Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 17 Μαΐου;

Σαν σήμερα    17 Μαΐου
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία 
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1510 Πέθα­νε ο Ιτα­λός ζωγρά­φος της Ανα­γέν­νη­σης, Σάντρο Μπο­τι­τσέ­λι (το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα ήταν Αλε­σά­ντρο ντι Μαριά­να Φιλι­πέ­πι). Τα πιο γνω­στά έργα του, η «Αλλη­γο­ρία της άνοι­ξης» και η «Γέν­νη­ση της Αφρο­δί­της» θεω­ρού­νται από τα πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κά του πνεύ­μα­τος της ανα­γεν­νη­σια­κής τέχνης. Ο Μπο­τι­τσέ­λι γεν­νή­θη­κε το 1444.

1727 Πέθα­νε η αυτο­κρά­τει­ρα της Ρωσί­ας, Αικα­τε­ρί­νη Α’

1746 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος για­τρός, Έντουαρντ Τζέ­νερ, που ανα­κά­λυ­ψε το πρώ­το εμβό­λιο για την ευλο­γιά και άνοι­ξε το δρό­μο για την επι­στή­μη της ανοσολογίας

1792 Ιδρύ­ε­ται το χρη­μα­τι­στή­ριο της Νέας Υόρ­κης στη Wall Street. 24 χρη­μα­τι­στές, που συναλ­λάσ­σο­νταν στην περιο­χή, συγκε­ντρώ­νο­νται σε μια καφε­τέ­ρια της Νέας Υόρ­κης και συμ­φω­νούν να συνερ­γά­ζο­νται μόνο μετα­ξύ τους, θέτο­ντας έτσι τα θεμέ­λια του χρη­μα­τι­στη­ρί­ου της Νέα Υόρ­κης. Οι πρώ­τες συναλ­λα­γές γίνο­νται κάτω από ένα δέντρο, στη Γουόλ Στριτ.

1809 Ο Ναπο­λέ­ο­ντας ανα­κοι­νώ­νει την προ­σάρ­τη­ση των παπι­κών κρα­τι­δί­ων στη γαλ­λι­κή αυτοκρατορία.

1814 Η διοί­κη­ση του Μονα­κό περ­νά από τη Γαλ­λία στα χέρια της Αυστρίας.

1846 Ο Βέλ­γος, Άντολφ Σαξ, παίρ­νει το δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για το σαξόφωνο.

1873 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Ανρί Μπαρ­μπίς. Πήρε μέρος ως εθε­λο­ντής στον Α‘ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. Για τη ζωή στο μέτω­πο και για τον εγκλη­μα­τι­κό χαρα­κτή­ρα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου έγρα­ψε τα βιβλία «Η φωτιά» και «Η φωτει­νό­τη­τα». Η Μεγά­λη Οχτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση είχε σημα­ντι­κή επί­δρα­ση στη ζωή και το έργο του Μπαρ­μπίς. Το 1923 εντάσ­σε­ται στο Γαλ­λι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα. Ως το τέλος της ζωής του συγκέ­ντρω­νε υλι­κό για μια μεγά­λη βιο­γρα­φία του Λένιν, την οποία δεν κατόρ­θω­σε να ολο­κλη­ρώ­σει. Πέθα­νε το 1935.

1895 Εγκαι­νιά­ζε­ται ο παλιός σταθ­μός του σιδη­ρο­δρό­μου Πει­ραιώς — Αθη­νών (νυν ΗΣΑΠ) στην Ομό­νοια, στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Λυκούρ­γου και Αθηνάς.

1897 Ήττα των ελλη­νι­κών στρα­τευ­μά­των στο Δομο­κό (Ελλη­νο­τουρ­κι­κός πόλε­μος του 1897)

1902 Ο αρχαιο­λό­γος Σπυ­ρί­δων Στά­ης ανα­κα­λύ­πτει το «Μηχα­νι­σμό των Αντι­κυ­θή­ρων», ένα αρχαίο τέχνη­μα που πιστεύ­ε­ται ότι ήταν ένας μηχα­νι­κός υπο­λο­γι­στής και όργα­νο αστρο­νο­μι­κών παρατηρήσεων.

1904 Γεν­νιέ­ται ο Jean Gabin (Ζαν Γκα­μπέν), Γάλ­λος ηθο­ποιός (πέθα­νε — 15 Νοεμ­βρί­ου 1976): ήταν το καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Ζαν Αλε­ξίς Μον­κορ­ζέ. Η φιλ­μο­γρα­φία του με 95+ ται­νί­ες περι­λαμ­βά­νει σημα­ντι­κές κλα­σι­κές του γαλ­λι­κού σινεμά

1911 Γεν­νιέ­ται Μορίν Ο’Σά­λι­βαν, Ιρλαν­δή ηθοποιός

1914 Υπο­γρά­φε­ται το Πρω­τό­κολ­λο της Κέρ­κυ­ρας, με το οποίο ανα­γνω­ρί­ζε­ται η πλή­ρης αυτο­νο­μία της Βορεί­ου Ηπεί­ρου από το αλβα­νι­κό κράτος.

1929 Στις ΗΠΑ, φυλα­κί­ζε­ται ο γκάν­γκ­στερ Αλ Καπό­νε με κατα­δί­κη ενός έτους, για πρώ­τη φορά στην περι­βό­η­τη καριέ­ρα του.

1931 Γεν­νή­θη­κε ο συγ­γρα­φέ­ας Μένης Κου­μα­ντα­ρέ­ας (Θαν. 6/12/2014)

1934 Με από­φα­ση του Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου λαμ­βά­νο­νται μια σει­ρά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ. Μετα­ξύ άλλων: η παύ­ση του κομ­μου­νι­στή δημάρ­χου Καβά­λας Δ. Παρ­τσα­λί­δη με το αιτιο­λο­γι­κό ότι «μετέ­βα­λε το δημαρ­χεί­ον εις κομ­μου­νι­στι­κόν κέντρον», το τελε­σί­δι­κο των απο­φά­σε­ων των πρω­το­βάθ­μιων επι­τρο­πών για την εκτό­πι­ση των κομ­μου­νι­στών, η αυστη­ρή εφαρ­μο­γή του νόμου για τη διά­λυ­ση των εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων, η δημιουρ­γία στρα­το­πέ­δου συγκέ­ντρω­σης στη Γαύ­δο, κ.α.

1937 Στην Δημο­κρα­τι­κή Ισπα­νία σχη­μα­τί­ζε­ται κυβέρ­νη­ση συνα­σπι­σμού με επι­κε­φα­λής τον Χ. Νεγκρίν, ηγέ­τη του Σοσια­λι­στι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος. Στην κυβέρ­νη­ση αυτή το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα μετέ­χει με δύο υπουρ­γούς (Παι­δεί­ας και Γεωργίας).

1941 Με δια­τα­γή του Α. Χίτλερ η Ελλά­δα χωρί­ζε­ται επι­σή­μως σε τρεις ζώνες κατο­χής. Η Γερ­μα­νία κρα­τά τις σημα­ντι­κό­τε­ρες από στρα­τιω­τι­κή άπο­ψη περιο­χές, και τις περιο­χές απ’ όπου διέρ­χο­νταν σιδη­ρο­δρο­μι­κές αρτη­ρί­ες, δηλα­δή την κεντρι­κή Μακε­δο­νία, το μεγα­λύ­τε­ρο τμή­μα του νομού Έβρου, τα νησιά Λήμνο, Λέσβος, Χίο, Σκιά­θο, Σκό­πε­λο, την περιο­χή της Αττι­κής και Μεγα­ρί­δας, τη βόρεια Πελο­πον­νη­σια­κή ακτή, τη Σαλα­μί­να, την Αίγι­να, τον Πόρο, τη Μήλο, την Κρή­τη και τις βόρειες ακτές του Αιγαί­ου Πελά­γους. Η Ιτα­λι­κή ζώνη κατο­χής περι­λάμ­βα­νε την Ήπει­ρο, τη Θεσ­σα­λία, την υπό­λοι­πη Στε­ρεά Ελλά­δα, την Πελο­πόν­νη­σο, την Εύβοια, τις Κυκλά­δες –εκτός από τη Μήλο- την Ικα­ρία και τη Σάμο. Τέλος, η Βουλ­γα­ρι­κή ζώνη περιε­λάμ­βα­νε τους νομούς Ροδό­πης και Ξάν­θης, ένα μικρό τμή­μα του νομού Έβρου και τους νομούς Καβά­λας, Δρά­μας και Σερρών.

1943 Ελλη­νι­κή Ραδιο­φω­νία: Δημο­σιεύ­ε­ται στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως ο πρώ­τος ραδιο­φω­νι­κός κανονισμός.

1943 Γεν­νή­θη­κε η τρα­γου­δί­στρια Βίκυ Μοσχολιού

1944 Ξεκι­νά η Σύσκε­ψη του Λιβά­νου (17–20/5/1944), που έλη­ξε με την υπο­γρα­φή της ομώ­νυ­μης Συμφωνίας.

1948 Συγκρο­τεί­ται η Δυτι­κή Ένω­ση, που απο­τέ­λε­σε τη βάση του Βορειο­α­τλα­ντι­κού Συμ­φώ­νου — ΝΑΤΟ (Αγγλία, Γαλ­λία, Βέλ­γιο, Ολλαν­δία, Λουξεμβούργο)

1949 Η Βρε­τα­νία ανα­κοι­νώ­νει ότι ανα­γνω­ρί­ζει την ανε­ξαρ­τη­σία του Δου­βλί­νου, αλλά επα­να­λαμ­βά­νει ότι το Μπέλ­φαστ ανή­κει στο Ηνω­μέ­νο Βασίλειο.

1957 — Γεν­νιέ­ται η τρα­γου­δί­στρια Έλλη Πασπαλά.

1967 Πόλε­μος των Έξι Ημε­ρών: Ο πρό­ε­δρος της Αιγύ­πτου Γκα­μάλ Άμπ­ντελ Νάσερ ζητά­ει την απο­χώ­ρη­ση της ειρη­νευ­τι­κής δύνα­μης των Ηνω­μέ­νων Εθνών από την Αίγυπτο.

1970 Άλλοι τέσ­σε­ρις πεζο­ναύ­τες δικά­ζο­νται στο Βιετ­νάμ, με την κατη­γο­ρία ότι εκτέ­λε­σαν εν ψυχρώ 16 αμά­χους στο χωριό Σονγκ Θανγκ, 43 χιλιό­με­τρα νοτί­ως της Ντα Ναγκ.

1972 Ο Ναζί εγκλη­μα­τί­ας πολέ­μου Ridel, υπεύ­θυ­νος για τη δολο­φο­νία 118 Ελλή­νων στο Μονο­δέν­δρι, που είχε επι­σκε­φτεί την Ελλά­δα με την άδεια της Χού­ντας, ανα­γνω­ρί­στη­κε στο σταθ­μό υπε­ρα­στι­κών λεω­φο­ρεί­ων της Σπάρ­της από συγ­γε­νείς των εκτε­λε­σμέ­νων και αφού απο­δο­κι­μά­στη­κε και ξυλο­κο­πή­θη­κε ανα­γκά­στη­κε να φύγει.

1995 Ο Ζακ Σιράκ ανα­λαμ­βά­νει την Προ­ε­δρία της Γαλλίας.

1999 Ο Εχούντ Μπά­ρακ εκλέ­γε­ται πρω­θυ­πουρ­γός του Ισραήλ.

2008 Έφυ­γε από τη ζωή η ηθο­ποιός Καί­τη Πάνου

2022 Πέθα­νε ο μου­σι­κός και συν­θέ­της Βαγ­γέ­λης Παπαθανασίου.

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο