Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε σαν σήμερα 3η Δεκέμβρη;

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1596 Γεν­νή­θη­κε ο διά­ση­μος Ιτα­λός κατα­σκευα­στής έγχορ­δων οργά­νων, Νικο­λό Αμάτι.

1775 Η αμε­ρι­κα­νι­κή σημαία ανυ­ψώ­νε­ται για πρώ­τη φορά στο πλοίο «Άλφρεντ».

1818 Το Ιλι­νόις γίνε­ται η 21η Πολι­τεία των ΗΠΑ.

1822 Οι Έλλη­νες επα­να­στά­τες κατα­λαμ­βά­νουν το Παλα­μή­δι. Οι Τούρ­κοι του Ναυ­πλί­ου, μετά από την υπο­γρα­φή συμ­φω­νί­ας παρα­δί­δουν την πόλη και τα φρού­ριά της στο Θεό­δω­ρο Κολοκοτρώνη.

1854 Εξέ­γερ­ση χρυ­σω­ρύ­χων στην Αυστρα­λία, με 30 νεκρούς. Οι χρυ­σω­ρύ­χοι δέχο­νται επί­θε­ση από στρα­τιώ­τες και αστυ­νο­μι­κούς. Το περι­στα­τι­κό, θα μεί­νει γνω­στό ως «Eureka Stockade».

1857 Γεν­νή­θη­κε ο πολω­νι­κής κατα­γω­γής Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας Τζό­ζεφ Κόν­ραντ («Ο Λόρ­δος Τζιμ» και «Η Καρ­διά του Σκο­τα­διού», πάνω στην οποία βασί­στη­κε η ται­νία του Κόπο­λα «Απο­κά­λυ­ψη Τώρα»)

1888 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός βιο­μή­χα­νος Καρλ Τσάις, που κέρ­δι­σε παγκό­σμια φήμη ως κατα­σκευα­στής οπτι­κών οργάνων

1894 Πέθα­νε ο Σκο­τσέ­ζος συγ­γρα­φέ­ας Ρόμπερτ Λού­ις Στί­βεν­σον (Το Νησί των Θησαυ­ρών, Δόκτωρ Τζέ­κιλ και Μίστερ Χάιντ)

1868 Ο φιλέλ­λη­νας Γουί­λιαμ Γκλάν­τστο­ουν (Γλάδ­στων) γίνε­ται πρω­θυ­πουρ­γός της Μ. Βρε­τα­νί­ας στην πρώ­τη από τις τέσ­σε­ρις εκλο­γι­κές του νίκες.

1906 Ιδρύ­ε­ται η ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα της Τορίνο.

1907 Απο­χή από τα μαθή­μα­τα απο­φα­σί­ζουν οι φοι­τη­τές του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για το υπο­χρε­ω­τι­κό του μαθή­μα­τος της Γυμνα­στι­κής («Γυμνα­στι­κά»).

gumnastika

1910 Τα πρώ­τα φώτα από νέον ανά­βουν στην Έκθε­ση Αυτο­κι­νή­του των Παρι­σί­ων. Είναι δημιουρ­γία του γάλ­λου μηχα­νι­κού Ζορζ Κλοντ.

1911 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός συν­θέ­της που «έντυ­νε» μου­σι­κά τις ται­νί­ες του Φεντε­ρί­κο Φελί­νι, Νίνο Ρότα

nino rota 2

1912 Η Ναυ­μα­χία της Έλλης: Ο ελλη­νι­κός στό­λος, με επι­κε­φα­λής το θωρη­κτό «Αβέ­ρωφ», κατα­ναυ­μα­χεί τον τουρ­κι­κό και εξα­σφα­λί­ζει την κυριαρ­χία του στο Αιγαίο. Πρω­τα­γω­νι­στής της ελλη­νι­κής νίκης είναι ο Ναύ­αρ­χος Παύ­λος Κουντουριώτης.

1919 Πέθα­νε ο Γάλ­λος ζωγρά­φος, Πιερ Ογκίστ Ρενουάρ

1922 Η πρώ­τη ται­νία με το σύστη­μα «τεχνι­κό­λορ» προ­βάλ­λε­ται στους κινη­μα­το­γρά­φους της Νέας Υόρ­κης. Τίτλος της: «The toll of the sea».

Γκο­ντάρ για παρέμ­βα­ση Ζελέν­σκι: Οι Κάν­νες είναι ένα εργα­λείο προπαγάνδας

1930 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος σκη­νο­θέ­της και σενα­ριο­γρά­φος Ζαν Λικ Γκοντάρ.

Πέθα­νε ο σκη­νο­θέ­της της «νου­βέλ βαγκ» Ζαν-Λικ Γκοντάρ

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο Ελλη­νι­κός Στρα­τός (Μεραρ­χία Ιππι­κού), έπει­τα από σκλη­ρό αγώ­να, απε­λευ­θε­ρώ­νει την Πρε­με­τή της Βορεί­ου Ηπείρου.

Σαν σήμερα Ατέχνως 3η Δεκέμβρη EAM ΕΛΑΣ ΚΚΕ

1944 Δεκεμ­βρια­νά: Το ΕΑΜ συγκρο­τεί πανα­θη­ναϊ­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγ­μα. Παίρ­νουν μέρος 500.000 λαού. Οι δια­δη­λω­τές δέχο­νται καται­γι­σμό πυρών από το Αρχη­γείο της Αστυ­νο­μί­ας (Πανε­πι­στη­μί­ου και Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας). Η πρώ­τη σφαί­ρα πέφτει από βρε­τα­νούς στρα­τιώ­τες. Σκο­τώ­νο­νται 28 άτο­μα και τραυ­μα­τί­ζο­νται 148. Η σύγκρου­ση των “Δεκεμ­βρια­νών” θα διαρ­κέ­σει 33 ημέ­ρες και θα αφή­σει πίσω δεκά­δες χιλιά­δες νεκρούς και εγκλή­μα­τα ανεί­πω­της φρίκης.

dekemvriana

Ο ηρω­ι­κός Δεκέμ­βρης του ’44 (Αφιέ­ρω­μα)

1946 Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση καταγ­γέλ­λει στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του νεο­σύ­στα­του ΟΗΕ τη Βουλ­γα­ρία, τη Γιου­γκο­σλα­βία και την Αλβα­νία, «δια παρο­χήν βοη­θεί­ας προς τους συμμορίτας».

1947 Το έργο του Τένε­σι Ουί­λιαμς «Λεω­φο­ρεί­ον ο Πόθος» κάνει πρε­μιέ­ρα στη Νέα Υόρκη.

1952 Στην Τσε­χο­σλο­βα­κία, εκτε­λού­νται με την κατη­γο­ρία της προ­δο­σί­ας ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός Σλάν­σκι και 11 ακό­μα άτομα.

1960 Γεν­νή­θη­κε οι αμε­ρι­κα­νί­δες ηθο­ποιοί Ντά­ριλ Χάνα και Τζού­λιαν Μουρ

1963 Στην Ελλά­δα, απο­φα­σί­ζε­ται ότι τα διδα­κτι­κά βιβλία θα δια­νέ­μο­νται δωρε­άν στους μαθη­τές των Δημο­τι­κών Σχο­λεί­ων και των Γυμνασίων.

1965 Γεν­νή­θη­κε η Γερ­μα­νί­δα πατι­νέρ Κατα­ρί­να Βιτ, με Ολυ­μπια­κά μετάλ­λια σε δύο συνε­χό­με­νους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες και καριέ­ρα στο Χόλιγουντ.

1967 Ο δρ. Κρί­στιαν Μπάρ­ναρντ γρά­φει ιστο­ρία, επι­χει­ρώ­ντας την πρώ­τη μετα­μό­σχευ­ση καρ­διάς στο Κέιπ Τάουν. Με την ευκαι­ρία αυτή, η 3η Δεκεμ­βρί­ου έχει ανα­κη­ρυ­χθεί «Παγκό­σμια Ημέ­ρα των Μετα­μο­σχεύ­σε­ων Καρδιάς».

1967 Οι τελευ­ταί­ες μονά­δες της ελλη­νι­κής μεραρ­χί­ας, η οποία εστά­λη στην Κύπρο επί Γεωρ­γί­ου Παπαν­δρέ­ου εγκα­τα­λεί­πουν το νησί και το αφή­νουν ανυ­πε­ρά­σπι­στο σε εφαρ­μο­γή της Συμ­φω­νί­ας Παπα­δό­που­λου- Τσαγλαγιαγκίλ.

1969 Οι παρα­γω­γοί του μιού­ζι­καλ “Ιησούς Χρι­στούς Υπέρ­λα­μπρο Άστρο” προ­σφέ­ρουν το ρόλο του Χρι­στού στον Τζον Λένον.

1971 Ξεσπά νέος πόλε­μος μετα­ξύ Ινδί­ας και Πακι­στάν, μετά την ανα­κή­ρυ­ξη της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της Δημο­κρα­τί­ας του Μπανγκλαντές.

1984 Τερά­στια οικο­λο­γι­κή κατα­στρο­φή στο Μπο­πάλ της Ινδί­ας. Μεγά­λη ποσό­τη­τα ισο­κυα­νι­κού μεθυ­λί­ου διαρ­ρέ­ει από το εργο­στά­σιο της αμε­ρι­κά­νι­κης εται­ρί­ας Union Carbide με απο­τέ­λε­σμα 8.000 άνθρω­ποι να χάσουν τη ζωή τους τις πρώ­τες 3 μέρες μετά το ατύ­χη­μα, 25.000 μέχρι σήμε­ρα και 120.000–150.000 χρό­νια ασθενείς.

1988 Πέθα­νε ο λαϊ­κός τρα­γου­δι­στής Πάνος Γαβαλάς

1992 Το ελλη­νι­κό δεξα­με­νό­πλοιο Aegean Sea προ­σα­ρά­ζει την ώρα που μπαί­νει στο λιμά­νι της La Coruna στην Ισπα­νία, με απο­τέ­λε­σμα να διαρ­ρεύ­σουν 80.000 τόνοι αργού πετρε­λαί­ου απει­λώ­ντας την περιο­χή με τερά­στια οικο­λο­γι­κή καταστροφή.

1997 Με την ιδιό­τη­τα του υπουρ­γού Αθλη­τι­σμού της Βρα­ζι­λί­ας, ο Πελέ επι­σκέ­πτε­ται το Λον­δί­νο και χρί­ζε­ται επί­τι­μος Ιππό­της από τη Βασί­λισ­σα Ελισάβετ.

Πελέ: Σήμε­ρα το τελευ­ταίο «αντίο» στον βασι­λιά του ποδοσφαίρου

Πελέ: Το 14όροφο μαυ­σω­λείο που θα ταφεί — Σήμε­ρα στο γήπε­δο της Σάντος το λαϊ­κό προσκύνημα

1999 Στο Σιάτλ των ΗΠΑ, με δεκά­δες χιλιά­δες ανθρώ­πους να δια­δη­λώ­νουν επί μέρες κατά της «παγκο­σμιο­ποί­η­σης», λήγει χωρίς να κατα­λή­ξει σε κάποια συμ­φω­νία η Σύνο­δος του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Εμπο­ρί­ου, στην οποία μετεί­χαν εκπρό­σω­ποι από 135 χώρες.

2005 Ο 32χρονος βρα­ζι­λιά­νος ολυ­μπιο­νί­κης της ιππα­σί­ας στην υπερ­πή­δη­ση εμπο­δί­ων Αλβά­ρο «Ντό­ντα» Αφόν­σο ντε Μιρά­ντα Νέτο παντρεύ­ε­ται την Αθη­νά Ρου­σέλ Ωνά­ση στο Σάο Πάο­λο της Βραζιλίας.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο