Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 7 Μαΐου;

Σαν σήμερα 👀  7η Μαΐου __
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία 
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

558 Ο θόλος της Αγί­ας Σοφί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη καταρ­ρέ­ει από σει­σμό. Ο Ιου­στι­νια­νός δια­τάσ­σει την άμε­ση ανα­κα­τα­σκευή του.

1774 Γεν­νή­θη­κε ο Φράν­σις Μπό­φορτ, ναύ­αρ­χος βρε­τα­νι­κού ναυ­τι­κού, γαλ­λι­κής κατα­γω­γής. Δημιούρ­γη­σε την κλί­μα­κα Μπο­φόρ για τη μέτρη­ση της έντα­σης του ανέ­μου. (Θαν. 17/12/1857)

1825 Πέθα­νε ο Αντό­νιο Σαλιέ­ρι, Ιτα­λός συν­θέ­της, αντί­ζη­λος του Μότσαρτ.

1832 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη του Λον­δί­νου από τις τρεις Μεγά­λες Δυνά­μεις (Αγγλία, Γαλ­λία, Ρωσία) και τη Βαυα­ρία, σύμ­φω­να με την οποία η Ελλά­δα ορί­ζε­ται ως ανε­ξάρ­τη­τη κλη­ρο­νο­μι­κή μοναρ­χία με πρώ­το μονάρ­χη τον Όθω­να, γιο του Λου­δο­βί­κου Α’ της Βαυαρίας.

1833 Γεν­νή­θη­κε ο Γιο­χά­νες Μπραμς, Γερ­μα­νός μου­σουρ­γός και πια­νί­στας, από τους κυριό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους του ρομα­ντι­σμού και από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους συν­θέ­τες του 19ου αιώ­να. Η μου­σι­κή του συν­δυά­ζει τη δρα­μα­τι­κή δύνα­μη και τη λυρι­κή έντα­ση μαζί με μία ανα­κου­φι­στι­κή ζεστασιά

1840 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος μου­σι­κο­συν­θέ­της, Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι

1892 Γεν­νή­θη­κε ο ηγέ­της της μετα­πο­λε­μι­κής Γιου­γκο­σλα­βί­ας, Γιό­ζιπ Μπροζ Τίτο

1895 Ο ρώσος φυσι­κός, Αλέ­ξαν­δρος Ποπόφ, παρου­σιά­ζει στην Αγία Πετρού­πο­λη τον πρώ­το ραδιο­φω­νι­κό δέκτη.

1913 Η Βου­λή των Κοι­νο­τή­των της Βρε­τα­νί­ας απορ­ρί­πτει το αίτη­μα για τη χορή­γη­ση δικαιώ­μα­τος ψήφου στις γυναί­κες (ψήφοι: 266 κατά — 219 υπέρ).

1915 1.198 Βρε­τα­νοί χάνουν τη ζωή τους, όταν γερ­μα­νι­κό υπο­βρύ­χιο τορ­πι­λί­ζει το βρε­τα­νι­κό πλοίο “Lusitania”, στις ακτές της Ιρλανδίας.

1919 Γεν­νή­θη­κε  η Εβί­τα Περόν, σύζυ­γος του προ­έ­δρου της Αργε­ντι­νής Χουάν Περόν.1934 Δρα­πε­τεύ­ουν από τις φυλα­κές της Αίγι­νας 8 στε­λέ­χη του ΚΚΕ οι Σακα­ρέ­λος, Θωμά­ζος, Φλα­ρά­κος, Σαρί­κας, Δαρ­βί­σο­γλου, Δουλ­γέ­ρης, Κλει­δω­νά­ρης και Βαβού­δης. Όλοι οι δρα­πέ­τες ήταν κατα­δι­κα­σμέ­νοι από 5 — 20 χρόνια.Χάρρυ Κλυνν, χαρι­σμα­τι­κός λαϊ­κός καλλιτέχνης

1920 Πολω­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα με επι­κε­φα­λής τον Γιού­ζεφ Πιου­σού­τσκι και επι­κου­ρού­με­να από μία συμ­βο­λι­κή ουκρα­νι­κή δύνα­μη κατα­λαμ­βά­νουν το Κίε­βο. Ένα μήνα αργό­τε­ρα εκδιώ­χνο­νται έπει­τα από αντε­πί­θε­ση του Κόκ­κι­νου Στρατού.

1923 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός του κινη­μα­το­γρά­φου Anne Baxter (Αν Μπάξ­τερ , πέθα­νε — 12_ Δεκ_1985)  βρα­βευ­μέ­νη με όσκαρ Β’ γυναι­κεί­ου ρόλου το 1946, για την ται­νία του Έντμουντ Γκύλ­ντινγκ Στην κόψη του ξυρα­φιού (The Razor’s Edge, 1946). Η Μπάξ­τερ είναι επί­σης γνω­στή για τη συμ­με­το­χή της στις ται­νί­ες: Οι υπέ­ρο­χοι Άμπερ­σον (The Magnificent Ambersons, 1942), Όλα για την Εύα (All About Eve, 1950), Η εξο­μο­λό­γη­ση (I Confess, 1953), Η γαλά­ζια γαρ­δέ­νια (The Blue Gardenia, 1953) και Οι δέκα εντο­λές (The Ten Commandments, 1956).

1940 Χάρ­ρυ Κλυνν, χαρι­σμα­τι­κός λαϊ­κός καλλιτέχνης

1941 Πέθα­νε ο Τζέιμς Φρέι­ζερ, σκο­τσέ­ζος ανθρω­πο­λό­γος, συγ­γρα­φέ­ας του μνη­μειώ­δους δωδε­κά­το­μου έργου «Ο Χρυ­σός Κλώ­νος», που διε­ρευ­νά τη σχέ­ση των μύθων όλου του κόσμου, μετα­ξύ τους και την προ­έ­λευ­ση των θρη­σκειών. (Γεν. 1/1/1854)

1945 Οι Γερ­μα­νοί υπο­γρά­φουν την παρά­δο­σή τους στο στρα­τη­γείο του Ντουάιτ Αϊζεν­χά­ου­ερ, στην πόλη Ρεμς στη Γαλ­λία. Ο στρα­τη­γός Αϊζεν­χά­ου­ερ και το συμ­μα­χι­κό επι­τε­λείο δέχο­νται την παρά­δο­ση άνευ όρων της Βέρ­μαχτ, και ουσια­στι­κά της Γερ­μα­νί­ας, που υπέ­γρα­ψε ο στρα­τη­γός Άλφρεντ Γιόντλ.

1946 Ιδρύ­ε­ται στο Τόκιο η εται­ρεία τηλε­πι­κοι­νω­νιών Sony.

1953 Στην Ελλά­δα, ιδρύ­ε­ται η Κεντρι­κή Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών (ΚΥΠ), η οποία τη δεκα­ε­τία του 1980 θα μετο­νο­μα­στεί σε Εθνι­κή Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών (ΕΥΠ).

Ντιέν Μπιέν Φου – Βατερ­λό του ιμπε­ρια­λι­σμού και της αποικιοκρατίας

1954 Τελειώ­νει η μάχη του Ντιέν Μπιέν Φου στο Βιετ­νάμ, που κρά­τη­σε συνο­λι­κά 1 μήνα, 3 βδο­μά­δες και 3 μέρες και ολο­κλη­ρώ­θη­κε με απο­φα­σι­στι­κή νίκη των κομ­μου­νι­στών ανταρ­τών Βιετ — Μινχ κατά των στρα­τευ­μά­των του Γαλ­λι­κού ιμπεριαλισμού.Οι απώ­λειες του Γαλ­λι­κού στρα­τού έφτα­σαν συνο­λι­κά τους 75.867 αξιω­μα­τι­κούς και οπλί­τες. Η νίκη αυτή επέ­δρα­σε κατα­λυ­τι­κά στην υπο­γρα­φή το ίδιο έτος των πρω­το­κόλ­λων της Γενεύ­ης που όρι­ζαν την απο­χώ­ρη­ση όλων των Γαλ­λι­κών στρα­τευ­μά­των από την Ινδο­κί­να, αλλά και το δια­χω­ρι­σμό του Βιετ­νάμ σε Βόρειο (με κυβέρ­νη­ση των Βιετ-Μινχ) και Νότιο (με κυβέρ­νη­ση του αυτο­κρά­το­ρα Μπάο Ντάι). Οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις στην Ινδο­κί­να θα συνε­χί­ζο­νταν για σχε­δόν δύο δεκα­ε­τί­ες ακό­μα, με τους Αμε­ρι­κά­νους να δια­δέ­χο­νται τους Γάλ­λους από τις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1960.

dien bien fu

1960 Κατάρ­ρι­ψη του U2 από τους Σοβιε­τι­κούς. Ο Νικί­τα Χρου­στσόφ ανα­κοι­νώ­νει ότι ο Αμε­ρι­κα­νός πιλό­τος του U2, Φράν­σις Γκά­ρι Πάου­ερς, βρί­σκε­ται στα χέρια των Σοβιετικών.

1960: Ο κόσμος στη δίνη του «ψυχρού πολέμου»

1961 Σύμ­φω­να με τα απο­τε­λέ­σμα­τα της απο­γρα­φής, ο πλη­θυ­σμός της Ελλά­δας ανέρ­χε­ται σε 10.357.526 άτο­μα. Η αύξη­ση σε σχέ­ση με την προη­γού­με­νη απο­γρα­φή ήταν 724.725 άτομα.

1961 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Γκά­ρι Κού­περ _  Official website

1963 Θεμε­λιώ­νε­ται στην Παρα­λία Διστό­μου το εργο­στά­σιο αλου­μι­νί­ου του Γαλ­λι­κού μονο­πω­λια­κού ομί­λου «ΠΕΣΙΝΕ». Το κόστος κατα­σκευ­ής του υπο­λο­γι­ζό­ταν σε 3 δις δραχ­μές και ήταν η μεγα­λύ­τε­ρη επέν­δυ­ση που είχε γίνει έως τότε στην Ελλά­δα. Ήταν ταυ­το­χρό­νως και μια από τις πιο ληστρι­κές συμ­φω­νί­ες που υπο­γρά­φη­καν στη νεό­τε­ρη ελλη­νι­κή ιστορία.

pesine

1975 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζέ­ραλντ Φορντ, ανα­κοι­νώ­νει και επι­σή­μως το τέλος του πολέ­μου στο Βιετνάμ.

1986 Η Ελλά­δα παρα­λύ­ει, όταν εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι του ιδιω­τι­κού και του δημό­σιου τομέα κατέρ­χο­νται σε απερ­γία. Οι απερ­γοί δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για την εισο­δη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης (Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου που απα­γό­ρευε τις αυξή­σεις) και για τις κυβερ­νη­τι­κές παρεμ­βά­σεις στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα («εκπα­ρα­θύ­ρω­ση» της νόμι­μης διοί­κη­σης της ΓΣΕΕ).

1986 Ο Κανα­δός Πάτρικ Μόρο­ου αναρ­ρι­χή­θη­κε σε κάθε μία από τις Επτά Κορυ­φές. Πρό­κει­ται για τα υψη­λό­τε­ρα βου­νά σε καθε­μία από τις επτά ηπεί­ρους. Η επί­τευ­ξη σε όλα αυτά τα βου­νά θεω­ρεί­ται ορει­βα­τι­κή πρό­κλη­ση την οποία κατά­κτη­σε πρώ­τος το 1985 ο Ρίτσαρντ Μπέις. Υπάρ­χουν δια­φο­ρε­τι­κοί κατά­λο­γοι με παραλ­λα­γές, αλλά ο βασι­κός πυρή­νας των κορυ­φών παρα­μέ­νει ο ίδιος. Ο Νίκος Μαγ­γί­τσης είναι ο πρώ­τος Έλλη­νας ορει­βά­της που έχει σκαρ­φα­λώ­σει τις πρώ­τες επτά κορυ­φές και η Χρι­στί­να Φλα­μπού­ρη η μόνη Ελληνίδα

1987 Διορ­γα­νώ­νε­ται σε ένα κατά­με­στο ΣΕΦ το 1ο Πανευ­ρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα Ρυθ­μι­κής Αγω­νι­στι­κής Γυμνα­στι­κής Νεα­νί­δων, το οποίο ολο­κλη­ρώ­νε­ται στις 10/5. Είναι η πρώ­τη τέτοιου επι­πέ­δου διορ­γά­νω­ση που ανα­λαμ­βά­νει η Ελλά­δα στην ρυθμική.

1995 Στη Γαλ­λία, ο  δήμαρ­χος του Παρι­σιού, Ζακ Σιράκ, με ποσο­στό 52,7%, εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος, στην τρί­τη προ­σπά­θειά του σε προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, θέτο­ντας τέλος στην 14ετή παρου­σία των Σοσια­λι­στών στο Μέγα­ρο των Ηλυσίων.

1996 Στο Διε­θνές Ποι­νι­κό Δικα­στή­ριο της Χάγης ξεκι­νά η δίκη του Σερ­βο­βόσ­νιου, Ντού­σαν Τάντιτς, για εγκλή­μα­τα πολέ­μου στη Βοσ­νία, το 1992. Πρό­κει­ται για την πρώ­τη δίκη διε­θνούς δικα­στη­ρί­ου για εγκλή­μα­τα πολέ­μου μετά τη Δίκη της Νυρεμβέργης.

1999 Αερο­σκά­φος του ΝΑΤΟ στο­χεύ­ει “κατά λάθος” την πρε­σβεία της Κίνας στο Βελι­γρά­δι, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 3 υπάλ­λη­λοι και να τραυ­μα­τι­στούν 20.

2006 Πεθαί­νει ο αθλη­τής της ελλη­νο­ρω­μαϊ­κής πάλης Δημή­τρης Καρυστινός.

Ακολουθήστε το Ατέχνως
Google News, _Facebook _ Twitter

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο