Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 2 Ιανουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 2 Ιανουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με 

17 Πέθα­νε ο Ρωμαί­ος ποι­η­τής, Οβίδιος

366 Οι Αλα­μα­νοί (γερ­μα­νι­κό φύλο) περ­νούν τον παγω­μέ­νο Ρήνο και εισβάλ­λουν στη Ρωμαϊ­κή Αυτοκρατορία.

533 Ο Μερ­κού­ριος γίνε­ται Πάπας και αλλά­ζει το όνο­μά του σε Ιωάν­νης Β’. Είναι ο πρώ­τος Πάπας που δε χρη­σι­μο­ποιεί το προ­σω­πι­κό του όνο­μα, εξαι­τί­ας του ότι ο Μερ­κού­ριος (Ερμής) ήταν Ρωμαί­ος θεός.

1492 Πέφτει το τελευ­ταίο προ­πύρ­γιο των Αρά­βων στην Ισπα­νία. Το βασί­λειο της Γρα­νά­δας περιέρ­χε­ται στις χρι­στια­νι­κές δυνά­μεις του βασι­λιά Φερ­δι­νάν­δου Ε’ και της Ισα­βέλ­λας Α’. Ο βασι­λιάς της Γρα­νά­δας Μπο­αμπ­ντίλ αιχ­μα­λω­τί­ζε­ται. Όσοι δεν εγκα­τα­λεί­πουν την Ισπα­νία εξα­να­γκά­ζο­νται να εκχριστιανιστούν.

1757 Κατά τη διάρ­κεια του Επτα­ε­τούς Πολέ­μου, η Μεγά­λη Βρε­τα­νία κατα­λαμ­βά­νει την Καλ­κού­τα των Ινδιών.

1788 Η Τζόρ­τζια είναι η 4η αμε­ρι­κα­νι­κή πολι­τεία που υπο­γρά­φει τον Κατα­στα­τι­κό Χάρ­τη των ΗΠΑ.

1828 Αφή­νε­ται ελεύ­θε­ρος, με προ­σω­πι­κή παρέμ­βα­ση του Τσά­ρου, ο Αλέ­ξαν­δρος Υψη­λά­ντης, που εκρα­τεί­το στις αυστρια­κές φυλα­κές, μετά το ανε­πι­τυ­χές κίνη­μά του στις Παρα­δου­νά­βιες Ηγεμονίες.

1830 Αρχί­ζουν τα μαθή­μα­τα στο Κεντρι­κόν Σχο­λεί­ον της Αιγί­νης, το πρώ­το ανώ­τε­ρο εκπαι­δευ­τι­κό ίδρυ­μα στην Ελλάδα.

1839 Ο Γάλ­λος φωτο­γρά­φος Λουί Ντα­γκέρ βγά­ζει την πρώ­τη φωτο­γρα­φία της Σελήνης.

1870 Αρχί­ζει η κατα­σκευή της γέφυ­ρας του Μπρούκλιν.

1897 Γεν­νή­θη­κε ο παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής στην πάλη, Χρι­στό­φο­ρος Θεο­φί­λου, γνω­στός ως Τζιμ Λόντος

1905 Οι Ιάπω­νες κατα­νι­κούν τους Ρώσους και κατα­λαμ­βά­νουν το Πορτ-Άρθουρ.

1910 Η Κυρια­κή καθιε­ρώ­νε­ται με νόμο στην Ελλά­δα ως αργία.

kuriakatiki argia

1915 Πέθα­νε ο Γάλ­λος, Αρμάν Πεζό, ιδρυ­τής της ομώ­νυ­μης αυτοκινητοβιομηχανίας

1920 Γεν­νιέ­ται ο Ρωσι­κής κατα­γω­γής Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Ισα­άκ Ασίμοφ

1920 Στα πλαί­σια της αντι­κομ­μου­νι­στι­κής εκστρα­τεί­ας στις ΗΠΑ (γνω­στή και ως «Κόκ­κι­νος Τρό­μος»), που ξεκί­νη­σε στον από­η­χο της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης, πραγ­μα­το­ποιεί­ται δεύ­τε­ρη κατά σει­ρά επι­χεί­ρη­ση-σκού­πα, κατά την οποία συνε­λή­φθη­σαν 6.000 ακό­μη «ύπο­πτοι κομ­μου­νι­στές». Συνο­λι­κά κατά την διάρ­κεια των περι­βό­η­των «επι­δρο­μών του Πάλ­μερ» (του Γενι­κού Εισαγ­γε­λέα των ΗΠΑ) συνε­λή­φθη­σαν πάνω από 10.000 άτο­μα, εκ των οποί­ων 3.500 φυλα­κί­στη­καν και 556 απε­λά­θη­καν από τη χώρα.

1924 Γεν­νή­θη­κε ο καλ­λι­τέ­χνης του θεά­τρου σκιών, Ευγέ­νιος Σπαθάρης

spatharis

1924 Συνέρ­χε­ται σε πρώ­τη συνε­δρί­α­ση η Δ’ Συντα­κτι­κή Συνέ­λευ­ση, που προ­ήλ­θε από τις εκλο­γές της 16ης Δεκεμ­βρί­ου. Την έναρ­ξη των εργα­σιών της κηρύσ­σει ο αρχη­γός της Επα­νά­στα­σης του 1922, Νικό­λα­ος Πλα­στή­ρας, ο οποί­ος παρα­δί­δει την εξου­σία στους πολι­τι­κούς, θεω­ρώ­ντας ότι οι στό­χοι της “Επα­να­στα­τι­κής Επι­τρο­πής” έχουν εκπληρωθεί.

1931 Ανα­τρέ­πε­ται η κυβέρ­νη­ση του Πανα­μά, μετά από εξέγερση.

1945 Παραι­τεί­ται η κυβέρ­νη­ση Γεωρ­γί­ου Παπαν­δρέ­ου .Την επο­μέ­νη θα σχη­μα­τι­στεί νέα κυβέρ­νη­ση υπό τον Νικό­λαο Πλα­στή­ρα, με επι­δί­ω­ξη τη κατα­στο­λή του κου­μου­νι­στι­κού στα­σια­στι­κού κινή­μα­τος (Δεκεμ­βρια­νά).

1945 Συμ­μα­χι­κά βομ­βαρ­δι­στι­κά χτυ­πούν τη γερ­μα­νι­κή Νυρεμ­βέρ­γη, μετα­τρέ­πο­ντας την πόλη σε ερεί­πια και προ­κα­λώ­ντας το θάνα­το 6.000 ανθρώ­πων. Πρό­κει­ται για εγκλη­μα­τι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς κατοι­κη­μέ­νων περιο­χών Γερ­μα­νι­κών πόλε­ων, χωρίς στρα­τιω­τι­κή σημα­σία, που είχαν ως απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το χιλιά­δων αμάχων.

1947 Ο Μαχά­τμα (Καραμ­τσάντ) Γκά­ντι αρχί­ζει την ειρη­νι­κή πορεία του για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ινδί­ας από το βρε­τα­νι­κό ζυγό.

1950 Πέθα­νε ο μου­σουρ­γός και δημιουρ­γός της ελλη­νι­κής οπε­ρέ­τας, Θεό­φρα­στος Σακελλαρίδης

1952 Δημο­σιεύ­ε­ται το νέο Σύνταγ­μα της Ελλά­δας, που ψηφί­στη­κε από τη Βου­λή κατά τη συνε­δρί­α­ση της 21ης με 22ης Δεκεμ­βρί­ου 1951.

1958 Η Ελλη­νί­δα σοπρά­νο Μαρία Κάλ­λας δια­κό­πτει, ύστε­ρα από την πρώ­τη πρά­ξη, την επί­ση­μη πρε­μιέ­ρα της όπε­ρας «Norma» του Μπε­λί­νι στη Ρώμη και απο­χω­ρεί από την σκη­νή, παρου­σία του προ­έ­δρου της Ιτα­λί­ας και πολ­λών μελών του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου, προ­κα­λώ­ντας δυσα­ρέ­σκεια στο κοινό.

1958 Πέθα­νε ο ποι­η­τής, κρι­τι­κός της λογο­τε­χνί­ας και μαχη­τι­κός δημο­τι­κι­στής Ρήγας Γκόλφης

rigas gkolfis

1959 Η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση εκτο­ξεύ­ει το πρώ­το δια­στη­μό­πλοιο με κατεύ­θυν­ση τη Σελή­νη. Πρό­κει­ται για το μη επαν­δρω­μέ­νο «Λού­να 1», το οποίο θα περά­σει 4.600 μίλια μακριά από το δορυ­φό­ρο της Γης και θα χαθεί στο διάστημα.

1963 Οι αντάρ­τες Βιετ­κόνγκ πετυ­χαί­νουν την πρώ­τη μεγά­λη τους στρα­τιω­τι­κή νίκη στη μάχη του Απ — Μπατς απέ­να­ντι σε πολ­λα­πλά­σιες νοτιο — βιε­ντα­με­ζι­κές και αμε­ρι­κα­νι­κές δυνάμεις

1969 Ο 30χρονος Κρη­τι­κός λατό­μος Γεώρ­γιος Φλα­μου­ρί­δης ή Παρα­βο­λι­δά­κης. υπο­χρε­ώ­νει την εσω­τε­ρι­κή πτή­ση της «Ολυ­μπια­κής» Ηρά­κλειο — Αθή­να να κατευ­θυν­θεί προς το Κάι­ρο. Το αερο­σκά­φος, ένα Ντά­γκλας DC-6Β με 97 επι­βά­τες και 5μελές πλή­ρω­μα, προ­σγειώ­νε­ται στο Κάι­ρο, όπου οι αρχές συλ­λαμ­βά­νουν τον αερο­πει­ρα­τή και φρο­ντί­ζουν για την επι­στρο­φή των επι­βα­τών και του πληρώματος.

1971 66 θεα­τές σκο­τώ­νο­νται στο Άιμπροξ Παρκ της Γλα­σκό­βης στη Σκω­τία όταν, κατά την διάρ­κεια του αγώ­να ποδο­σφαί­ρου Rangers- Celtic, υπο­χω­ρεί το κιγκλί­δω­μα των κερκίδων.

1972 Απα­γο­ρεύ­ο­νται οι δια­φη­μί­σεις τσι­γά­ρων στο ραδιό­φω­νο και την τηλε­ό­ρα­ση των ΗΠΑ, ύστε­ρα από από­φα­ση του Κογκρέσου.

1974 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον υπο­γρά­φει νόμο, με τον οποίο μειώ­νε­ται το ανώ­τα­το όριο ταχύ­τη­τος στα 55 μίλια/ώρα, για την εξοι­κο­νό­μη­ση ενέρ­γειας, λόγο του πετρε­λαϊ­κού εμπάρ­γκο του ΟΠΕΚ.

1990 Πέθα­νε ο πολι­τι­κός και συγ­γρα­φέ­ας, Ευάγ­γε­λος Αβέ­ρωφ — Τοσίτσας

1995 Τίθε­ται σε ισχύ και στην Ελλά­δα η νέα παγκό­σμια συμ­φω­νία για το εμπό­ριο (WTO), που αντι­κα­θι­στά την GATT.

2006 Έκρη­ξη σε ανθρα­κω­ρυ­χείο στο Σάγκο της Δυτι­κής Βιρ­τζί­νια (ΗΠΑ) έχει ως απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το 12 εργατών.

2008 Το αργό πετρέ­λαιο ξεπερ­νά για πρώ­τη φορά τα 100 δολά­ρια το βαρέ­λι στη Νέα Υόρκη.

2010 Πέθα­νε ο δημο­σιο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας και αντι­στα­σια­κός, Γιάν­νης Βούλτεψης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο