ται την 26χρονη ηθο­ποιό Αν Χάθαγουεϊ.

1814 Οι «Τάιμς του Λον­δί­νου» είναι η πρώ­τη εφη­με­ρί­δα που κάνει χρή­ση ατμο­κί­νη­του πιε­στη­ρί­ου για την εκτύ­πω­σή της.

1821 Ο Πανα­μάς κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία του από την Ισπανία.

1820 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός φιλό­σο­φος, Φρί­ντριχ Ένγκελς, ο οποί­ος μαζί με τον Καρλ Μαρξ έγρα­ψαν το Κομου­νι­στι­κό Μανι­φέ­στο, τη βίβλο του κομου­νι­στι­κού κινήματος

Το φάντα­σμα

1852 Πεθαί­νει ο συνι­δρυ­τής της Φιλι­κής Εται­ρί­ας Εμμα­νου­ήλ Ξάνθος.

1859 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας, Ουά­σινγ­κτον Ίρβινγκ

1880 Γεν­νή­θη­κε ο Αλε­ξά­ντρ Αλε­ξά­ντρο­βιτς Μπλόκ (ρωσι­κά: Александр Александрович Блок‎, 28 Νοεμ­βρί­ου 1880 – 7 Αυγού­στου 1921) υπήρ­ξε ένας από τους πιο χαρι­σμα­τι­κούς λυρι­κούς ποι­η­τές που ανέ­δει­ξε η ρωσι­κή γη μετά τον Αλε­ξά­ντρ Πούσκιν

1906 Γεν­νή­θη­κε ο δια­πρε­πής φιλό­λο­γος Εμμα­νου­ήλ Κριαράς

emmanouil kriaras

1907 Ο Λού­ις Μάγιερ ανοί­γει τον πρώ­το του κινη­μα­το­γρά­φο στη Μασα­χου­σέ­τη. Γίνε­ται ιδιο­κτή­της της μεγα­λύ­τε­ρης αλυ­σί­δας κινη­μα­το­γρά­φων στη Νέα Αγγλία και το 1917 ιδρύ­ει τη δική του εται­ρεία παρα­γω­γής, που έπει­τα από σει­ρά συγ­χω­νεύ­σε­ων γίνε­ται μέρος της Metro-Goldwyn-Mayer.

1907 Γεν­νή­θη­κε ο ιτα­λός συγ­γρα­φέ­ας, Αλμπέρ­το Μοράβια

1908 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος κοι­νω­νι­κός ανθρω­πο­λό­γος και εθνο­λό­γος, Κλοντ Λεβί Στρος, πατέ­ρας της μοντέρ­νας ανθρωπολογίας

1909 Στη Γαλ­λία, η Εθνο­συ­νέ­λευ­ση θεσπί­ζει για τις εργα­ζό­με­νες γυναί­κες άδεια οκτώ εβδο­μά­δων μετά τον τοκετό.

1910 Ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος κερ­δί­ζει τις εκλο­γές, κατα­λαμ­βά­νο­ντας τις 300 από τις 364 έδρες της Βουλής.

1912 Πέθα­νε ο ποι­η­τής, Λαυ­ρέ­ντιος (Λορέν­τζος) Μαβίλης

mavilis

1912 Η Αλβα­νία κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία. (εθνι­κή εορτή)

1915 Μετά την ορμη­τι­κή προ­έ­λα­ση των Γερ­μα­νών και των Βούλ­γα­ρων στο σερ­βι­κό έδα­φος, ο βασι­λιάς των Σέρ­βων, Πέτρος, κατα­φεύ­γει με τα λεί­ψα­να του σερ­βι­κού στρα­τού στο ‘Νησί της Σωτη­ρί­ας’, όπως ονο­μά­ζουν οι Σέρ­βοι την Κέρκυρα.

1917 Η επα­να­στα­τι­κή σοβιε­τι­κή κυβέρ­νη­ση απευ­θύ­νει μήνυ­μα στις κυβερ­νή­σεις και τους λαούς όλων των εμπό­λε­μων χωρών για τον τερ­μα­τι­σμό του πολέ­μου (Α’ Παγκό­σμιος Πόλεμος).

1917  Πέθα­νε ο ποι­η­τής Μικέ­λης Άμβλιχος

mikelis amvlixos

1917 Χιο­νο­θύ­ελ­λα προ­κα­λεί δια­κο­πή ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος στην Αθή­να. Οι δρό­μοι έχουν κλεί­σει και η μετα­φο­ρά καυ­σό­ξυ­λων από το Τατόι για τις ανά­γκες του εργο­στα­σί­ου ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γής είναι αδύνατη.

1919 Στη Βρε­τα­νία εκλέ­γε­ται η πρώ­τη γυναί­κα βου­λευ­τής, η λαί­δη Άστορ του Συντη­ρη­τι­κού Κόμματος.

1922 Εκτε­λού­νται στο Γου­δή οι έξι κατη­γο­ρη­θέ­ντες ως πρω­ταί­τιοι της Μικρα­σια­τι­κής Κατα­στρο­φής, Γεώρ­γιος Χατζηα­νέ­στης, Δημή­τριος Γού­να­ρης, Νικό­λα­ος Στρά­τος, Πέτρος Πρω­το­πα­πα­δά­κης, Γεώρ­γιος Μπαλ­τα­τζής και Νικό­λα­ος Θεοτόκης.

ektelesi 6 sto goudi

1925 Ο δικτά­το­ρας Θεό­δω­ρος Πάγκα­λος, μετά από δίκη σκο­πι­μό­τη­τας, εκτε­λεί με απαγ­χο­νι­σμό στο Γου­δί παρου­σία πλή­θους θεα­τών τους κατα­χρα­στές δημο­σί­ου χρή­μα­τος, Δρα­κά­το και Ζαφειρόπουλο.

1925  Οι παι­δα­γω­γοί Δημή­τριος Γλη­νός και Αλέ­ξαν­δρος Δελ­μού­ζος παύ­ο­νται από τη Μαρά­σλειο Παι­δα­γω­γι­κή Ακα­δη­μία, καθώς η διδα­σκα­λία τους κρί­θη­κε εθνι­κά επι­βλα­βής. (Μαρα­σλεια­κά)

marasleiaka

1929 Γεν­νή­θη­κε ο μετα­φρα­στής και ιδρυ­τής του Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου της Θεσ­σα­λο­νί­κης, Παύ­λος Ζάννας

1930 Ξεκι­νά στο Στρα­το­δι­κείο Ιωαν­νί­νων η δίκη 7 κομ­μου­νι­στών φαντά­ρων του Καλ­πα­κί­ου (ένα από τα δύο κολα­στή­ρια ‑μαζί με της Μαρ­μά­ρως- όπου έστελ­ναν τους στρα­τευ­μέ­νους νέους κομ­μου­νι­στές για να τους εξο­ντώ­σουν ψυχι­κά και σωματικά).

kalpaki

1936 Υπο­γρά­φε­ται μυστι­κή συμ­φω­νία συνερ­γα­σί­ας ανά­με­σα στη φασι­στι­κή Ιτα­λία και τις φασι­στι­κές δυνά­μεις του στρα­τη­γού Φράν­κο στην Ισπανία.

1937 Πέθα­νε ο στρα­τιω­τι­κός για­τρός και λογο­τέ­χνης, Παύ­λος Νιρ­βά­νας, ψευ­δώ­νυ­μο του Πέτρου Αποστολίδη

1943 Η Συν­διά­σκε­ψη της Τεχε­ρά­νης: Στό­χος της ιστο­ρι­κής αυτής συνά­ντη­σης μετα­ξύ του Φρα­γκλί­νου Ρού­σβελτ, του Ιωσήφ Στά­λιν και του Ουίν­στον Τσώρ­τσιλ είναι να ορι­στι­κο­ποι­η­θεί η στρα­τη­γι­κή των Συμ­μά­χων για την τελι­κή φάση του Πολέ­μου. Απο­φα­σί­ζε­ται η επί­θε­ση στη Νορ­μαν­δία για το Μάιο του 1944.

1948 Γεν­νή­θη­κε η τρα­γου­δί­στρια, Μαρία Φαρα­ντού­ρη

Μ. ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ – Ζ. ΛΙΒΑΝΕΛΙ_ “Οσα μας ενώ­νουν”: Συναυ­λία στο Ηρώ­δειο στις 7 Σεπτέμ­βρη _VIDEO – ΦΩΤΟ)

1948 Πωλεί­ται στη Βοστό­νη η πρώ­τη φωτο­γρα­φι­κή μηχα­νή Polaroid, στην τιμή των 89,95 δολαρίων.

1953 Τελειώ­νει η Δίκη των Αερο­πό­ρων. Στο εδώ­λιο του κατη­γο­ρου­μέ­νου κάθο­νται στε­λέ­χη της πολε­μι­κής αερο­πο­ρί­ας, που κατη­γο­ρού­νται για φιλο­κομ­μου­νι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες. Δύο κατα­δι­κά­ζο­νται σε ισό­βια, 6 σε ποι­νές πρό­σκαι­ρης κάθειρ­ξης και ένας αθωώνεται.

1954 Πεθαί­νει ο Ιτα­λός φυσι­κός Ενρί­κο Φέρ­μι (βρα­βείο Νόμπελ Φυσι­κής, 1936)

1960 Η Μαυ­ρι­τα­νία απο­κτά την πλή­ρη ανε­ξαρ­τη­σία της από τη Γαλλία.

1973 Οι λιμε­νερ­γά­τες της Γένο­βας σε ένδει­ξη αλλη­λεγ­γύ­ης προς τον αγω­νι­ζό­με­νο ελλη­νι­κό λαό προ­χω­ρούν σε 6ήμερο μπο­ϋ­κο­τάζ όλων των πλοί­ων με ελλη­νι­κή σημαία.

1981 Αρχί­ζει να εφαρ­μό­ζε­ται το μονο­το­νι­κό σύστη­μα στα σχο­λεία της χώρας μας.

1989 Η Ρου­μά­να αθλή­τρια της γυμνα­στι­κής και χρυ­σή Ολυ­μπιο­νί­κης Νάντια Κομα­νέ­τσι κατα­φεύ­γει στην Ουγ­γα­ρία μετά τη δια­φυ­γή της από την πατρί­δα της. Με τη βοή­θεια ενός οικο­δό­μου, του Κον­στα­ντίν Πανέτ, περ­νά­ει λαθραία στην Ουγ­γα­ρία, την Αυστρία και φτά­νει στην Αμερική.

1990 Ο Τζον Μέι­τζορ αντι­κα­θι­στά τη Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ στην πρω­θυ­πουρ­γία της Μεγά­λης Βρετανίας.

1994 Η Νορ­βη­γία ψηφί­ζει «όχι» στην είσο­δό της στην Ευρω­παϊ­κή Ένωση.

1999 Ο παρα­γουα­νός Χοσέ Λουίς Τσι­λα­βέρτ γίνε­ται ο μονα­δι­κός τερ­μα­το­φύ­λα­κας στην ιστο­ρία του παγκό­σμιου ποδο­σφαί­ρου που σημειώ­νει χατ-τρικ. Στον αγώ­να Βελέζ Σάρ­σφιλντ — Φερο­κα­ρίλ Έστε για το πρω­τά­θλη­μα Α’ Εθνι­κής κατη­γο­ρί­ας Αργε­ντι­νής σημειώ­νει τρία γκολ με πέναλτι.

1999 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται το παγκό­σμιο πρω­τά­θλη­μα άρσης βαρών που ξεκί­νη­σε στις 21 Νοεμ­βρί­ου στο στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας. Η Ελλά­δα κατα­τάσ­σε­ται στην πρώ­τη θέση της γενι­κής βαθ­μο­λο­γί­ας με 19 μετάλ­λια (4 χρυ­σά, 10 αργυ­ρά και 5 χάλκινα).

2002 Το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των επι­δι­κά­ζει το ποσό των 13,7 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ (4,6 δισ. δρχ.) ως απο­ζη­μί­ω­ση του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου στον τέως βασι­λιά Κων­στα­ντί­νο για την απαλ­λο­τρί­ω­ση της λεγό­με­νης βασι­λι­κής περιουσίας.

2008 Το Οικου­με­νι­κό Πατριαρ­χείο ζητά την παραί­τη­ση του ηγού­με­νου Εφραίμ από όλες τις αρμο­διό­τη­τές του στη Μονή Βατοπεδίου.

Γιώρ­γος Φούντας

2010 Πέθα­νε ο Έλλη­νας ηθο­ποιός, Γιώρ­γος Φούντας


 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο