Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε σαν σήμερα 7 Δεκεμβρίου;

 Σαν σήμε­ρα 7 Δεκεμ­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου.
Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

43 π.Χ. Πέθα­νε ο Ρωμαί­ος πολι­τι­κός, ρήτο­ρας και συγ­γρα­φέ­ας, Μάρ­κος Τού­λιος Κικέρων

1732 Η Βασι­λι­κή Όπε­ρα της Αγγλί­ας ανοί­γει τις πύλες της στο “Κόβεντ Γκάρ­ντεν” στο Λονδίνο.

1810 Γεν­νιέ­ται ο Θίο­ντορ Σβαν. Γερ­μα­νός φυσιολόγος

svan

1826 Κοντά στο Τουρ­κο­χώ­ρι Λιβα­δειάς, ο Καραϊ­σκά­κης επι­κε­φα­λής του ιππι­κού του Χατζη­μι­χά­λη και άλλων αρχη­γών, κατα­τρο­πώ­νει τους Τούρ­κους. Οι απώ­λειες των Τούρ­κων ανέρ­χο­νται σε 100 άντρες νεκρούς και 400 ζώα φορ­τω­μέ­να τρόφιμα.

1889 Ο Τζον Ντάν­λοπ πατε­ντά­ρει το λάστι­χο με σαμπρέ­λα για όλα τα οχήματα.

1894 Πέθα­νε ο Γάλ­λος μηχα­νι­κός και διπλω­μά­της, Φερ­ντι­νάν Ντε Λεσέ­πς, που διά­νοι­ξε ‑μετα­ξύ άλλων- το κανά­λι του Σου­έζ και τη διώ­ρυ­γα της Κορίνθου

1902 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός σκι­τσο­γρά­φος, Τόμας Ναστ, ο απο­κα­λού­με­νος και “πατέ­ρας του αμε­ρι­κά­νι­κου καρτούν”

1912 Ο Γερ­μα­νός αρχαιο­λό­γος Λού­ντ­βιχ Μπόρ­χαρντ ανα­κα­λύ­πτει στην Αίγυ­πτο την αρχαία προ­το­μή της βασί­λισ­σας Νεφερ­τί­της, συζύ­γου του Φαραώ Αμέ­νο­φη Δ’.

1912 Ο Ελλη­νι­κός στρα­τός (Από­σπα­σμα της ΙΙΙ Μεραρ­χί­ας) απε­λευ­θε­ρώ­νει την Κορυτσά.

1917 Α’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι ΗΠΑ κηρύσ­σουν τον πόλε­μο κατά της Αυστροουγγαρίας.

1924 Γεν­νή­θη­κε ο πολι­τι­κός Μάριο Σοά­ρες, που διε­τέ­λε­σε πρω­θυ­πουρ­γός και πρό­ε­δρος της Πορτογαλίας

1926 Εκδί­δε­ται στις ΗΠΑ η πρώ­τη πατέ­ντα για ψυγείο οικια­κής χρή­σης, το οποίο λει­τουρ­γεί με γκά­ζι για την εται­ρεία Electrolux.

1927 Στην Ελλά­δα αρχί­ζει η εφαρ­μο­γή του αντι­κο­μου­νι­στι­κού κυβερ­νη­τι­κού προ­γράμ­μα­τος. Συλ­λή­ψεις κομου­νι­στών στην Αθήνα.

Η αλλη­λεγ­γύη στον παλαι­στι­νια­κό λαό και oi μπα­ντιέ­ρες Τσόμσκι

1928 Γεν­νή­θη­κε ο αμε­ρι­κα­νός γλωσ­σο­λό­γος και δια­νοη­τής Νόαμ Τσόμσκι

1929 Η Τουρ­κία παρα­χω­ρεί δικαί­ω­μα ψήφου στις γυναίκες.

1931 Οι άνερ­γοι των ΗΠΑ πραγ­μα­το­ποιούν την πρώ­τη τους «εθνι­κή πορεία πείνας».

1941 Οι Ιάπω­νες με 360 αερο­σκά­φη κατα­στρέ­φουν την αμε­ρι­κα­νι­κή ναυ­τι­κή βάση του Περλ Χάρ­μπορ στη Χαβάη. Στα 90 λεπτά της επί­θε­σης χάνουν τη ζωή τους 2.386 στρα­τιώ­τες των ΗΠΑ, κατα­στρέ­φο­νται 188 αερο­σκά­φη, άλλα 155 υφί­στα­νται ζημιές, βυθί­ζο­νται 5 πλοία και άλλα 13 βγαί­νουν εκτός μάχης. Την επο­μέ­νη η Ουά­σινγ­κτον θα μπει στον Β’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

1944 Οι Βρε­τα­νοί κατα­λαμ­βά­νουν την Ακρό­πο­λη (παρά τη συμ­φω­νία με τον ΕΛΑΣ να μεί­νει έξω από τη σύγκρου­ση) και εγκα­θι­στούν σε αυτή βαριά όπλα με τα οποία βάλ­λουν κατά θέσε­ων του ΕΛΑΣ.

dekemvriana vretanoi stin akropoli

1945 Πατε­ντά­ρε­ται ο φούρ­νος μικροκυμάτων.

1965 Με ταυ­τό­χρο­νες λει­τουρ­γί­ες στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και στη Ρώμη από τον Πατριάρ­χη Αθη­να­γό­ρα και τον Πάπα Παύ­λο ΣΤ’ γίνε­ται αμοι­βαία άρση του αλληλοαφορισμού.

1966 Ώρα 19.00 απο­πλέ­ει από Κρή­τη το Ε/Γ‑Ο/Γ ή όπως λεγό­ταν τότε , πλοιο­κτή­τριας εται­ρεί­ας Τυπάλ­δου, για το μοι­ραίο του ταξί­δι προς Πειραιά.

1974 Ο πρό­ε­δρος της Κύπρου Μακά­ριος, που είχε ανα­τρα­πεί από τη Χού­ντα των Αθη­νών στις 15 Ιου­λί­ου του ίδιου χρό­νου, επι­στρέ­φει στο νησί, έπει­τα από εξο­ρία 4,5 μηνών.

1975 Ο Βασί­λης Χατζη­πα­να­γής κάνει το ντε­μπού­το του στον αγώ­να Ηρα­κλή — Ατρό­μη­του στη Βέροια. Θα αγω­νι­στεί στο ελλη­νι­κό πρω­τά­θλη­μα ποδο­σφαί­ρου 281 φορές και θα πετύ­χει 61 γκολ.

1975 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Θόρ­ντον Γουάιλ­ντερ (“Η μικρή μας πόλη”)

mousouris kostas

1976 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της του θεά­τρου και θεα­τρι­κός παρα­γω­γός, Κώστας Μουσούρης

1981 Η Ισπα­νία γίνε­ται μέλος του ΝΑΤΟ.

1981 Η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα της Νέας Δημο­κρα­τί­ας απο­σύ­ρει την εμπι­στο­σύ­νη της προς τον Γεώρ­γιο Ράλ­λη, κατα­ψη­φί­ζο­ντάς τον.

1983 Δύο επι­βα­τι­κά αερο­πλά­να της Iberia και της Aviaco συγκρού­ο­νται στο αερο­δρό­μιο Μπα­ρά­χας της Μαδρί­της, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 93 άνθρωποι.

1988 Σει­σμός μεγέ­θους 6,9 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ πλήτ­τει την Αρμε­νία, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους περισ­σό­τε­ροι από 25.000 άνθρω­ποι και 400.000 να μεί­νουν άστεγοι.

1988 Σει­σμός μεγέ­θους 6,8 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ στην Αρμε­νία προ­κα­λεί τον θάνα­το σε πάνω από 25.000 άτομα.

1995 Η άκα­τος του δια­στη­μο­πλοί­ου «Γαλι­λαί­ος» εισχω­ρεί με επι­τυ­χία στην ατμό­σφαι­ρα του πλα­νή­τη Δία.

2008 Επε­κτεί­νο­νται σε όλη τη χώρα τα επει­σό­δια για το θάνα­το του 16χρονου μαθη­τή Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου από τη σφαί­ρα ειδι­κού φρου­ρού στα Εξάρ­χεια. Πυρ­πο­λού­νται κατα­στή­μα­τα στο κέντρο της Αθή­νας. Δεν γίνο­νται απο­δε­κτές από τον πρω­θυ­πουρ­γό οι παραι­τή­σεις του Υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λου και του υφυ­πουρ­γού του, Πανα­γιώ­τη Χηνοφώτη.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο