Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στην Ελλάδα και στον κόσμο σαν σήμερα 14 Μαΐου;

Σαν σήμερα 14η Μαΐου __
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1509 — Γαλ­λι­κές δυνά­μεις νικούν τους Βενε­τούς στη μάχη του Ανια­ντέ­λο στη βόρεια Ιταλία.

1643 Ο 4χρονος Λου­δο­βί­κος ΙΔ’ ανα­κη­ρύσ­σε­ται βασι­λιάς της Γαλ­λί­ας, μετά το θάνα­το του πατέ­ρα του, Λου­δο­βί­κου ΙΓ’.

1796 Ο Βρε­τα­νός για­τρός, Έντουαρντ Τζέ­νερ, ο άνθρω­πος που έθε­σε τα θεμέ­λια της επι­στή­μης της ανο­σο­λο­γί­ας, δοκι­μά­ζει για πρώ­τη φορά εμβό­λιο κατά της ανε­μο­βλο­γιάς σε ένα 8χρονο αγόρι.

1811 Η Παρα­γουάη κερ­δί­ζει την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Ισπανία.

1854 Ο Βασι­λιάς Όθω­νας ανα­κη­ρύσ­σει την ουδε­τε­ρό­τη­τα της Ελλά­δας και διο­ρί­ζει νέα κυβέρ­νη­ση υπό τον Αλ. Μαυ­ρο­κορ­δά­το. Ο Όθω­νας ανα­γκά­στη­κε να προ­χω­ρή­σει σε αυτές τις κινή­σεις έπει­τα από έντο­νες πιέ­σεις των Μεγά­λων Δυνά­με­ων (ναυ­τι­κός απο­κλει­σμός των ελλη­νι­κών λιμα­νιών από τη Γαλ­λία και τη Βρε­τα­νία, στρα­τιω­τι­κή κατά­λη­ψη του Πει­ραιά στις αρχές του Μάη), οι οποί­ες επι­δί­ω­καν την ανα­στο­λή των εξε­γέρ­σε­ων σε Ήπει­ρο και Θεσ­σα­λία, όπου εμπλέ­κο­νταν και πολ­λοί Έλλη­νες αξιω­μα­τι­κοί. Η νέα κυβέρ­νη­ση, με αυστη­ρά μέτρα και πιέ­σεις, κατά­φε­ρε την επά­νο­δο όλων των παραι­τη­θέ­ντων εξε­γερ­μέ­νων αξιω­μα­τι­κών. Οι διπλω­μα­τι­κές σχέ­σεις με την Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία απο­κα­τα­στά­θη­καν με τη συν­θή­κη του Καν­λι­τζά το Μάιο του 1855. Η τρα­γι­κό­τε­ρη όμως συνέ­πεια του απο­κλει­σμού και της κατο­χής που κρά­τη­σε ως το Φεβρουά­ριο του 1857 ήταν ένας τρο­με­ρός λιμός που άφη­σε πολ­λούς νεκρούς και ένα πλή­θος ορφα­νά παι­διά (902.gr)

1900 Αρχί­ζουν οι Β’ Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες στο Παρί­σι, με τη συμ­με­το­χή 995 αθλη­τών και για πρώ­τη φορά αθλη­τριών, από 28 χώρες, που δια­γω­νί­ζο­νται σε 19 αθλή­μα­τα. Θα ολο­κλη­ρω­θούν στις 28 Οκτωβρίου.

1912 Πεθαί­νει ο κορυ­φαί­ος Σου­η­δός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας Αύγου­στος Στρίντμπεργκ.

1913 Ο κυβερ­νή­της της Νέας Υόρ­κης εγκρί­νει τον κατα­στα­τι­κό χάρ­τη για το Ίδρυ­μα Ροκ­φέ­λερ, το οποίο αρχί­ζει τη λει­τουρ­γία του με μία δωρεά 100.000.000$ από τον Τζον Ντά­βι­σον Ροκ­φέ­λερ.

1920 Ο Ελλη­νι­κός Στρα­τός δια­τάσ­σε­ται να ανα­λά­βει εξ ονό­μα­τος των συμ­μά­χων τη διοί­κη­ση της Δυτι­κής Θρά­κης, αντι­κα­θι­στώ­ντας τα Γαλ­λι­κά στρα­τεύ­μα­τα. Τον Ιού­λιο του ίδιου χρό­νου, με τη Συν­θή­κη των Σεβρών, η Θρά­κη προ­σαρ­τά­ται ορι­στι­κά στην Ελλάδα.

1928 Ξεκι­νούν οι εργα­σί­ες της Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος. Πρώ­τος διοι­κη­τής ανα­λαμ­βά­νει ο Αλέ­ξαν­δρος Διομήδης.

1939 Στο Περού, η Λίνα Μεδί­να κατα­γρά­φε­ται ως η νεό­τε­ρη μητέ­ρα στην ιστο­ρία της ιατρι­κής, γεν­νώ­ντας ένα αγό­ρι, σε ηλι­κία πέντε ετών.

1940 Τα δύο τρί­τα της ολλαν­δι­κής πόλης Ρότερ­νταμ κατα­στρέ­φο­νται από τους βομ­βαρ­δι­σμούς της ναζι­στι­κής Λου­φτ­βά­φε, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 1.000 άνθρω­ποι και άλλοι 80.000 να μεί­νουν άστε­γοι. Ο Ολλαν­δι­κός στρα­τός συν­θη­κο­λο­γεί. Η αντί­στα­σή του στους Ναζί κρά­τη­σε μόλις 4 μέρες, ενώ οι συνο­λι­κές του απώ­λειες ήταν 2.332 άνδρες

1941 Εκτε­λεί­ται στο Βερο­λί­νο ο Ελβε­τός φοι­τη­τής, Μορίς Μπο­βόντ, επει­δή σχε­δί­α­σε τη δολο­φο­νία του Αδόλ­φου Χίτλερ το 1938.

1944 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της και παρα­γω­γός, Τζορτζ Λού­κας, (“Ο πόλε­μος των άστρων”)

1948 Το Ισρα­ήλ κηρύτ­τει την ανε­ξαρ­τη­σία του από τη Μεγά­λη Βρε­τα­νία. Πρώ­τος πρό­ε­δρος ο Ντα­βίντ Μπεν Γκου­ριόν. Λίγες ώρες αργό­τε­ρα, ξεσπά ο πρώ­τος αρα­βοϊσ­ραη­λι­νός πόλεμος.

1950 Στην Τουρ­κία, ο Τζε­λάλ Μπα­γιάρ εκλέ­γε­ται πρω­θυ­πουρ­γός, τερ­μα­τί­ζο­ντας έτσι την 27ετή θητεία του κόμ­μα­τος του Ισμέτ Ινονού.

1952 Γεν­νή­θη­κε ο Robert Zemeckis _Ρόμπερτ Ζεμέ­κις, Αμε­ρι­κα­νός σκηνοθέτης

1955 Η Τσε­χο­σλο­βα­κία, η Ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία, η Ουγ­γα­ρία, η Πολω­νία, η Ρου­μα­νία, η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, η Αλβα­νία και η Βουλ­γα­ρία δημιουρ­γούν το Σύμ­φω­νο της Βαρσοβίας

1962 Ο Χουάν Κάρ­λος Α’ της Ισπα­νί­ας παντρεύ­ε­ται στην Αθή­να, την Πρι­γκί­πισ­σα Σοφία της Ελλά­δας. Το μυστή­ριο του γάμου τελεί­ται στο Μητρο­πο­λι­τι­κό Ναό Αθη­νών και στη συνέ­χεια στον Καθο­λι­κό Μητρο­πο­λι­τι­κό Ναό Αθηνών.

1969 Γεν­νή­θη­κε η Cate Blanchett _Κέιτ Μπλάν­σετ, Αυστρα­λή ηθοποιός

1970 Η Ουλ­ρί­κε Μάιν­χοφ και άλλοι απε­λευ­θε­ρώ­νουν από τη φυλα­κή τον Αντρέ­ας Μπά­α­ντερ, γεγο­νός που απο­τε­λεί καί­ρια στιγ­μή στο σχη­μα­τι­σμό της οργά­νω­σης Φρά­ξια Κόκ­κι­νος Στρατός.

1971 Γεν­νή­θη­κε Σοφία Κόπο­λα, Αμε­ρι­κα­νί­δα σκηνοθέτης

1972 Το σύμπλεγ­μα νησιών της Οκι­νά­ουα επι­στρέ­φε­ται από τις ΗΠΑ στην Ιαπωνία.

1973 Εκτο­ξεύ­ε­ται ο Skylab, ο πρώ­τος δια­στη­μι­κός σταθ­μός των Ηνω­μέ­νων Πολιτειών.

1987 Πέθα­νε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Ρίτα Χέιγουορθ

1988 Στο Κεντά­κι, Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες Αμε­ρι­κής, ένας μεθυ­σμέ­νος οδη­γός που οδη­γεί στο αντί­θε­το ρεύ­μα συγκρού­ε­ται με σχο­λι­κό λεω­φο­ρείο. Είκο­σι επτά άτο­μα σκο­τώ­νο­νται κατά τη σύγκρου­ση και την επα­κό­λου­θη πυρκαγιά.

1998 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός τρα­γου­δι­στής και ηθο­ποιός, Φρανκ Σινά­τρα.

1992 Η Βόρεια Κορέα επι­βε­βαιώ­νει πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι επι­στή­μο­νες της χώρας κατά­φε­ραν να παρά­γουν πλουτώνιο.

2015 Πέθα­νε ο Ρίλεϊ Κινγκ, Αμε­ρι­κα­νός θρύ­λος του μπλουζ, γνω­στό­τε­ρος ως Μπι Μπι Κινγκ (B.B. King). (Γεν. 16/9/1925)

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο