Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 17 Φεβρουαρίου;

 Σαν σήμερα 💥  17 Φεβρουαρίου -
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1600 Ο φιλό­σο­φος Τζορ­ντά­νο Μπρού­νο καί­γε­ται ζωντα­νός, ως αιρε­τι­κός, στο Κάμπο ντε Φιό­ρι στη Ρώμη.

Σε κάθε μεσαί­ω­να μυρί­ζει καμέ­νη σάρκα

1673 Πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Ζαν Μπα­τίστ Ποκε­λέν, γνω­στό­τε­ρος ως Μολιέ­ρος. («Δον Ζουάν», «Ο κατά φαντα­σία ασθε­νής», «Ταρ­τού­φος», «Αρχο­ντο­χω­ριά­της»)

molieros

1801 Εκλέ­γε­ται 3ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ ο Τόμας Τζέφερσον.

1817 Η Βαλ­τι­μό­ρη γίνε­ται η πρώ­τη πόλη των ΗΠΑ, της οποί­ας οι δρό­μοι φωτα­γω­γού­νται με λάμπες γκαζιού.

1856 Πεθαί­νει ο Χάιν­ριχ Χάι­νε. Γερ­μα­νός ποι­η­τής, δημο­σιο­λό­γος και κρι­τι­κός. Γεν­νή­θη­κε το 1797. Οι πολι­τι­κοί στί­χοι του Χάι­νε απο­τε­λούν υπό­δειγ­μα ρεα­λι­σμού στην ποί­η­ση, συν­δυά­ζο­ντας την καί­ρια επι­και­ρό­τη­τα με μακρο­πρό­θε­σμες ιδε­ο­λο­γι­κές προ­ο­πτι­κές. Σημα­ντι­κά επέ­δρα­σε στο έργο του η φιλία του με τον Καρλ Μαρξ, που άρχι­σε το 1843.

xaine

1864 Κατά τη διάρ­κεια του αμε­ρι­κα­νι­κού εμφυ­λί­ου, το υπο­βρύ­χιο των νοτί­ων «Χάν­λεϊ» επι­τί­θε­ται κατά του πολε­μι­κού «Χαου­ζο­τό­νικ» των βορεί­ων. Και τα δύο κατα­λή­γουν στο βυθό. Πρό­κει­ται για την πρώ­τη ναυ­μα­χία ανά­με­σα σε υπο­βρύ­χιο και πλοίο επιφανείας.

1867 Περ­νά το πρώ­το πλοίο από τη διώ­ρυ­γα του Σουέζ

1869 Εκτε­λεί­ται το πρώ­το δοκι­μα­στι­κό δρο­μο­λό­γιο του ατμο­κί­νη­του αστι­κού σιδη­ρο­δρό­μου Αθή­νας — Πειραιά.

1877 Γεν­νή­θη­κε ο Αντρέ Μαζι­νό, Γάλ­λος πολι­τι­κός, που ως υπουρ­γός Πολέ­μου δημιούρ­γη­σε τα περί­φη­μα οχυ­ρω­μα­τι­κά έργα που έφε­ραν την ονο­μα­σία «Γραμ­μή Μαζινό»

Νίτσα Τσα­γα­νέα, αξια­γά­πη­τη ηθο­ποιός και αγω­νί­στρια της Εθνι­κής Αντίστασης

1902 ‑Γεν­νή­θη­κε η ηθο­ποιός του θεά­τρου και του κινη­μα­το­γρά­φου _αγωνίστρια της Εθνι­κής Αντί­στα­σης Νίτσα Τσα­γα­νέα  (πέθα­νε σε ηλι­κία 100 ετών 30-Απρ-2002)

1904 Η όπε­ρα του Που­τσί­νι «Μαντά­μα Μπά­τερ­φλαϊ» κάνει πρε­μιέ­ρα στη Σκά­λα του Μιλάνου.

1929 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη προ­βο­λή κινη­μα­το­γρα­φι­κής ται­νί­ας σε αερο­πλά­νο από την αερο­πο­ρι­κή εται­ρία “Γιου­νι­βέρ­σαλ”.

1933 Στις ΗΠΑ, λήγει το καθε­στώς της ποτοαπαγόρευσης.

1947 Πεθαί­νει ο στο­χα­στής, δια­κε­κρι­μέ­νος δημο­σιο­γρά­φος και ποι­η­τής Νίκος Καρ­βού­νης, που μετα­ξύ άλλων διε­τέ­λε­σε υπεύ­θυ­νος του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΠΕΕΑ.

nikos karvounis

1947 Αντι­προ­σω­πεία του ΕΑΜ παρα­δί­δει στα μέλη της «Επι­τρο­πής Ερεύ­νης του Οργα­νι­σμού Ηνω­μέ­νων Εθνών για τα Βαλ­κά­νια», που βρί­σκε­ται στην Αθή­να για να εξε­τά­σει την κατά­στα­ση στην Ελλά­δα, πολυ­σέ­λι­δο υπό­μνη­μα. Ήταν μια ύστα­τη προ­σπά­θεια του ΚΚΕ και των άλλων κομ­μά­των του ΕΑΜ για την ειρή­νευ­ση και την απο­κα­τά­στα­ση της δημο­κρα­τί­ας και της ομα­λής εξέ­λι­ξης. Όμως, ο αγγλο­α­με­ρι­κα­νι­κός ιμπε­ρια­λι­σμός και το ντό­πιο αστι­κό κρά­τος είχαν πάρει τις απο­φά­σεις τους…

eam

1963 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κά­νος Μάικλ Τζέ­φρι Τζόρ­νταν, που θεω­ρεί­ται ο καλύ­τε­ρος καλα­θο­σφαι­ρι­στής όλων των εποχών.

1972 Στη Βρε­τα­νία, η Βου­λή των Κοι­νο­τή­των ψηφί­ζει υπέρ της έντα­ξης της χώρας στην ΕΟΚ

1978 Βόρεια Ιρλαν­δία: Πυρο­δο­τεί­ται εμπρη­στι­κή βόμ­βα σε εστια­τό­ριο κοντά στο Μπέλ­φαστ, σκο­τώ­νο­ντας 12 άτο­μα και τραυ­μα­τί­ζο­ντας άλλους 30, όλοι τους Προτεστάντες.

1979 Η Κίνα εισβάλ­λει στο Βιετ­νάμ, ως αντί­ποι­να για την εισβο­λή του Βιετ­νάμ στην Καμπότζη

1982 Στην Ελλά­δα, ο πολι­τι­κός γάμος καθιε­ρώ­νε­ται ως ισό­κυ­ρος με τον θρησκευτικό

1995 Μιχά­λης Ράπτης, γνω­στός και ως Πάμπλο, από τις προ­σω­πι­κό­τη­τες του διε­θνούς τρο­τσκι­στι­κού κινή­μα­τος. (Γεν. 24/8/1911)

1996 Στη Φιλα­δέλ­φεια (Πεν­συλ­βά­νια), ο παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής Γκά­ρι Κασπά­ροφ νικά στο σκά­κι τον υπε­ρυ­πο­λο­γι­στή Deep blue.

2005 Πέθα­νε ο χημι­κός, επι­χει­ρη­μα­τί­ας, συγ­γρα­φέ­ας και αρθρο­γρά­φος Αθα­νά­σιος Νάσιου­τζικ (γενν. στις Σέρ­ρες, το 1922 — Αθή­να) . Διε­τέ­λε­σε πρό­ε­δρος της Εται­ρεί­ας Ελλή­νων Λογο­τε­χνών από το 1981 μέχρι το 1984. Τις δεκα­ε­τί­ες του 1980 και 1990 βρέ­θη­κε στο επί­κε­ντρο του ενδια­φέ­ρο­ντος της ελλη­νι­κής κοι­νής γνώ­μης, καθώς κατα­δι­κά­στη­κε για τη δολο­φο­νία του συγ­γρα­φέα Αθα­νά­σιου Δια­μα­ντό­που­λου. Σύμ­φω­να με το δικα­στή­ριο, του κατέ­φε­ρε 97 χτυ­πή­μα­τα στο κεφά­λι με σφυ­ρί. Η δολο­φο­νία εκεί­νη έμει­νε γνω­στή ως «έγκλη­μα στο Κολω­νά­κι». Ο ίδιος ο Νάσιου­τζικ δεν παρα­δέ­χτη­κε ποτέ την ενο­χή του για αυτή την υπό­θε­ση, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι έπε­σε θύμα πλεκτάνης.

2006 Μεγά­λη κατο­λί­σθη­ση λάσπης στις Φιλιπ­πί­νες προ­κα­λεί το θάνα­το επι­σή­μως σε 1.126 άτομα.

2008 Το Κόσο­βο γίνε­ται ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος από τη Σερ­βία. Η Βου­λή του Κοσό­βου ανα­κοι­νώ­νει, μονο­με­ρώς, την ανε­ξαρ­τη­σία του από τη Σερ­βία, η οποία όμως δεν απο­δέ­χε­ται την από­σχι­σή του και προ­σφεύ­γει στον ΟΗΕ 

2018 Η ΑΕΚ παίρ­νει κύπελ­λο Ελλά­δας στο μπάσκετ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο